Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Brüssel, 10. detsember 2010

EL tõhustab toiduainete kvaliteeti käsitleva teabevahetuse poliitikat

Euroopa Komisjonis täna vastu võetud kvaliteedipake teenib korraga kahte eesmärki: kvaliteetsed tooted tarbijale ja õiglane hind põllumehele. Sellega kehtestatakse esmakordselt põllumajandustoodete sertifitseerimise, kvaliteeditähiste ja tootestandardite ühtne raamistik. Siiani on need olnud killustatud eri õigusaktide vahel. Kvaliteedipake hõlmab kõiki kvaliteediga seotud aspekte alates tavatoodete miinimumstandarditest kuni ülimalt spetsiifilistele kaupadele esitatavate nõueteni.

Euroopa põllumajanduse tugevus seisneb selle mitmekesisuses, põllumeeste oskuste ja kogemuste pagasis ning tootmispiirkondade maas ja mullas," ütles täna põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian CIOLOŞ, lisades: Põllumehed, kes on majanduslanguse, ülemaailmse konkurentsi ning jaekaubanduse järjest suureneva hinnasurve tõttu raskustesse sattunud, vajavad vahendeid, mille abil tarbijaid oma toodetest paremini teavitada. Kvaliteedipake on esimene samm tugevama ja paindlikuma põllumajandussektori väljaarendamisel ning seda tööd jätkatakse."

Kvaliteedipake koosneb järgmistest osadest:

  • Ettepanek võtta vastu uus põllumajandustoodete kvaliteedikavade määrus, eesmärgiga ühtlustada ja selgitada ELi kvaliteedikavade toimimist. Ettepanekuga tugevdatakse kaitstud päritolunimetuste (KPN) ja geograafiliste tähiste (KGT) kasutamise süsteemi, uuendatakse põhjalikult garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste (GTE) rakendamise korda ning sätestatakse vabatahtlikud kvaliteeditähised, millega anda tarbijatele nende kasvavatele nõudmistele vastavat teavet (nt vabapidamisel" ja esimene külm press").

  • Ettepanek lihtsustada turustusnormide vastuvõtmist komisjonis, andes õiguse laiendada tootmiskohamärgiste kasutamist vastavalt konkreetse põllumajandussektori iseärasustele.

  • Uued hea tava suunised vabatahtliku sertifitseerimise kavade jaoks ja geograafilise tähisega tooteid sisaldavate kaupade märgistamiseks.

Kvaliteedipake on uue põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika esimene samm. Vastuvõtmisele eelnes kolm aastat ulatuslikke konsultatsioone ja nõupidamisi sidusrühmadega. Uus süsteem avab võimaluse sidusama põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika rajamiseks. Tulevikus kavatseb komisjon põhjalikumalt uurida, milliseid probleeme valmistab ELi kvaliteedikavades osalemine väiketootjatele ning millised on mägipiirkondade põllumeeste raskused oma toodete turustamisel. Vajaduse korral tehakse analüüsi alusel ettepanek järelmeetmete võtmiseks.

Ettepanekud

Komisjoni ettepanekutest esimesega tugevdatakse olemasolevaid ELi kvaliteedikavasid. Geograafiliste tähiste, traditsiooniliste eritunnuste ja vabatahtlike kvaliteeditähiste kasutamist reguleerivad sätted on nüüd koondatud ühte õigusakti, millega kehtestatakse geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste eritunnuste ühine, lihtsam ja lühem registreerimiskord ning selgitatakse kaubamärkide ja geograafiliste tähiste vahelisi erinevusi, taotlejarühmade rolli ning garanteeritud traditsioonilise eritunnuse määratlust.

Samal päeval vastu võetud vabatahtlikud suunised geograafilise tähisega tooteid sisaldavate toodete märgistamiseks annavad ülevaate komisjoni tõlgendusest seda valdkonda praegu reguleerivatest õigusnormidest.

Turustusnormide eesmärk on parandada põllumajandustoodete tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi ja nende kvaliteeti. Praegused sektoripõhised turustusnormid jäävad jõusse ning tulevikus võib neid ühtlustada, andes komisjonile asjaomased volitused ühtse korra alusel vastavalt Lissaboni lepingule (nn delegeeritud õigusaktid). See võimaldaks kohandada tehnilisi norme reaalse olukorraga. Toodete suhtes, mille kohta erinorme kehtestatud ei ole, kohaldatakse baasnõudeid. Samuti teeb komisjon ettepaneku laiendada (delegeeritud õigusaktide kaudu) sektoripõhiseid tootmiskohamärgistust käsitlevaid eeskirju, võttes arvesse mõjuhinnanguid, iga sektori iseärasusi ning tarbijate nõudmisi läbipaistvuse suhtes.

Neljanda elemendina sisaldab kvaliteedipake komisjoni suuniseid põllumajandustoodete ja toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise kavade toimimise kohta. Nende eesmärk on anda ülevaade headest tavadest, mida peaks silmas pidama viimase kümne aasta jooksul loodud sadade vabatahtliku sertifitseerimise kavade haldamisel (komisjoni tellitud ja äsja avaldatud uuringus nimetatakse üle 400 ELis praegu toimiva sertifitseerimiskava).

Kvaliteedipaket käsitlev põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebileht:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar