Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancún 11. joulukuuta 2010

Cancúnin sopimus tärkeä askel kohti maailmanlaajuista ilmastotoimien kehystä

Euroopan unioni on tyytyväinen Cancúnissa järjestetyn ilmastokokouksen saavutuksiin. Cancúnissa 11. joulukuuta hyväksytty sopimus on tasapainoinen ja huomattava päätöspaketti. Päätökset ovat tärkeä edistysaskel kohti kattavaa ja oikeudellisesti sitovaa ilmastotoimien kehystä vuoden 2012 jälkeiselle ajalle.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard sanoi: ”EU:n tavoitteena Cancúnissa oli saada aikaan huomattava toimintakeskeinen päätöspaketti ja pitää kansainväliset ilmastoneuvottelut oikeilla raiteilla. Olemme osallistuneet onnistuneeseen lopputulokseen, jota maailma odotti ja tarvitsi. Kaksi viikkoa Cancúnissa osoittivat kuitenkin jälleen, miten hidas ja vaikea tämä prosessi on. On pidettävä mielessä, että oikeudellisesti sitovan maailmanlaajuisen ilmastotoimien kehyksen saavuttaminen on vielä pitkän ja haastavan työn takana.”

EU:n neuvoston puheenjohtajana toimivaa Belgiaa edusti Cancúnissa ympäristöasioista, luonnosta ja kulttuurista vastaava flaamialueen ministeri Joke Schauvliege. Hänen mukaansa ”EU on ponnistellut väsymättä toimiakseen Cancúnissa sillanrakentajana ja edistääkseen samalla myös omia tavoitteitaan.” Schauvliege totesi myös, että ”EU on raportoinut avoimesti edistyksestään vuosille 2010–2012 lupaamansa 7,2 miljardin euron pikarahoituksen antamisessa ja aikoo jatkaa raportointia vuosittain.” Schauvliege lisäsi EU:n onnittelevan puheenjohtajamaata Meksikoa esimerkillisestä konferenssista.

Cancúnin sopimus perustuu vuosi sitten Kööpenhaminassa tehtyihin päätöksiin. Lisäksi sopimuksessa vahvistetaan menetelmiä, joilla mahdollistetaan edistyksen jatkuminen myös tulevaisuudessa. Tehdyillä päätöksillä saavutettiin tasapainoinen kompromissi Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden erilaisten etujen välille. Päätöspaketti sisältää seuraavat pääkohdat:

  • Päätöspaketti on ensimmäinen YK:n asiakirja, jossa tunnustetaan, että maapallon keskilämpötilan nousu on rajoitettava kahteen celsiusasteeseen esiteollisen ajan keskilämpötilaan verrattuna. Ensimmäistä kertaa sovitaan myös maailmanlaajuisista, vuoteen 2050 mennessä toteutettavista päästövähennystavoitteista sekä menettelystä, jolla määritellään ajankohta, johon maailmanlaajuisten päästöjen huipun tulisi ajoittua.

  • Sopimuksella teollisuus- ja kehitysmaiden päästövähennyslupaukset kirjataan osaksi YK:n neuvotteluprosessia ja luodaan menetelmä lupausten selventämiseksi. Päätöstekstissä tunnustetaan myös, että toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehostettava, jotta kahden celsiusasteen raja ei ylittyisi.

  • Sopimuksella käynnistetään toimia, joilla lisätään avoimuutta päästöjen vähentämiseksi tai rajoittamiseksi tehtyjen toimenpiteiden raportoinnissa. Avoimuuden myötä yleistä edistystä voidaan seurata tehokkaammin.

  • Sopimuksessa vahvistetaan tavoite, että vuoteen 2020 mennessä teollisuusmaat rahoittavat kehitysmaiden ilmastotoimia mobilisoimalla vuosittain 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi sopimuksella perustetaan vihreä ilmastorahasto (Green Climat Fund), jonka kautta jaetaan suuri osa rahoituksesta.

  • Päätöspaketissa sovitaan Cancúnin sopeutumiskehyksestä, jolla tuetaan ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia toimia.

  • Sopimuksella käynnistetään REDD+-mekanismi, joka mahdollistaa toimet metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä johtuvien päästöjen vähentämiseksi kehitysmaissa.

  • Päätöspaketissa sovitaan, että uusien hiilimarkkinamekanismien kehittämistä harkitaan. Uudet mekanismit olisivat hankepohjaisia mekanismeja laajempia.

  • Sopimuksella perustetaan teknologiamekanismi, johon kuuluu teknologian hallintokomitea sekä ilmastoteknologian keskus ja verkosto. Mekanismilla tehostetaan teknologian kehittämistä ja siirtoa.

  • Päätöspaketissa sovitaan selkeästä prosessista, jolla arvioidaan, onko tavoite rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen riittävä. Arvioinnin lisäksi pohditaan, pitäisikö tavoitetta tiukentaa puoleentoista celsiusasteeseen. Arviointiprosessi on saatettava päätökseen vuonna 2015.

  • Sopimuksella päätetään jatkaa YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan nojalla perustettujen tilapäisten työryhmien toimintaa vuodella. Neuvottelujen tulosten oikeudellinen muoto jätetään kuitenkin avoimeksi.


Side Bar