Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Brussel, 10 december 2010

Een sterker EU-beleid voor een betere communicatie over de levensmiddelenkwaliteit

Een gegarandeerde kwaliteit voor de consument en een billijke prijs voor de boer, dat zijn de belangrijkste twee doelstellingen van het "kwaliteitspakket" dat de Europese Commissie vandaag heeft goedgekeurd. Met het kwaliteitspakket wordt voor het eerst een omvattend beleid vastgesteld op het gebied van certificeringsregelingen, aanduidingen betreffende de toegevoegde waarde op grond van de kwaliteit van landbouwproducten, en productnormen. Tot nu toe was de wetgeving ter zake over verschillende wetteksten verspreid. Met dit pakket behandelt de Commissie alle kwaliteitsaspecten, van de naleving van minimumnormen tot de meest specifieke producten.

De kracht van de Europese landbouwproductie berust op de diversiteit ervan, op de know-how van de landbouwers en op de grond waarop en de gebieden waarin de productie plaatsvindt", aldus Dacian CIOLOŞ, commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. Hij voegde daar nog het volgende aan toe: “De landbouwers staan momenteel onder druk van de economische terugval, de sterke onderhandelingspositie van de detailhandel en de concurrentie op de wereldmarkt, en zij hebben instrumenten nodig om beter over hun producten te communiceren ten behoeve van de consumenten. Dit kwaliteitspakket vormt de aanzet naar een sterkere en dynamischere landbouwsector en verdere initiatieven zullen zeker volgen.”

Het kwaliteitspakket omvat:

  • Een voorstel voor een nieuwe verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten die moet zorgen voor meer samenhang en duidelijkheid op het gebied van de EU-regelingen: versterking van de vlaggenschipregeling voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (BOB en BGA); een grondige herziening van de regeling inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS), en de vaststelling van een nieuw kader voor de facultatieve kwaliteitsaanduidingen (onder meer “vrije uitloop” en "eerste koude persing”) waarmee wordt tegemoetgekomen aan de toenemende vraag van de consument naar dergelijke informatie.

  • Een voorstel om de vaststelling van handelnormen door de Commissie te stroomlijnen, onder meer inzake de bevoegdheid om in de etikettering ruimer gebruik te maken van de vermelding van de plaats waar de landbouwproductie plaatsvindt, met inachtneming van de specificiteit van elke sector van de landbouw.

  • Nieuwe richtsnoeren betreffende de beste praktijken voor vrijwillige certificeringsregelingen en betreffende de etikettering van producten die ingrediënten met een geografische aanduiding bevatten.

Het kwaliteitspakket is de eerste fase van de grondige herziening van het kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten. Aan de basis ervan liggen drie jaren van uitvoerige raadpleging en actieve participatie van de belanghebbenden. Het opent de weg naar een meer coherent kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten. De Commissie heeft reeds te kennen gegeven dat zij nader wil ingaan op de problemen van kleinschalige producenten bij een eventuele instap in de kwaliteitsregelingen van de EU en op die van bergboeren bij de afzet van hun producten, en dat zij, indien nodig, aanvullende vervolgmaatregelen op basis van deze analyse zal voorstellen.

Voorstellen

Het eerste regelgevingsvoorstel van de Commissie betreft de versterking van de bestaande EU‑kwaliteitsregelingen inzake geografische aanduidingen, traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen, die worden ondergebracht in een enkele regelgevingstekst. Het voorstel omvat verder een gemeenschappelijke, vereenvoudigde en kortere registratieprocedure voor geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten, duidelijkere bepalingen betreffende de relaties tussen merknamen en geografische aanduidingen, de rol van aanvragende groeperingen en de definitie van een “gegarandeerde traditionele specialiteit”.

De facultatieve richtsnoeren betreffende de etikettering van producten die ingrediënten met een geografische aanduiding bevatten, zijn op dezelfde dag vastgesteld en geven een idee van de manier waarop de Commissie de huidige voorschriften ter zake interpreteert.

Handelsnormen dragen bij aan de verbetering van de economische voorwaarden voor de productie en de afzet van landbouwproducten, en aan de kwaliteit van die producten. De huidige handelsnormen per sector blijven bestaan en kunnen later op een meer coherente wijze worden gestroomlijnd via een uniform mechanisme in de vorm van de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie overeenkomstig het Verdrag van Lissabon (“gedelegeerde handelingen”). Zodoende kunnen de technische normen worden afgestemd op de reële marktsituatie. Voor producten waarvoor geen specifieke norm bestaat, zullen basisnormen gelden. De Commissie stelt ook voor om (eveneens via “gedelegeerde handelingen”) de sectorale voorschriften betreffende de vermelding van de plaats waar de landbouwproductie plaatsvindt uit te breiden op basis van effectbeoordelingen en met inachtneming van de specifieke kenmerken van elke sector en van de vraag van de consument naar transparantie.

Het vierde onderdeel van het pakket zijn de richtsnoeren van de Commissie betreffende de beste praktijken voor vrijwillige certificeringsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen. Deze richtsnoeren zijn bedoeld om de beste praktijken voor te stellen voor de werking van de honderden vrijwillige certificeringsregelingen die de laatste tien jaar zijn ontstaan (uit de laatste inventaris die voor de Commissie is opgesteld blijkt dat in de EU meer dan 400 regelingen bestaan).

Webpagina van DG AGRI over het kwaliteitspakket: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar