Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

V Cancúnu dne 11. prosince 2010

Evropská unie vítá Cancúnskou dohodu jako významný krok ke globálnímu rámci pro oblast klimatu

Evropská unie vítá pozitivní výsledky konference o změně klimatu v Cancúnu. Vyvážený a zásadní balíček dnes přijatých rozhodnutí nazývaný Cancúnská dohoda je dalším významným krokem na cestě k budování komplexního a právně závazného rámce pro oblast klimatu na období po roce 2012.

Komisařka odpovědná za oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „EU přijela do Cancúnu s cílem dopracovat se k zásadnímu balíčku akčních rozhodnutí a pokračovat v mezinárodních jednáních o změně klimatu. Přispěli jsme k úspěšnému výsledku, který svět očekával a potřeboval. Avšak dva týdny v Cancúnu opět ukázaly, o jak zdlouhavý a obtížný proces se jedná. Každý si musí být vědom toho, že před sebou máme stále dlouhou a náročnou cestu, než dosáhneme cíle v podobě právně závazného rámce pro změnu klimatu“.

Joke Schauvliege, vlámský ministr životního prostředí, přírody a kultury, který v Cancúnu zastupuje belgické předsednictví v Radě Evropské unie, řekl: „EU se v Cancúnu neúnavně snažila být prostředníkem a zároveň posilovala své pozice. EU transparentně informovala o pokroku, který učinila, když uvolnila 7,2 miliardy EUR na financování rychlého startu, které přislíbila na období let 2010-2012, a budeme tak i nadále každoročně činit. Mexickému předsednictví blahopřejeme k příkladnému řízení konference.“

Cancúnská dohoda staví na rozhodnutích, jež byla před rokem přijata v Kodani, a rovněž vytyčuje postupy, jež v budoucnu povedou k dalšímu pokroku. Je vyváženým kompromisem mezi různými zájmy v rámci systému Organizace spojených národů. Klíčovými prvky balíčku jsou:

  • v dokumentu OSN se poprvé uznává, že globální oteplování musí být udrženo pod 2°C v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Vypracování postupu pro stanovení data, kdy globální emise dosáhnou vrcholu, a cíle pro snížení emisí do roku 2050;

  • závazky rozvinutých a rozvojových zemí týkající se emisí byly zahrnuty do postupu v rámci OSN a byl zahájen proces napomáhající jejich objasnění. V textu se rovněž uznává, že je třeba zintenzivnit všeobecné úsilí o zmírnění s cílem nepřekročit limit 2°C;

  • dohoda o zahájení procesu posilování transparentnosti opatření ke snížení či omezení emisí, aby bylo možné účinněji monitorovat celkový pokrok;

  • potvrzení cíle, že rozvinuté země do roku 2020 každoročně uvolní 100 miliard USD finanční pomoci rozvojovým zemím na boj proti změně klimatu, a založení zeleného fondu pro změnu klimatu, jehož prostřednictvím bude poskytnuto značné množství finančních prostředků;

  • dohoda o cancúnském rámci pro přizpůsobení s cílem posílit opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu;

  • zahájení mechanismu „REDD+“ umožňujícího zavést opatření zaměřené na snížení emisí způsobených kácením a poškozováním lesů v rozvojových zemích;

  • dohoda týkající se možnosti zavedení nových mechanismů trhu s uhlíkem nad rámec projektového přístupu;

  • zavedení mechanismu pro technologie zahrnujícího výkonný výbor pro technologie a centrum a síť pro technologie v oblasti klimatu s cílem posílit rozvoj a transfer technologií;

  • stanovení jasného postupu pro přezkum přiměřenosti cíle týkajícího se udržení globálního oteplování pod 2°C a zároveň na posílení cíle usilujícího o 1,5°C, přičemž tento postup by měl být ukončen v roce 2015;

  • prodloužení činnosti pracovních skupin ad hoc působících v rámci úmluvy OSN o klimatických změnách a Kjótského protokolu o další rok, přičemž právní forma konečného výsledku jednání zůstává otevřená.


Side Bar