Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

V Bruseli 10. decembra 2010

Posilnená politika EÚ s cieľom pomôcť lepšie informovať o kvalite potravinárskych výrobkov

Kvalita pre spotrebiteľov a spravodlivé ceny pre poľnohospodárov. To sú dva základné ciele „súboru opatrení o kvalite“, ktorý dnes prijala Európska komisia. Vôbec po prvýkrát sa ním zavádza komplexná politika v oblasti schém osvedčovania, označení s pridanou hodnotou z hľadiska kvality poľnohospodárskych výrobkov a noriem pre výrobky. Až doteraz sa na všetky tieto oblasti vzťahovalo viacero právnych predpisov. Vďaka tomuto balíku opatrení Komisia pokryla všetky aspekty kvality – počínajúc súladom s minimálnymi normami a končiac vysoko špecifickými výrobkami.

Európska poľnohospodárska výroba je silná vďaka svojej rozmanitosti, know-how poľnohospodárov a vďaka pôde a oblastiam produkcie“, uviedol dnes komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian CIOLOŞ a dodal: „Poľnohospodári, ktorí sú pod tlakom v dôsledku hospodárskej recesie, koncentrácie vyjednávacej schopnosti maloobchodníkov a globálnej hospodárskej súťaže potrebujú nástroje na lepšie informovanie spotrebiteľov o svojich výrobkoch. Tento balík opatrení o kvalite je prvým krokom smerom k budovaniu silnejšieho a dynamickejšieho odvetvia poľnohospodárstva a po ňom budú nasledovať aj ďalšie iniciatívy.“

Balík opatrení o kvalite zahŕňa:

  • Návrh nového „nariadenia o schémach kvality poľnohospodárskych výrobkov“, ktorým sa zosúlaďujú a objasňujú schémy EÚ: posilňuje sa ním vlajková schéma pre chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia (CHOP a CHZO), reviduje sa schéma zaručenej tradičnej špeciality (ZTŠ) a ustanovuje sa nový rámec pre vytváranie nepovinných označení kvality s cieľom poskytnúť informácie, ktoré spotrebitelia požadujú v čoraz väčšej miere, ako napríklad „voľný výbeh“ a „prvé lisovanie za studena“.

  • Návrh na zefektívnenie prijímania obchodných noriem Komisiou vrátane právomoci rozšíriť označovanie miesta poľnohospodárskej výroby v súlade s osobitosťami každého odvetvia poľnohospodárstva.

  • Nové usmernenia týkajúce sa najlepších postupov, pokiaľ ide o dobrovoľné schémy osvedčovania, a označovania výrobkov obsahujúcich prísady so  zemepisným označením.

Súbor opatrení o kvalite je prvým krokom zásadnej reformy politiky v oblasti kvality poľnohospodárskych výrobkov. Je výsledkom trojročného úsilia vynaloženého v rámci rozsiahlych konzultácií a účasti zainteresovaných strán a otvára cestu jednotnejšej politike v oblasti kvality poľnohospodárskych výrobkov. Komisia oznámila, že sa v budúcnosti plánuje podrobnejšie zaoberať problémami, ktorým čelia malovýrobcovia v súvislosti s účasťou na schémach EÚ v oblasti kvality, ako aj výrobcovia v horskom prostredí v súvislosti s uvádzaním svojich výrobkov na trh. Komisia v prípade potreby navrhne na základe tejto analýzy aj dodatočné následné opatrenia.

Návrhy

Cieľom prvého právneho návrhu Komisie je posilniť existujúce schémy EÚ v oblasti kvality, pokiaľ ide o zemepisné označenia, tradičné špeciality a nepovinné označenia kvality, a to ich zhrnutím do jediného právneho predpisu, zavedením spoločného, zjednodušeného a skráteného postupu zápisu do registra v prípade zemepisných označení a tradičných špecialít, ako aj zavedením objasnených ustanovení, pokiaľ ide o väzby medzi obchodnými známkami a zemepisnými označeniami, úlohu skupín žiadateľov a definíciu „zaručenej tradičnej špeciality“.

Dobrovoľné usmernenia, ktoré sa týkajú označovania výrobkov obsahujúcich prísady so zemepisným označením a ktoré boli takisto prijaté dnes, prinášajú výklad Komisie týkajúci sa súčasných pravidiel v tejto oblasti

Obchodné normy prispievajú k zlepšovaniu hospodárskych podmienok produkcie poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, ako aj k zvyšovaniu kvality takýchto výrobkov. Súčasné odvetvové obchodné normy sa budú uplatňovať aj naďalej a v budúcnosti sa môžu zefektívniť jednotnejším spôsobom pomocou jednotného mechanizmu na základe delegovania právomocí Komisii v súlade s Lisabonskou zmluvou („delegované akty“). To umožní prispôsobiť technické normy reálnym podmienkam. Na výrobky, na ktoré sa neuplatňujú osobitné normy, sa budú vzťahovať východiskové požiadavky. Komisia takisto navrhuje rozšíriť pôsobnosť odvetvových pravidiel (aj ako „delegovaných aktov“) v súvislosti s označovaním miesta poľnohospodárskej výroby, a to na základe posúdení vplyvov s prihliadnutím na osobitosti každého odvetvia a na žiadosti spotrebiteľov o vyššiu transparentnosť.

Štvrtým prvkom balíka opatrení sú usmernenia Komisie týkajúce sa fungovania dobrovoľných schém osvedčovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Ich cieľom je ukázať najlepšie postupy v oblasti fungovania veľkého množstva dobrovoľných schém osvedčovania, ktoré vznikli za posledných desať rokov (v nedávno uverejnenej inventárnej štúdii zadanej Komisiou sa uvádza viac ako 400 schém prevádzkovaných v EÚ).

Webová stránka GR pre poľnohospodárstvo venovaná balíku opatrení o kvalite:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar