Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Bruselj, 10.decembra 2010

Okrepljena politika EU za boljše obveščanje o kakovosti proizvodov

Zagotavljanje kakovosti za potrošnike in pravičnih cen za kmete sta cilja „svežnja kakovosti“, ki ga je danes sprejela Evropska komisija. Sveženj kakovosti uvaja celovito politiko na področju shem certificiranja, značilnosti, ki povečujejo kakovost kmetijskih proizvodov, in standardov proizvodov. Doslej ta vprašanja urejali različni predpisi. Komisija v svežnju zajema vse vidike kakovosti, od izpolnjevanja minimalnih standardov do visoko specializiranih proizvodov.

„Moč evropske kmetijske proizvodnje je v njeni raznovrstnosti, znanju kmetov, kakovosti tal in v proizvodnih območjih“, je povedal komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian CIOLOŞ ter dodal: „Kmetovalci so zaradi upada gospodarske rasti, koncentracije pogajalske moči trgovcev na drobno in svetovne konkurence pod pritiskom in potrebujejo orodja za boljše obveščanje o svojih proizvodih s potrošniki. Sveženj kakovosti je prvi korak na poti do močnejšega in bolj dinamičnega kmetijskega sektorja. Sledile mu bodo druge pobude.“

Sveženj kakovosti vsebuje:

  • predlog nove uredbe o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov za zagotovitev medsebojne usklajenosti in jasnosti shem EU: okrepitev vodilne sheme za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe (ZOP in ZGO), korenit pregled sistema zajamčene tradicionalne posebnosti (ZTP) in določitev novega okvira za razvoj prostovoljnih navedb kakovosti, da se potrošnikom zagotovijo informacije, ki jih ti vse pogosteje zahtevajo, kot so informacije o „prosti reji“ ali „prvem hladnem prešanju“,

  • predlog za poenostavitev potrjevanja standardov trženja s strani Komisije, vključno s pooblastilom za razširitev označevanja območja kmetovanja v skladu s posebnostmi posameznega kmetijskega sektorja,

  • nove smernice o najboljših praksah za prostovoljne sheme certificiranja in o označevanju proizvodov, ki vsebujejo sestavine z geografskimi označbami.

Sveženj kakovosti je začetek temeljitega pregleda politike kakovosti kmetijskih proizvodov ter je plod triletnih obsežnih posvetovanj s zainteresiranimi stranmi in sodelovanja z njimi. Utira pot bolj usklajeni politiki kakovosti kmetijskih proizvodov. Komisija je povedala, da namerava preučiti težave, s katerimi se mali proizvajalci srečujejo pri shemah kakovosti EU, proizvajalci v hribovitih območjih pa pri trženju proizvodov. Na podlagi izsledkov bo po potrebi predlagala dodatne ukrepe.

Predlogi

Cilj prvega zakonodajnega predloga Komisije je okrepiti sedanje sheme kakovosti EU glede geografskih označb, tradicionalnih posebnosti in prostovoljnih navedb kakovosti z združitvijo v enotnem zakonodajnem aktu, uvedbo skupnega, poenostavljenega in skrajšanega postopka registracije za geografske označbe in tradicionalne posebnosti ter s pojasnitvijo določb v zvezi z odnosom med blagovnimi znamkami in geografskimi označbami, vlogo skupin vlagateljev in opredelitvijo pojma “zajamčene tradicionalne posebnosti“.

Prav tako danes sprejete prostovoljne smernice o označevanju proizvodov, ki vsebujejo sestavine z geografskimi označbami, pojasnjujejo, kako si Komisija razlaga sedanja pravila na tem področju.

Standardi trženja prispevajo k izboljšanju gospodarskih razmer proizvodnje in trženja kmetijskih proizvodov ter povečanju kakovosti teh proizvodov. Sedanji sektorski standardi trženja se bodo še naprej uporabljali in bi se v prihodnosti lahko poenostavili in bolj uskladili z enotnim mehanizmom delegiranja pooblastil Komisiji v skladu z Lizbonsko pogodbo („delegirani akti“). To bi omogočilo prilagoditev tehničnih standardov konkretnim razmeram. Za proizvode, za katere trenutno ni specifičnih standardov, se bodo uporabljale osnovne zahteve. Na podlagi ocen učinka ter ob upoštevanju posebnosti posameznih sektorjev in zahtev potrošnikov po preglednosti Komisija predlaga tudi razširitev sektorskih predpisov (prav tako z „delegiranimi akti“) glede označevanja območja kmetovanja.

Četrti del svežnja so smernice Komisije o uporabi prostovoljnih shem certificiranja kmetijskih proizvodov in živil. Namen smernic je zbrati najboljše prakse za delovanje več kot sto prostovoljnih shem certificiranja, ki so bile oblikovane v zadnjih desetih letih (pred kratkim objavljen pregled stanja, ki ga je naročila Komisija, je pokazal, da se v EU uporablja več kot 400 shem).

Spletišče GD AGRI o svežnju kakovosti:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar