Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Kankūnas, 2010 m. gruodžio 11 d.

Europos Sąjunga palankiai vertina sudarytą Kankūno susitarimą – svarbų etapą kuriant visuotinę kovos su klimato kaita sistemą

Europos Sąjunga palankiai vertina teigiamus Kankūno klimato kaitos konferencijos rezultatus. Šiandien priimtas suderintas esminių sprendimų rinkinys – vadinamasis Kankūno susitarimas – yra svarbus tolesnis žingsnis kuriant išsamią visuotinę teisiškai privalomą kovos su klimato kaita sistemą, taikomą po 2012 m.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „ES atstovai į Kankūną atvyko tikėdamiesi priimti esminį konkrečių praktinių sprendimų rinkinį ir tinkama linkme pakreipti tarptautines derybas klimato kaitos klausimais. Mes prisidėjome prie to, kad būtų sėkmingai pasiekti viso pasaulio laukti ir visiems reikalingi rezultatai. Tačiau šios dvi savaitės Kankūne dar kartą parodė, koks lėtas ir sudėtingas šis procesas. Visi turime žinoti, kad mūsų dar laukia ilga ir kupina iššūkių kelionė, kol bus sukurta visuotinė teisiškai privaloma kovos su klimato kaita sistema.“

Kankūne Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai atstovaujantis Flandrijos aplinkos, gamtos ir kultūros ministras Joke’as Schauvliege’as sakė: „ES Kankūne uoliai dirbo – atliko tarpininko vaidmenį ir drauge gynė savo pozicijas. ES pateikė skaidrias ataskaitas apie pažangą, padarytą telkiant 7,2 mlrd. EUR vertės paramą, kurią ji įsipareigojo skirti 2010–2012 m. laikotarpiu; tokias ataskaitas mes ir toliau kasmet teiksime. Dėkojame konferencijai pirmininkavusiai Meksikai už puikiai surengtą renginį.“

Kankūno susitarimas grindžiamas prieš metus Kopenhagoje priimtais sprendimais. Jame taip pat nustatyti procesai, kuriuos vykdant ateityje būtų daroma tolesnė pažanga. Šiame susitarime puikiai suderinti skirtingi Jungtinių Tautų interesai. Pagrindiniai sprendimų rinkinio aspektai:

  • pirmą kartą JT dokumente pripažinta, kad visuotinio atšilimo rodiklis turi išlikti mažesnis negu 2°C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, ir nuspręsta, kaip bus nustatoma data, nuo kurios bendras išmetamųjų teršalų lygis nebekils, taip pat nustatytas visuotinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslas 2050 m.;

  • išsivysčiusių ir besivystančių šalių prisiimti įsipareigojimai, susiję su išmetamųjų teršalų kiekiu, įtvirtinti JT procese ir nustatyta, kaip juos išaiškinti. Tekste taip pat pripažįstama, kad klimato kaitos mažinimo pastangas reikia didinti pasauliniu mastu, kad nebūtų viršyta 2°C riba;

  • pasiektas susitarimas padėti didinti veiksmų, kuriais mažinamas arba ribojamas išmetamųjų teršalų kiekis, skaidrumą, kad būtų galima efektyviau stebėti bendrą pažangą;

  • patvirtintas tikslas, kad išsivysčiusios šalys iki 2020 m. besivystančioms šalims kasmet skirs po 100 mlrd. JAV dolerių kovai su klimato kaita finansuoti, ir sukurtas žaliasis klimato fondas, per kurį bus skirstoma didžioji šio finansavimo dalis,

  • sudarytas Susitarimas dėl Kankūno prisitaikymo prie klimato kaitos programos, kad būtų imtasi ryžtingesnių prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų,

  • pradedamas įgyvendinti REDD+ mechanizmas, kad būtų galima imtis veiksmų, kuriais besivystančiose šalyse būtų mažinamas dėl miškų naikinimo ir nykimo susidarančių išmetamųjų teršalų kiekis,

  • susitarta apsvarstyti, ar nereikėtų sukurti naujų anglies dioksido rinkos mechanizmų, grindžiamų ne vien projektų metodu,

  • sukurtas Technologijų mechanizmas sukūrimas, įskaitant sukurtą Vykdomąjį technologijų komitetą ir Klimato technologijų centrą ir tinklą, kad būtų paspartintas technologijų kūrimas ir perdavimas,

  • nustatyta aiški tvarka, pagal kurią bus peržiūrima, ar tikslas, kad visuotinis atšilimas neviršytų 2°C, tebėra tinkamas, atsižvelgiant į svarstymus 2015 m. sugriežtinti šį tikslą iki 1,5°C

  • dar metams pratęsiamas ad hoc darbo grupių, įsteigtų pagal JT klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą, darbas, o klausimas dėl galutinių derybų rezultatų teisinės formos paliekamas atviras.


Side Bar