Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Κανκούν, 11 Δεκεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τη συμφωνία της Κανκούν ως σημαντικό βήμα προς ένα παγκόσμιο πλαίσιο δράσης για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τα θετικά αποτελέσματα της διάσκεψης της Κανκούν για το κλίμα. Η εξισορροπημένη και ουσιώδης δέσμη αποφάσεων που λήφθηκε σήμερα, γνωστή ως συμφωνία της Κανκούν, συνιστά σημαντικό περαιτέρω βήμα στην πορεία συγκρότησης συνολικού και νομικώς δεσμευτικού πλαισίου δράσης για το κλίμα κατά την περίοδο μετά το 2012.

Η Connie Hedegaard, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε: «Η ΕΕ προσήλθε στην Κανκούν για να επιτύχει ουσιώδη δέσμη αποφάσεων προσανατολισμένων προς την ανάληψη δράσης και για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή. Συμβάλαμε στην επιτυχή έκβαση την οποία προσδοκούσε και χρειαζόταν ο κόσμος. Αλλά οι δύο εβδομάδες στο Κανκούν κατέδειξαν μια ακόμη φορά πόσο αργή και δύσκολη είναι η διαδικασία. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας ένα μακρύ και συναρπαστικό ταξίδι μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας: ένα νομικά δεσμευτικό παγκόσμιο πλαίσιο για το κλίμα.»

Ο Joke Schauvliege, Φλαμανδός υπουργός αρμόδιος για το περιβάλλον, τη φύση και τον πολιτισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει στην Κανκούν τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε: «Η ΕΕ εργάστηκε ακάματα για να αποκαταστήσει γέφυρες επικοινωνίας στην Κανκούν, προωθώντας παράλληλα τις θέσεις της. Η ΕΕ έχει δώσει με διαφάνεια αναφορά για την πρόοδο στη χρηματοδότηση «ταχείας εκκίνησης» ύψους 7,2 δις ευρώ την οποία υποσχέθηκε για την περίοδο 2010-2012, πράγμα το οποίο θα εξακολουθήσουμε να πράττουμε σε ετήσια βάση. Συγχαίρουμε την Μεξικανική Προεδρία για τη υποδειγματική διοργάνωση της διάσκεψης.»

Η συμφωνία της Κανκούν αξιοποιεί τις αποφάσεις που λήφθηκαν πριν από ένα έτος στην Κοπεγχάγη και, επιπλέον, ορίζει διαδικασίες για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο μέλλον. Συνιστά καλά εξισορροπημένο συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Στα καίρια στοιχεία της δέσμης περιλαμβάνονται:

  • Παραδοχή, για πρώτη φορά σε έγγραφο των ΗΕ, ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να συγκρατηθεί σε λιγότερους από 2°C σε σύγκριση με τη θερμοκρασία που επικρατούσε πριν από τη βιομηχανική εποχή, και καθιέρωση διαδικασίας για τον ορισμό αφενός της χρονολογίας κατά την οποία θα κορυφωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές και, αφετέρου, στόχου μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών έως το 2050·

  • Οι δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών εκ μέρους των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών ενσωματώθηκαν στη διαδικασία των ΗΕ και ορίστηκε διαδικασία για να βοηθήσει στην αποσαφήνισή τους. Στο κείμενο αναγνωρίζεται επίσης ότι πρέπει να κλιμακωθούν οι συνολικές προσπάθειες μετριασμού ώστε να παραμείνουμε εντός του ανωτάτου ορίου των 2°C·

  • Συμφωνία να δρομολογηθεί διαδικασία προς ενίσχυση της διαφάνειας των δράσεων μείωσης ή περιορισμού των εκπομπών, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου·

  • Επιβεβαίωση της επιδίωξης κινητοποίησης εκ μέρους των αναπτυγμένων χωρών ποσού 100 δις $ ΗΠΑ ετησίως έως το 2020, για τη χρηματοδότηση μέτρων για το κλίμα σε αναπτυσσόμενες χώρες, και συγκρότηση Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα, μέσω του οποίου θα διοχετεύεται μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης·

  • Συμφωνία σχετικά με το Πλαίσιο Προσαρμογής Κανκούν (Cancún Adaptation Framework), ώστε να ενισχυθεί η δράση σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·

  • Δρομολόγηση μηχανισμού «REDD+», με τον οποίο διευκολύνεται η δράση για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  • Συμφωνία να εξεταστεί η συγκρότηση νέων μηχανισμών εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα οι οποίοι να μην περιορίζονται στην ανά έργο προσέγγιση·

  • Συγκρότηση Μηχανισμού Τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης Εκτελεστικής Επιτροπής Τεχνολογίας και Κέντρου και Δικτύου Τεχνολογίας Κλίματος, με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας·

  • Καθιέρωση σαφούς διαδικασίας για να επανεξεταστεί κατά πόσον επαρκεί ο στόχος της συγκράτησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερους από 2°C, συμπεριλαμβανομένης σκέψης για βελτιωμένο στόχο 1,5°C, προς σύναψη το 2015·

  • Παράταση, κατά ένα επιπλέον έτος, της δραστηριότητας των ομάδων εργασίας ad hoc στο πλαίσιο της σύμβασης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή και το πρωτόκολλο του Κιότο, χωρίς να προσδιορίζεται η νομική μορφή της τελικής έκβασης των διαπραγματεύσεων.


Side Bar