Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Bruselj, 9. decembra 2010

Komisija predlaga nove ukrepe, da se v prihodnje izboljša stabilnost v sektorju mleka

Evropska komisija je danes sprejela predlog o pogodbenih razmerjih v sektorju mleka. Predlog je namenjen izboljšanju položaja proizvajalcev mlečnih izdelkov v ustrezni dobavni verigi ter pripravi sektorja na bolj tržno naravnano in trajnostno prihodnost. Proizvajalci in predelovalci mleka bodo medsebojne odnose lahko urejali s pisnimi pogodbami. Pri tem bodo imeli možnost, da se o pogojih dogovorijo kolektivno preko organizacij proizvajalcev. S tem naj bi se pogajalski položaj proizvajalcev mleka utrdil v primerjavi s pomembnejšimi predelovalci. Prav tako se bodo lahko upoštevala posebna pravila EU za medpanožne organizacije in ukrepi za okrepitev preglednosti na trgu. Predlagani ukrepi naj bi veljali do leta 2020, opravljena pa bi bila dva vmesna pregleda. Primerne omejitve glede obsega kolektivnih pogajanj in drugi varovalni ukrepi naj bo zagotovili doseganje cilja okrepitve pogodbene moči proizvajalcev mleka ob hkratnem obvarovanju konkurenčnosti ter interesov malih in srednje velikih podjetij. Komisija je danes v okviru zagotavljanja nemotene postopne odprave sistema mlečnih kvot sprejela tudi poročilo o trgu mleka in mlečnih izdelkov.

Komisar EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș je danes dejal: „S temi ukrepi imamo namen pokazati, kaj smo se naučili od lanske krize na trgu mleka in mlečnih izdelkov. Druga priporočila skupine na visoki ravni, ki je bila ustanovljena v sledi lanske krize, bodo obravnavana v naših razpravah o reformi skupne kmetijske politike (obvladovanje nihanja cen in spodbujanje inovacij) ter v okviru svežnja za kakovost (standardi trženja in označevanje porekla). Te spremembe so pomembne, da se sektor pripravi na nemoten prehod na nove razmere, ko bodo leta 2015 kvote prenehale.“

Predlog določa, da bodo lahko proizvajalci in predelovalci mleka medsebojne odnose urejali s pisnimi pogodbami, ki se sestavijo pred dobavo in vključujejo določbe o ceni, terminski oddaji, obsegu ter trajanju dobave. Države članice lahko predpišejo obvezno uporabo takih pogodb na svojem ozemlju. Zaradi svoje posebne narave zadruge ne potrebujejo pogodb, če njihov statut vključuje sestavine s podobnimi učinki.

Predlog kmetovalcem dovoljuje, da se udeležijo kolektivnih pogajanj preko organizacij proizvajalcev, s čimer se izravnava pogodbena moč v dobavni verigi. Primerne količinske omejitve k obsegu teh pogajanj bodo kmetovalcem omogočile enakopravnost s pomembnejšimi akterji na trgu mlečnih izdelkov, obenem pa bo pri dobavi surovega mleka ohranjena primerna konkurenčnost. Omejitve so določene na ravni 3,5 % skupne proizvodnje v EU in 33% nacionalne proizvodnje, pri čemer se uporabljajo tudi posebna varovala, ki preprečujejo, da bi to oškodovalo zlasti mala in srednje velika podjetja.

Predlog določa tudi posebna pravila EU za medpanožne organizacije, ki zajemajo vse dele verige. Te organizacije imajo potencialno koristno vlogo na področju raziskovanja, izboljšanja kakovosti in širjenja najboljših praks v proizvodnih in predelovalnih metodah. Prav tako pripomorejo k bogatenju znanja in k večji preglednosti v sektorju. Poleg tega je v predlog vključena obveznost zagotavljanja rednejših informacij o količinah surovega mleka, kar omogoča boljše poznavanje proizvodnje in posledičnega razvoja trga.

Ti ukrepi naj bi bili v skladu s predlogom veljavni do leta 2020, njihov pregled pa naj bi bil opravljen leta 2014 in 2018; ta okvir naj bi proizvajalcem mleka zagotovil dovolj možnosti, da se prilagodijo razmeram, v katerih ni več kvot za mleko, in da izboljšajo svojo organiziranost v smeri bolj tržno usmerjenega okolja. Jasnejši in bolj uravnoteženi odnosi ter preglednost v dobavni verigi naj bi tudi omogočili večjo učinkovitost, prav tako pa bi sektor mleka v EU lahko izkoristil nove tržne priložnosti znotraj in zunaj nje.

Ukrepi izhajajo iz priporočil, ki jih je predstavila skupina strokovnjakov na visoki ravni za vprašanje mleka ter so bila potrjena v sklepih predsedstva Sveta z dne 27. septembra 2010. Skupina na visoki ravni vključuje visoke uradnike iz držav članic, predseduje pa ji generalni direktor GD AGRI. Ustanovljena je bila med krizo na trgu mlečnih izdelkov v letih 2008–2009, da bi predlagala srednjeročne in dolgoročne ukrepe za stabilizacijo trga in prihodkov proizvajalcev ter za izboljšanje preglednosti. Skupina na visoki ravni je ugotovila, da so v dobavni verigi večja nesorazmerja ter da vse bolj koncentrirana panoga upravlja s številnimi razpršenimi proizvajalci mleka in neenako razporeditvijo dodane vrednosti. Posledice tega so zmanjšana preglednost, neelastičnost in težave pri prenosu cene po dobavni verigi.

Poročilo potrjuje, da je EU na dobri poti do nemotenega prehoda

Komisija je prejela tudi ločeno poročilo o položaju na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter posledičnih pogojih za zagotavljanje nemotene postopne odprave sistema mlečnih kvot. V letih 2009/2010 so svojo kvoto presegle le 3 države članice (Danska, Nizozemska, Ciper), mlečne kvote pa imajo danes zelo nizko vrednost, ki je v nekaterih državah članicah že nična. Poročilo zato zaključuje, da je velika večina držav članic na dobri poti do nemotenega prehoda z ureditve kvot. V poročilu se ugotavlja, da v teh razmerah ni treba ponovno pregledati sklepov v zvezi z zdravstvenim pregledom skupne kmetijske politike glede postopnega povečanja kvot in konca ureditve kvot 1. aprila 2015. Kot dodatno varovalo se v poročilu predlaga, da lahko v posebnih primerih in če so veljavni ukrepi politik nezadostni, Komisija prouči mehanizem, ki bi proizvajalcem mleka omogočil nadomestilo za zmanjšanje dobave ter s tem preprečil večja nesorazmerja na trgu. Da se nadalje utrdi pot k odpravi kvot, Komisija svetuje, da se prouči možnost organizacije sestankov, ki bi se jih udeležili strokovnjaki upravljalnega odbora za enotno skupno ureditev trga in svetovalne skupine za mleko ter bi bili namenjeni pregledu razvoja trga in nadaljnjih perspektiv. Nadaljnje poročilo je načrtovano za leto 2012.

Več informacij:

povezava do predloga in poročila o kvotah:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm,

priloga:

  • odkupne cene mleka v različnih državah članicah (september 2010 v primerjavi s septembrom 2009),

  • razvoj cen v dobavni verigi mlečnih izdelkov.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar