Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT

IP/10/1696

V Bruselu dne 10. prosince 2010

Antimonopolní opatření: Komise zahajuje antimonopolní řízení s několika výrobci cementu

Evropská komise zahájila s řadou výrobců cementu antimonopolní řízení kvůli podezření na porušení pravidel EU zakazujících restriktivní obchodní praktiky (článek 101 Smlouvy o fungování EU). Komise hodlá vyšetřit zejména případná dovozní a vývozní omezení na trhu s cementem a souvisejícími výrobky, případy rozdělování tohoto trhu a koordinování cen.

Evropská komise zahájila antimonopolní šetření údajných protisoutěžních praktik u několika producentů cementu a souvisejících výrobků v Belgii, České republice, Francii, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Spojeném království a Španělsku. Při předběžném posouzení se ukázalo, že by Komise měla toto šetření vést přednostně. V této souvislosti provedla Komise dvě kontroly (viz MEMO/08/676 ke kontrolám v areálech společností v Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku a Spojeném království a MEMO/09/409 ke kontrolám ve Španělsku).

Komise prošetří, zda vlivem jednání těchto společností skutečně došlo na trhu s cementem a souvisejícími výrobky k omezení obchodních toků v Evropském hospodářském prostoru (EHP), mimo jiné k omezení dovozu do EHP ze zemí mimo EHP, zda docházelo k rozdělování trhu, koordinování cen a souvisejícím protisoutěžním praktikám.

Kromě cementu se dále jedná o výrobky obsahující cement (např. hotové betonové směsi) a další materiály používané při výrobě produktů na bázi cementu (např. přídavné látky, slínek, vysokopecní struska, granulovaná vysokopecní struska, mletá granulovaná vysokopecní struska, popílek).

Zahájení řízení neznamená, že má Komise důkazy o porušení pravidel, nýbrž pouze to, že Komise přednostně provede hloubkové šetření této věci.

Nejzazší právní lhůta pro ukončení dokazování protisoutěžního jednání není stanovena. Jeho délka závisí na mnoha faktorech, jako je složitost jednotlivých případů, míra spolupráce dotyčných podniků s Komisí a uplatnění práva na obhajobu.

Souvislosti

Komise i vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž již trh s cementem a jinými stavebními materiály přezkoumaly. V roce 1994 uložila Komise pokuty za celoevropský kartel v odvětví výroby cementu (viz IP/94/1108). Také německé a polské orgány pro hospodářskou soutěž uložily pokuty za kartelové dohody na trhu s cementem (v letech 2003 a 2009). Francouzské orgány pro hospodářskou soutěž udělily pokuty za protisoutěžní praktiky na tomto trhu v roce 2007.

Právní základ tohoto rozhodnutí

Právním základem pro tento procesní krok je čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 a čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 773/2004.

V ustanoveních čl. 11 odst. 6 nařízení č. 1/2003 se uvádí, že zahájením řízení ztrácejí orgány pro hospodářskou soutěž členských států příslušnost používat pravidla hospodářské soutěže podle článků 101 a 102 Smlouvy. V čl. 16 odst. 1 tohoto nařízení se dále uvádí, že se vnitrostátní soudy musí vyvarovat rozhodnutí, která by byla v rozporu s rozhodnutím, které má Komise v úmyslu přijmout v řízení, jež zahájila.

Článek 2 nařízení č. 773/2004 uvádí, že Komise může kdykoli rozhodnout o zahájení řízení s cílem přijmout později konečné rozhodnutí v dané věci podle článků 7–10 nařízení č. 1/2003.


Side Bar