Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Канкун, 11 декември 2010 г.

Европейският съюз приветства Споразумението от Канкун като важна стъпка към глобална рамка за мерки, свързани с климата

Европейският съюз приветства положителните резултати от проведената в Канкун конференция за климата. Приетият днес балансиран и важен пакет от решения, известен като Споразумението от Канкун, представлява важна следваща стъпка към изграждането на всеобхватна и правнообвързваща рамка за свързаните с климата мерки след 2012 г.

Кони Хедегор, европейски комисар за дейността в областта на климата, отбеляза: „Целта на ЕС в Канкун бе приемане на важен пакет от решения, насочени към конкретни действия, и продължаване на международните преговори по изменението на климата. Помогнахме за постигането на добрите резултати, които светът очаква и от които се нуждае. При все това двете седмици в Канкун отново показаха колко бавен и труден е този процес. Всеки трябва да осъзнае, че все още ни предстои дълъг и труден път до желаната цел — правнообвързваща глобална рамка в областта на климата“.

Joke Schauvliege, министър на околната среда, природата и културата на Фландрия, която представлява белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз в Канкун, заяви: „ЕС работи неуморно като посредник между различните страни в Канкун, като същевременно отстояваше и своите позиции. ЕС докладва по прозрачен начин за напредъка си в мобилизирането на обещаните за периода 2010—2012 г. 7,2 млрд. EUR като средства за бързо финансиране и ще продължи да го прави всяка година. Поздравяваме мексиканското председателство за провеждането на конференция, достойна за пример“.

Споразумението от Канкун доразвива решенията, взети преди година в Копенхаген, и разяснява процесите за постигане на допълнителен напредък в бъдеще. То представлява добре балансиран компромис между различните интереси в рамките на системата на Организацията на Обединените нации. Ключовите елементи в пакета включват:

  • признаване за първи път в документ на ООН, че глобалното затопляне трябва да се задържи под 2°C в сравнение с температурата от прединдустриалния период, и въвеждане на процес за определяне на дата, до която глобалните емисии да отбележат връх, и на цел по отношение на намаляването на глобалните емисии за 2050 г.;

  • ангажиментите на развитите и развиващите се държави във връзка с емисиите бяха официално формулирани в процеса на ООН и бе определен метод за разясняването им. споразумението признава също, че общите усилия за намаляване на последствията трябва да се увеличат, за да се спази таванът от 2°C;

  • договореност за започване на процес за повишаване на прозрачността на действията за намаляване или ограничаване на емисиите за едно по-ефективно проследяване на напредъка;

  • потвърждаване на целта, че развитите държави ще мобилизират годишно средства за климата на стойност 100 млрд. US$ за развиващите се държави до 2020 г., и създаване на Зелен фонд за климата, през който да минава голяма част от финансирането;

  • договореност относно рамката за адаптиране от Канкун с цел засилване на действията във връзка с адаптирането към изменението на климата;

  • стартиране на механизма „REDD+“, благодарение на който могат да се предприемат действия за намаляване на емисиите от обезлесяване и от деградация на горите в развиващите се държави;

  • договореност да се разгледа създаването на нови механизми на пазара на въглеродни емисии, които да надскочат проектоориентирания подход;

  • създаване на механизъм за технологии, включително на изпълнителен комитет по технологиите и на център и мрежа за технологии в областта на климата, с цел подобряване на разработването на технологии и техния трансфер;

  • създаване на ясен процес за преглед на адекватността на целта глобалното затопляне да се задържи под 2°C, включително обмисляне на една по-амбициозна цел от 1,5°C, който трябва да приключи през 2015 г.;

  • удължаване с още една година на работата на специалните работни групи по Конвенцията на ООН за измененията на климата и по Протокола от Киото, без да се определя правната форма на крайния резултат от преговорите.


Side Bar