Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Kankūna, 2010. gada 11. decembrī

Eiropas Savienība atzinīgi vērtē Kankūnas vienošanos kā būtisku soli uz priekšu, lai izstrādātu globālu regulējumu cīņai pret klimata pārmaiņām

Eiropas Savienība atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, kas panākti klimata pārmaiņu konferencē Kankūnā. Līdzsvarotais un ievērojamais šodien pieņemto lēmumu kopums, kas dēvēts par Kankūnas vienošanos, ir nozīmīgs turpmākais solis ceļā uz visaptveroša un juridiski saistoša globāla regulējuma izstrādi cīņai pret klimata pārmaiņām laikposmam pēc 2012. gada.

Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda teica: ,,ES pārstāvji ieradās Kankūnā, lai pieņemtu svarīgus lēmumus par rīcību un saglabātu starptautisko sarunu ievirzi klimata pārmaiņu jomā. Mēs esam snieguši ieguldījumu veiksmīga rezultāta panākšanā, kuru pasaule gaidīja un kas tai bija nepieciešams. Tomēr divas nedēļas Kankūnā vēlreiz parādīja, cik lēns un sarežģīts ir šis process. Katram jāapzinās, ka mums ir joprojām ilgs un sarežģīts ceļš ejams, lai panāktu mērķi izveidot juridiski saistošu globālu regulējumu cīņai pret klimata pārmaiņām.''

Jeuke Sauvlije, Flandrijas vides, dabas resursu un kultūras ministre, kas pārstāv Beļģijas vadīto Eiropas Savienības Padomes prezidentūru Kankūnā, teica: ,,ES ir nenogurstoši strādājusi, lai Kankūnā kalpotu kā starpniece, vienlaikus aizstāvot savu nostāju. ES ir pārredzamā veidā ziņojusi par progresu tūlītēja finansējuma piesaistē 7,2 miljardu eiro apmērā, kuru tā ir apņēmusies sniegt no 2010. līdz 2012. gadam un ko turpinās darīt katru gadu. Mēs apsveicam Meksikas prezidentūru par izcilas konferences vadību.''

Kankūnas vienošanās pamatojas uz lēmumiem, kurus pirms gada pieņēma Kopenhāgenā, un nosaka procesus arī turpmāka progresa panākšanai nākotnē. To veido labi līdzsvarots kompromiss starp dažādām interesēm, kādas pastāv Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmā. Lēmumu kopumā ir šādi galvenie elementi:

  • pirmo reizi ANO dokumentā atzīts, ka globālā sasilšana nedrīkst pārsniegt 2°C robežvērtību salīdzinājumā ar temperatūru pirms rūpniecības laikmeta, un ieviests process, lai definētu paredzamo laiku, kad globālo emisiju līmenis sasniegs augstāko punktu, un noteikts globālo emisiju samazināšanas mērķis līdz 2050. gadam;

  • ANO procesā ir iekļauta attīstīto valstu un jaunattīstības valstu apņemšanās samazināt emisijas un ieviests process, lai šo apņemšanos palīdzētu precizēt. Dokumentā arī atzīts, ka jāpastiprina vispārējie centieni klimata pārmaiņu mazināšanā, lai nepārsniegtu 2°C robežvērtību;

  • panākta vienošanās par procesa uzsākšanu emisiju samazināšanas vai ierobežošanas pasākumu pārredzamības palielināšanai, lai efektīvāk vare'tu sekot līdzi vispārējam progresam;

  • apstiprināts mērķis, ka attīstītās valstis katru gadu līdz 2020. gadam piesaistīs 100 miljardus ASV dolāru jaunattīstības valstu finansēšanai klimata jomā, un izveidots Zaļais klimata fonds, ar kura starpniecību novirzīs lielāko finansējuma daļu;

  • panākta vienošanās par Kankūnas pielāgošanās sistēmu, lai pastiprinātu rīcību saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām;

  • ieviests "REDD+" mehānisms, kas nodrošina iespēju jaunattīstības valstīs samazināt mežu degradācijas un izciršanas radītās emisijas;

  • panākta vienošanās izskatīt jauna oglekļa tirgus mehānisma izveidi, paplašinot līdzšinējo, uz projektu balstīto pieeju;

  • izveidots Tehnoloģiju mehānisms, tostarp Tehnoloģiju izpildkomiteja un Klimata tehnoloģiju centrs un tīkls, lai uzlabotu tehnoloģiju izstrādi un nodošanu;

  • ieviests skaidrs process, lai pārskatītu, cik atbilstīgs ir mērķis nepārsniegt globālās sasilšanas robežvērtību 2°C, tostarp paredzēts līdz 2015. gadam izskatīt iespēju pastiprināt mērķi, nosakot 1,5°C robežvērtību;

  • par vienu gadu pagarināts ad hoc darba grupu darbs saistībā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un Kioto protokolu, tomēr nenosakot iespējamā sarunu rezultāta juridisko formu.


Side Bar