Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Bryssel, 10. joulukuuta 2010

Elintarvikkeiden laatutekijät paremmin esille EU:n politiikan ansiosta

Euroopan komissio hyväksyi tänään joukon maataloustuotteisiin liittyviä toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että kuluttajat voivat olla varmoja tuotteiden laadusta ja viljelijät saavat tuotteistaan reilun hinnan. Tässä ns. laatupaketissa luodaan ensimmäistä kertaa yhteinen politiikka sertifiointiohjelmille, maataloustuotteille lisäarvoa tuoville laatuilmaisuille ja tuotestandardeille, joita koskevat säännökset olivat aiemmin hajallaan useissa eri säädöksissä. Komissio ottaa laatupaketissaan huomioon kaikki laatuun liittyvät näkökohdat vähimmäisvaatimusten noudattamisesta erikoistuotteisiin.

”Eurooppalaisen maataloustuotannon vahvuus on sen monipuolisuus, viljelijöiden tietotaito sekä monipuoliset tuotanto-olosuhteet ja -alueet”, totesi tänään maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş. "Viljelijöiden rasitteena ovat kuitenkin talouden laskusuhdanne, neuvotteluvoiman keskittyminen vähittäismyyntialalla ja maailmanlaajuinen kilpailu, joten he tarvitsevat välineitä voidakseen antaa kuluttajille parempaa tietoa tuotteistaan. Tämä laatupaketti on ensimmäinen askel matkalla kohti vahvempaa ja dynaamisempaa maatalousalaa – jatkossa on tulossa muitakin aloitteita.”

Laatupakettiin sisältyvät seuraavat asiakirjat:

  • Ehdotus maataloustuotteiden laatujärjestelmistä annettavaksi asetukseksi, jolla lisätään EU:n järjestelmien johdonmukaisuutta ja selkeyttä: Suojattujen alkuperänimitysten (SAN) ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen (SMM) järjestelmää vahvistetaan. Aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmää muokataan ja vapaaehtoisille laatuilmaisuille luodaan uudet puitteet, joiden ansiosta kuluttajille voidaan antaa lisätietoja, joita he entistä enemmän kaipaavat; tällaisia laatuilmaisuja ovat muun muassa ”vapaan kanan munat” ja ”ensimmäinen kylmäpuristus”.

  • Ehdotus sen menettelyn virtaviivaistamiseksi, jolla komissio vahvistaa kaupan pitämisen vaatimukset. Tähän sisältyy myös valta säätää tuotantopaikasta kertovista merkinnöistä kunkin maatalousalan ominaispiirteet huomioon ottaen.

  • Uudet suuntaviivat vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia koskevista parhaista käytännöistä ja tuotteiden merkinnöistä silloin kun maantieteellisen merkinnän saaneita tuotteita käytetään ainesosina muissa tuotteissa.

Laatupaketti on avaus maataloustuotteiden laatupolitiikan uudistukselle. Sidosryhmiä kuultiin ja konsultoitiin laajalti sen kolme vuotta kestäneen valmisteluprosessin aikana. Laatupaketti avaa tien johdonmukaisemmalle maataloustuotteiden laatupolitiikalle. Komissio aikoo tulevaisuudessa tarkastella, millaisia vaikeuksia EU:n laatujärjestelmiin osallistuvilla pientuottajilla ja vuoristoalueiden tuottajilla on tuotteidensa markkinoinnissa. Tarkastelun perusteella ehdotetaan tarvittavia jatkotoimia.

Ehdotukset

Komission lainsäädäntöehdotuksista ensimmäisellä vahvistetaan EU:n nykyisiä laatujärjestelmiä. Maantieteelliset merkinnät, perinteiset tuotteet ja vapaaehtoiset laatuilmaisut kootaan yhteen asetukseen. Maantieteellisille merkinnöille ja aidoille perinteisille tuotteille otetaan käyttöön yhteinen rekisteröintimenettely, joka on aiempaa yksinkertaisempi ja lyhyempi. Tavaramerkkien ja maantieteellisten merkintöjen suhdetta selkeytetään, kuten myös hakijaryhmien asemaa ja ”aidon perinteisen tuotteen” määritelmää.

Samana päivänä annetaan vapaaehtoiset suuntaviivat, jotka koskevat tuotteiden merkintöjä silloin kun maantieteellisen merkinnän saaneita tuotteita käytetään ainesosina muissa tuotteissa. Suuntaviivat ovat komission tulkinta nykyisistä säännöistä.

Kaupan pitämisen vaatimukset parantavat maataloustuotteiden taloudellisia tuotanto- ja myyntiedellytyksiä sekä laatua. Alakohtaiset kaupan pitämisen vaatimukset pysyvät ennallaan, ja niitä voidaan vastaisuudessa muokata entistä johdonmukaisemmin soveltamalla yhdenmukaista mekanismia, jolla komissiolle siirretään Lissabonin sopimuksen mukaisesti toimivalta antaa ns. delegoituja säädöksiä. Näin teknisiä vaatimuksia voidaan mukauttaa vastaamaan todellista tilannetta. Jos tuotteelle ei ole vahvistettu ala- tai tuotekohtaisia vaatimuksia, siihen sovelletaan perusvaatimuksia. Komissio ehdottaa myös, että alakohtaisiin sääntöihin sisällytetään (delegoiduilla säädöksillä) vaatimus merkitä maataloustuotteisiin tuotantopaikka. Tämä tehtäisiin vaikutusten arvioinnin perusteella sekä kunkin alan ominaispiirteet ja kuluttajien avoimuusvaatimukset huomioiden.

Laatupaketin neljäs osio on komission suuntaviivat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vapaaehtoisten sertifiointiohjelmien toiminnasta. Suuntaviivoilla pyritään osoittamaan parhaat käytännöt vapaaehtoisille sertifiointiohjelmille, joita on viime vuosikymmenellä luotu sadoittain (komission teettämä tuore tutkimus osoittaa, että EU:ssa on yli 400 tällaista ohjelmaa).

Lisätietoa laatupaketista AGRI-pääosaston verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar