Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Bryssel den 9 december 2010

Kommissionen föreslår nya åtgärder för att förbättra stabiliteten i mejerisektorn

Europeiska kommissionen antog idag ett förslag om "avtalsförhållanden i mjölksektorn". Förslaget syftar till att förbättra ställningen för mjölkproducenterna i mejerisektorns leveranskedja och förbereda sektorn för en mer marknadsorienterad och hållbar framtid. I förslaget anges skriftliga kontrakt mellan mjölkproducenter och mjölkbearbetningsföretag, möjligheten att kollektivt förhandla om avtalsvillkor via producentorganisationer på ett sådant sätt att det skapas jämvikt mellan mjölkproducenternas och de stora mjölkbearbetningsföretagens förhandlingsstyrka, särskilda EU-bestämmelser för branschorganisationer och åtgärder för att öka öppenheten på marknaden. Åtgärderna föreslås gälla till 2020 med två översyner. Genom lämplig begränsning av storleken på de kollektiva förhandlingarna och andra specifika skyddsåtgärder bör det gå att uppfylla målen att stärka mjölkproducenternas förhandlingsstyrka samtidigt som konkurrensreglerna följs och de små och medelstora företagens intressen säkerställs. Kommissionen har idag också antagit en rapport om mejerimarknaden inom ramen för en smidig utfasning av systemet med mjölkkvoter.

Vår avsikt med dessa förslag är att lära oss några av läxorna från förra årets kris på mejerimarknaden. Andra rekommendationer från högnivågruppen, som inrättades efter förra årets kris, kommer att beaktas i diskussionerna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (att hantera instabila priser och främja innovation) och kvalitetspaketet (marknadsföringsstandarder och ursprungsmärkning). Dessa förändringar är viktiga för att hjälpa sektorn att förbereda sig för en mjuklandning” när kvoterna avskaffas 2015,” säger Dacian Cioloș, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling.

I förslaget anges att det före leveranserna upprättas frivilliga skriftliga kontrakt mellan mjölkproducenterna och bearbetningsföretagen, som bör inkludera uppgifter om pris, tidpunkt och volym för leveranserna samt varaktighet. Medlemsstaterna får göra användningen av kontrakten obligatorisk i sina länder. Kooperativa företag behöver, med hänsyn till deras specifika karaktär, inte ha kontrakt om det i deras stadgar ingår inslag med liknande verkan.

För att omfördela förhandlingsstyrkan i leveranskedjan planeras det i förslaget att jordbrukare ska tillåtas att genom producentorganisationer kollektivt förhandla om kontrakt. Genom lämpliga kvantitativa begränsningar avseende storleken på dessa förhandlingar kommer jordbrukarna att få samma förutsättningar som de stora mejerierna har samtidigt som en tillräcklig grad av konkurrens i leveranserna av råmjölk upprätthålls. Gränserna sätts på 3,5 % av den totala produktionen i EU och 33 % av den nationella produktionen, med specifika skyddsåtgärder som tillhandahålls för att undvika allvarliga skador särskilt för de små och medelstora företagen.

I förslaget anges även särskilda EU-bestämmelser för branschorganisationer som omfattar alla delar av kedjan. Dessa organisationer kan eventuellt spela viktiga roller vad gäller forskning, förbättrad kvalitet, främjande och spridning av bästa praxis för produktions- och bearbetningsmetoder. Organisationerna bidrar genom att sprida kunskap och öppenhet i sektorn. Dessutom tillhandahålls mer regelbunden information om de volymer råmjölk som levereras för att möjliggöra bättre kunskap om produktionen och följa upp marknadsutvecklingen.

Dessa åtgärder föreslås gälla fram till 2020, med en översyn 2014 och 2018. Denna tidsram bör vara tillräckligt lång för att mjölkproducenterna ska kunna anpassa sig till en situation utan mjölkkvoter och förbättra sin organisation med tanke på en mer marknadsorienterad miljö. Tydligare och mer jämställda relationer och öppenhet i leveranskedjan bör också leda till effektivitetsvinster samt göra det möjligt för EU-sektorn att dra fördel av nya marknadsmöjligheter i och utanför EU.

Åtgärderna härrör från de rekommendationer som utfärdats av Högnivåexpertgruppen för mjölk och som godkänts genom slutsatserna från Europeiska rådets ordförandeskap den 27 september 2010. Högnivåexpertgruppen består av höga tjänstemän från medlemsstaterna med generaldirektören för GD AGRI som gruppens ordförande. Gruppen inrättades efter mejerikrisen 200809 för att undersöka medellånga och långsiktiga åtgärder för att stabilisera marknaden och producenternas inkomster och för att öka öppenheten. Högnivåexpertgruppen har upptäckt allvarliga obalanser i leveranskedjan, en alltmer koncentrerad bransch som handlar med många utspridda mjölkproducenter och en ojämn fördelning av mervärdet. Denna situation har lett till bristande öppenhet, stelbenthet och problem vad gäller prisöverföringen i leveranskedjan.

Rapporten antyder att en mjuklandning” är på väg

Kommissionen har också antagit en separat rapport om situationen för mejerimarknaden och om de följande villkoren för att på ett smidigt sätt fasa ut systemet med mjölkkvoter. Eftersom endast tre medlemsstater (DK, NL, CY) har producerat mer än sina kvoter 2009/2010 och priset på mjölkkvoter nu ligger mycket lågt, nästan noll i en del medlemsstater, dras det i rapporten slutsatsen att en mjuklandning är på väg i de allra flesta medlemsstater. Under dessa förhållanden dras slutsatsen att det inte finns någon anledning till att återigen utvärdera besluten om hälsokontrollen med avseende på den gradvisa ökningen i kvoter och avskaffandet av kvotsystemet den 1 april 2015. För att tillhandahålla en ytterligare skyddsåtgärd föreslås det också i rapporten att kommissionen, i undantagsfall och då de befintliga strategiåtgärderna är otillräcklig, kan överväga en mekanism som skulle göra det möjligt för mjölkproducenterna att kompenseras för att minska sina leveranser för att undvika allvarliga obalanser på marknaden.

För att ytterligare bana vägen mot avskaffandet av kvoter flaggar kommissionen för att man bör överväga att organisera möten för att samla experter från förvaltningskommittén för den enhetliga gemensamma organisationen av marknaden med den rådgivande gruppen för mjölk för att utvärdera utvecklingen på marknaden och framtidsutsikterna. En andra rapport planeras komma 2012.

För ytterligare information:

Länk till förslaget och rapporten om kvoter:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Bilaga:

  • Mjölkpriser fritt gård i de olika medlemsstaterna (september 2010 jämförda med september 2009)

  • Utveckling av priserna i leveranskedjan i mejerisektorn

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar