Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1692

V Bruselu dne 10. prosince 2010

Posílená politika EU, jež má napomoci lepší informovanosti o jakosti potravin

Evropská komise dnes přijala „balíček o jakosti“, jehož dvěma cíli jsou zaručení jakosti potravin pro spotřebitele a zároveň spravedlivých cen pro zemědělce. Tímto balíčkem o jakosti se poprvé předkládá souhrnná politika týkající se režimů certifikace, údajů pro zemědělské produkty zvyšujících jejich jakost a norem pro zmíněné produkty, jež se doposud řídily značným množstvím právních předpisů. Tímto balíčkem Komise podchycuje všechny stránky jakosti, od splnění minimálních norem až po vysoce specifické produkty.

Síla evropské zemědělské produkce spočívá v její rozmanitosti, v odborných znalostech zemědělců, jakož i ve vlastnostech půdy a v územích produkce“ uvedl dnes Dacian CIOLOŞ, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, a dodal: „Zemědělci, kteří jsou z důvodu hospodářského poklesu, soustředění vyjednávací síly distributorů a světové konkurence pod tlakem, potřebují nástroje, jejichž prostřednictvím budou spotřebitele lépe informovat o svých produktech. Balíček o jakosti je prvním krokem na cestě k budování silnějšího a dynamičtějšího odvětví zemědělství, přičemž další iniciativy budou následovat.“

Balíček o jakosti zahrnuje:

  • Návrh nového nařízení týkajícího se systémů jakosti zemědělských produktů se záměrem učinit tyto systémy EU soudržnějšími a srozumitelnějšími, a to posílením stěžejního režimu pro chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení (CHOP a CHZO); dále pak přezkoumáním systému zaručených tradičních specialit a vypracováním nového rámce pro používání nepovinných údajů o jakosti, které spotřebitelům poskytnou informace, jež si stále více žádají (jako např. „z volného chovu“ či „první lisování za studena“).

  • Návrh na jednodušší přijímání obchodních norem ze strany Komise včetně možnosti na označení produktu uvádět místo produkce podle zvláštních specifik každého zemědělského odvětví.

  • Nové pokyny o osvědčených postupech pro dobrovolné systémy certifikace a o označování produktů obsahujících složky s chráněným zeměpisným označením.

Balíček o jakosti je prvním krokem v reformě politiky týkající se jakosti zemědělských produktů. Je výsledkem tříleté rozsáhlé konzultace a účasti zainteresovaných subjektů. Otvírá cestu k soudržnější politice týkající se jakosti zemědělských produktů. Komise s pohledem do budoucna oznámila svůj záměr nadále se zabývat problémy, kterým čelí malí producenti, kteří se podílejí na systémech jakosti EU, jakož i problémy, které mají producenti v horských oblastech při uvádění svých produktů na trh, a případně navrhnout dodatečná následná opatření založená na této analýze.

Návrhy

Cílem prvního legislativního návrhu Komise je posílení stávajících systémů jakosti EU ohledně zeměpisných označení, tradičních specialit a nepovinných údajů o jakosti jejich soustředěním do jednotných právních předpisů, zavedením společných zjednodušených a zkrácených registračních postupů v případě zeměpisných označení a tradičních specialit, jasnými ustanoveními, pokud jde o vztahy mezi ochrannými známkami a zeměpisnými označeními, úlohou skupin žadatelů a definicí „zaručené tradiční speciality“.

Dobrovolné pokyny pro označování produktů obsahujících složku se zeměpisným označením, jež byly přijaty téhož dne, přinášejí výklad Komise ohledně platných pravidel v této oblasti.

Obchodní normy mají svůj význam pro zlepšování hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů, jejich uvádění na trh a zvyšování jejich jakosti. Stávající obchodní normy v tomto odvětví budou i nadále platit a v budoucnu mohou být zjednodušeny, a to prostřednictvím jednotného mechanismu přenesení pravomoci na Komisi v souladu s Lisabonskou smlouvou („akty v přenesené pravomoci“). Tím se umožní, aby se technické normy přizpůsobily skutečné situaci v dané oblasti. V případě produktů, pro něž neexistuje žádná zvláštní norma, se použijí základní požadavky. Komise rovněž navrhuje na základě posouzení dopadů rozšířit odvětvové předpisy (rovněž jako „akty v přenesené pravomoci“) týkající se uvádění místa produkce se zohledněním specifik každého odvětví a požadavků na transparentnost ze strany spotřebitelů.

Čtvrtým prvkem balíčku jsou pokyny Komise o fungování dobrovolných systémů certifikace pro zemědělské produkty a potraviny. Mají ukázat osvědčené postupy pro fungování stovek dobrovolných systémů certifikace, které byly vytvořeny v posledních deseti letech (nedávno vydaný a pro Komisi vypracovaný přehled uvádí více než 400 systémů, které v EU fungují).

Internetové stránky GŘ AGRI týkající se balíčku o jakosti:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/quality-package-2010/index_en.htm

MEMO/10/669


Side Bar