Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

Bruxelles, den 10. december 2010

EU-politikken styrkes for bedre at formidle fødevarers kvalitet

En kvalitetsgaranti til forbrugerne og rimelige priser til landmændene er det tostrengede mål i den "kvalitetspakke", som Europa-Kommissionen vedtog i dag. Med denne kvalitetspakke etableres for første gang en samlet politik for certificeringsordninger, værdiforøgende betegnelser for landbrugsvarers kvalitet og produktstandarder. Disse har indtil nu været spredt over mange forskellige retsakter. Med denne pakke dækker Kommissionen alle facetter af kvalitet fra opfyldelse af mindstestandarder til højt specialiserede varer.

"Det europæiske landbrugs styrke ligger i dets diversitet, landmændenes knowhow og i jordbunden og produktionsområderne", udtalte Dacian Cioloş, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, i dag og tilføjede: "Landmænd, der presses af den økonomiske tilbagegang, koncentration af detailhandelens forhandlingsposition og den globale konkurrence, har behov for værktøjer for bedre at formidle viden om deres varer til forbrugerne. Kvalitetspakken er et første skridt på vejen til at opbygge en stærkere og mere dynamisk landbrugssektor, og den vil blive efterfulgt af andre initiativer".

Kvalitetspakken omfatter følgende:

  • Et forslag til en ny forordning om en kvalitetsordning for landbrugsvarer, der skaber sammenhæng og klarhed om EU-ordninger. Flagskibsordningen for beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (BOB og BGB) styrkes. Der foretages en gennemgribende revision af ordningen for garanterede traditionelle specialiteter (GTS'er), og en ny ramme for udviklingen af fakultative kvalitetsudtryk fastsættes for at give forbrugerne de oplysninger, de stadig oftere efterlyser, f.eks. "frilands/fritgående" og "første koldpresning".

  • Et forslag, der skal strømline Kommissionens vedtagelse af handelsnormer, herunder beføjelse til at udbygge mærkningen, der viser produktionsstedet, med hver landbrugssektors særlige forhold.

  • Nye retningslinjer for bedste praksis angående frivillige certificeringsordninger og mærkning af varer, der indeholder ingredienser med beskyttede geografiske betegnelser.

Kvalitetspakken er det første skridt i bestræbelserne på at foretage en gennemgribende revision af politikken for landbrugsvarers kvalitet. Den er resultatet af 3 års omfattende høring og inddragelse af interessenter. Den baner vejen for en mere sammenhængende politik for landbrugsvarers kvalitet. Kommissionen har tilkendegivet, at den har til hensigt fremover yderligere at undersøge de problemer, som berører småproducenter, der deltager i EU's kvalitetsordninger, og bjerglandbrug, når de skal afsætte deres varer, og om fornødent fremsætte forslag om yderligere opfølgende foranstaltninger på grundlag af denne analyse.

Forslag

Kommissionens første lovforslag tilsigter at styrke EU's bestående kvalitetsordninger om geografiske betegnelser, traditionelle specialiteter og fakultative kvalitetsudtryk ved at samle disse i en fælles lovgivning og ved at indføre en fælles, forenklet og afkortet registreringsprocedure for geografiske betegnelser og traditionelle specialiteter, klarere bestemmelser for forholdet mellem varemærker og geografiske betegnelser, ansøgersammenslutningers rolle og definitionen af "garanteret traditionel specialitet".

Kommissionens fortolkning af de gældende regler på området angives i frivillige retningslinjer om mærkning af varer, der indeholder ingredienser med beskyt­tede geografiske betegnelser, som er vedtaget samme dag.

Handelsnormer bidrager til at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og afsætning af landbrugsvarer tillige med disse varers kvalitet. De aktuelle sektorbaserede handelsnormer vil fortsat bestå og vil kunne strømlines fremover på en mere sammenhængende måde via en ensartet ordning med beføjelser, der er delegeret til Kommissionen i medfør af Lissabon-traktaten ("delegerede retsakter"). Derved vil tekniske normer kunne tilpasses til de praktiske forhold. Grundlæggende krav anvendes for varer, for hvilke der ikke findes en specifik norm. Kommissionen forslår endvidere at udvide de sektorrelaterede bestemmelser (også i form af "delegerede retsakter") angående angivelse af produktionsstedet på grundlag af konsekvens­analyser under hensyn til hver sektors særlige forhold og forbrugernes ønsker om åbenhed.

Pakkens fjerde element er Kommissionens retningslinjer for frivillige certifice­ringsordningers virkemåde for landbrugsvarer og fødevarer. De tilsigter at vise bedste praksis for hundredvis af frivillige certificeringsordninger, som er opstået i det seneste årti (i en opgørelse, der for nylig er offentliggjort på Kommissionens vegne, opregnes mere end 400 ordninger, som er i kraft i EU).

DG AGRI webside om kvalitetspakken:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar