Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT CS

IP/10/1696

Brussel, 10 december 2010

Antitrust: Commissie begint kartelprocedure tegen aantal cementfabrikanten

De Europese Commissie is een kartelprocedure begonnen tegen een aantal cementfabrikanten, omdat zij hen ervan verdenkt de EU-regels te hebben overtreden die concurrentiebeperkende zakelijke praktijken verbieden (artikel 101 VWEU). De Commissie wil bij haar onderzoek met name kijken naar mogelijke in-/uitvoerbeperkingen, marktverdeling en prijscoördinatie op de markten voor cement en aanverwante producten.

De Europese Commissie is een kartelonderzoek begonnen omdat zij het bestaan vermoedt van concurrentiebeperkende praktijken van diverse fabrikanten van cement en aanverwante producten in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, de Tsjechische Republiek en het Verenigd Koninkrijk. Na een voorlopige beoordeling is namelijk gebleken dat de Commissie aan het onderzoek van deze zaak prioriteit moet geven. In deze zaak heeft de Commissie al tweemaal onaangekondigde inspecties uitgevoerd (zie MEMO/08/676 voor inspecties bij ondernemingen in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Italië en Luxemburg, en MEMO/09/409 voor inspecties in Spanje).

De Commissie zal nu de aanwijzingen onderzoeken dat de ondernemingen met hun praktijken de handelsstromen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) probeerden te beperken, o.a. door beperkingen van de import uit landen van buiten de EER naar de EER, marktverdeling, prijscoördinatie en andere daarmee samenhangende concurrentiebeperkende praktijken op de markten voor cement en aanverwante producten.

Bij de producten gaat het, naast cement, om cementproducten (bijv. betonmortel) en andere materialen die bij de fabricage van cementproducten worden gebruikt (bijv. klinker, aggregaat, hoogovenslakken, gegranuleerde hoogovenslakken, gemalen gegranuleerde hoogovenslakken, vliegas).

Dat de Commissie deze procedure begint, betekent nog niet dat zij over sluitend bewijsmateriaal voor een inbreuk beschikt. Deze stap betekent alleen dat de Commissie prioriteit zal geven aan een diepgaand onderzoek van deze zaak.

Voor dit soort onderzoeken naar concurrentieverstorend gedrag zijn er geen bindende termijnen. De duur van zo'n onderzoek hangt van diverse factoren af, zoals de complexiteit van een zaak, de mate waarin de betrokken ondernemingen hun medewerking aan de Commissie verlenen en de uitoefening van de rechten van verdediging.

Achtergrond

De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten hebben al eerder de markten voor cement en andere bouwmaterialen grondig tegen het licht gehouden. Zo heeft de Commissie in 1994 geldboeten opgelegd in een Europees cementkartel (zie IP/94/1108). In 2003 heeft de Duitse mededingingsautoriteit geldboeten opgelegd voor kartelafspraken op de cementmarkt, terwijl de Poolse mededingingsautoriteit dat in 2009 deed. Daarnaast heeft de Franse mededingingsautoriteit in 2007 geldboeten opgelegd voor concurrentieverstorende praktijken op deze markt.

Wat is de rechtsgrondslag voor dit besluit?

Deze fase van de procedure heeft als rechtsgrondslag artikel 11, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad en artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie.

Wanneer de Commissie een procedure inleidt, brengt dit, volgens artikel 11, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1/2003, mee dat de nationale mededingingsautoriteiten hun bevoegdheid verliezen om in die zaak de artikelen 101 en 102 VWEU toe te passen. Bovendien moeten, volgens artikel 16, lid 1, van diezelfde verordening, nationale rechters vermijden beslissingen te nemen die een besluit dreigen te doorkruisen dat de Commissie overweegt vast te stellen in een procedure die zij is begonnen.

Volgens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 773/2004 kan de Commissie besluiten de procedure in te leiden, om in een later stadium, overeenkomstig de artikelen 7 tot en met 10 van Verordening (EG) nr. 1/2003, een eindbesluit vast te stellen over de grond van de zaak.


Side Bar