Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Bryssel den 10 december 2010

Ny EU-strategi ger bättre information om livsmedelskvalitet

Att garantera konsumenterna god livsmedelskvalitet och lantbrukare rimliga priser är huvudsyftet med det kvalitetspaket som EU-kommissionen antar idag. Genom kvalitetspaketet inför man för första gången en övergripande ram för certifieringssystem, värdetillförande faktorer för kvaliteten på jordbruksprodukter samt produktstandarder. Dessa har hittills reglerats i olika lagar. Paketet omfattar alla olika kvalitetsaspekter från att minimistandarder uppfylls till mycket specifika produkter.

Styrkan i den europeiska jordbruksproduktionen ligger i dess mångfald, jordbrukarnas fackkunskap, markbeskaffenheten och produktionsområdena”, säger Dacian Cioloş, kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Jordbrukare som pressas av den ekonomiska krisen, detaljhandlarnas koncentrerade förhandlingsstyrka och den globala konkurrensen kräver verktyg för att bättre kunna informera konsumenterna om sina produkter. Kvalitetspaketet är ett första steg mot en stabilare och mer dynamisk jordbrukssektor och kommer att följas av andra initiativ.

I kvalitetspaketet ingår följande:

  • Ett förslag till förordning om kvalitetssystem för jordbruksprodukter som gör EU-regelverket enhetligare och tydligare. Stärka flaggskeppsprogrammen för skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Se över systemet för garanterade traditionella specialiteter och inrätta frivilliga kvalitetsbeteckningar för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på information, exempelvis ”frigående” (djur som vistas utomhus) och ”första kallpressningen”.

  • Ett förslag till att harmonisera det sätt på vilket kommissionen antar handelsnormer, däribland behörighet att utvidga märkning med produktionsplats enligt varje jordbrukssektors specifika egenskaper.

  • Nya riktlinjer för bästa praxis vad gäller frivilliga certifieringssystem och märkning av produkter som innehåller ingredienser med skyddade geografiska beteckningar.

Kvalitetspaketet är en första etapp i översynen av kvalitetsstrategin för jordbruksprodukter. Det är resultatet av tre års omfattande samråd och olika aktörers medverkan. Målet är en mer enhetlig politik för kvaliteten på jordbruksprodukter. Kommissionen kommer att granska följande: Problem som små producenter, som deltar i EU:s kvalitetssystem, ställs inför; producenter i bergsområden som ska saluföra sina produkter, om nödvändigt föreslå vidare uppföljning av denna granskning.

Förslag

Kommissionens första lagstiftningsförslag syftar till att förbättra EU:s befintliga kvalitetssystem för geografiska beteckningar, traditionella specialiteter och frivilliga kvalitetsbeteckningar genom att samla dem i en och samma lagstiftning och införa ett gemensamt, förenklat och snabbare registreringsförfarande för geografiska beteckningar och traditionella specialiteter. Vidare förtydligar man bestämmelserna i fråga om relationen mellan varumärken och geografiska beteckningar, ansökande gruppers roll samt definitionen av garanterad traditionell specialitet.

I frivilliga riktlinjer för märkning av produkter som innehåller ämnen med skyddade geografiska beteckningar, som antogs samma dag, tolkar kommissionen gällande bestämmelser.

Handelsnormer bidrar till att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter samt kvaliteten på dessa produkter. Nuvarande sektorsrelaterade handelsnormer kommer att finnas kvar. De bör dock harmoniseras på ett mer samordnat sätt i framtiden som leder till ett enhetligt system genom att överlåta befogenheterna till kommissionen i enlighet med Lissabonfördraget (delegerade akter). Tekniska standarder kommer därmed att kunna anpassas till verkligheten. Baskraven ska tillämpas om det inte finns några särskilda normer. Kommissionen föreslår dessutom att man ska utvidga föreskrifterna för olika sektorer (i form av delegerade akter) när det gäller angivande av produktionsort på grundval av konsekvensanalyser som beaktar det som är särskilt utmärkande för varje sektor samt konsumenternas krav på insyn.

Den fjärde faktorn i paketet är kommissionens riktlinjer för frivilliga certifieringssystem för jordbruksprodukter och livsmedel. I detta fall gäller det bästa praxis på hur de hundratals frivilliga certifieringssystem som utvecklats under det senaste årtiondet ska användas. En nyligen offentliggjord förteckning, som upprättats efter en studie genomförd på uppdrag av kommissionen, innehåller mer än 400 certifieringssystem i EU.

GD AGRI:s webbplats om kvalitetspaketet

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar