Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

V Bruseli 9. decembra 2010

Komisia navrhuje nové opatrenia na zvýšenie budúcej stability v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Európska komisia dnes prijala návrh o „zmluvných vzťahoch v mliekarenskom sektore“. Cieľom návrhu je posilniť postavenie výrobcu mlieka a mliečnych výrobkov v rámci ich dodávateľského reťazca a pripraviť tento sektor na trhovo orientovanejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. V návrhu sa uvádzajú písomné zmluvy medzi výrobcami a spracovateľmi mlieka, možnosť kolektívneho dojednávania zmluvných podmienok prostredníctvom organizácií výrobcov tak, aby sa vyvážila vyjednávacia sila výrobcov mlieka voči veľkým spracovateľom, osobitné pravidlá EÚ pre medziodvetvové organizácie a opatrenia na podporu transparentnosti na trhu. Platnosť opatrení sa navrhuje do konca roka 2020 a počas tohto obdobia sa majú dvakrát preskúmať. Príslušné veľkostné obmedzenia týkajúce sa kolektívneho vyjednávania a ďalšie osobitné ochranné opatrenia by mali zabezpečiť dosiahnutie cieľov posilnenia vyjednávacej sily výrobcov mlieka a zároveň ochrany hospodárskej súťaže a záujmov MSP. Komisia dnes prijala aj správu o trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v súvislosti s postupným plynulým zrušením mliečnych kvót.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș dnes vyhlásil: „Naším úmyslom pri predkladaní týchto návrhov bolo poučiť sa z minuloročnej krízy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Ďalšie odporúčania skupiny na vysokej úrovni, ktorá bola zriadená po minuloročnej kríze, budú predmetom našich rokovaní o reforme SPP (riešenie nestability a podpora inovácií) a balíka o kvalite (obchodné normy a označovanie pôvodu). Tieto zmeny zásadným spôsobom pomôžu sektoru pripraviť sa na „mäkké pristátie“, keď sa v roku 2015 skončí udeľovanie kvót.“

Návrh obsahuje ustanovenia o nepovinných písomných zmluvách medzi výrobcami a spracovateľmi mlieka, ktoré sa majú vypracovať pred dodaním tovaru a mali by obsahovať údaje o cene, harmonograme a objeme dodávok a ich trvaní. Členské štáty môžu na svojom území vyžadovať povinné uzavretie takýchto zmlúv. Aby sa zohľadnila osobitosť družstiev, nemusia uzatvárať zmluvy, ak ich stanovy zahŕňajú prvky s podobným účinkom.

Aby sa vyvážila vyjednávacia sila v rámci dodávateľského reťazca, návrh umožňuje poľnohospodárom kolektívne vyjednávať o zmluvách prostredníctvom organizácií výrobcov. Vďaka príslušným množstvovým obmedzeniam objemu, ktoré sú predmetom tohto vyjednávania, budú mať poľnohospodári rovnaké podmienky ako veľké mliekarne a zároveň sa zachová primeraná úroveň hospodárskej súťaže v rámci dodávok surového mlieka. Obmedzenia sú stanovené na 3,5 % výroby v celej EÚ a na 33 % vnútroštátnej výroby, pričom sa poskytujú osobitné záruky, aby sa zabránilo vážnym ujmám, predovšetkým v prípade MSP.

Návrh obsahuje aj osobitné pravidlá EÚ týkajúce sa medziodvetvových organizácií, ktoré sa vzťahujú na všetky články reťazca. Tieto organizácie by mohli zohrávať prospešnú úlohu pri výskume, zvyšovaní kvality, propagácii a šírení najlepších postupov v rámci výrobných a spracovateľských metód. Prispievajú k rozširovaniu vedomostí a zlepšovaniu transparentnosti v tomto sektore. Okrem toho sa pravidelnejšie poskytujú informácie o objeme dodaného surového mlieka, čím sa zlepšujú poznatky o výrobe a umožňuje sledovanie vývoja na trhu.

Navrhuje sa, aby tieto opatrenia platili do roku 2020 a aby sa preskúmali v roku 2014 a 2018. Tento časový rámec by mal výrobcom mlieka stačiť na to, aby sa prispôsobili situácii bez mliečnych kvót a aby zlepšili svoju organizáciu v súvislosti s trhovo orientovanejším prostredím. Prehľadnejšie a vyváženejšie vzťahy a transparentnosť v dodávateľskom reťazci by mali takisto viesť k zvýšenej efektívnosti a umožniť tomuto sektoru EÚ využívať nové trhové príležitosti v EÚ, ako aj mimo nej.

Opatrenia vychádzajú z odporúčaní skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre mlieko, ktoré boli schválené prostredníctvom záverov predsedníctva Rady z 27. septembra 2010. Táto skupina na vysokej úrovni zložená z vysokých úradníkov z členských štátov, ktorej predsedal generálny riaditeľ GR AGRI, bola založená po kríze v sektore mlieka v rokoch 2008 – 2009 s cieľom preskúmať strednodobé a dlhodobé opatrenia na stabilizáciu trhu a príjmov výrobcov a na podporu transparentnosti. Skupina na vysokej úrovni skonštatovala výraznú nevyváženosť dodávateľského reťazca, čoraz koncentrovanejší priemysel obchodujúci s množstvom roztrúsených výrobcov mlieka a nerovnomernú distribúciu pridanej hodnoty. Táto situácia spôsobila nedostatočnú transparentnosť, nepružnosť a problémy prenosu cien v dodávateľskom reťazci.

Zo správy vyplýva, že „mäkké pristátie“ je na dobrej ceste

Komisia dnes prijala aj osobitnú správu o situácii na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a následných podmienkach postupného plynulého zrušenia systému mliečnych kvót. Vzhľadom na to, že iba v prípade troch členských štátov (DK, NL, CY) výroba presiahla v rokoch 2009/2010 pridelené kvóty a ceny mliečnych kvót majú v súčasnosti veľmi nízku hodnotu, ktorá sa v niektorých členských štátoch rovná nule, zo správy vyplýva, že prevažnú väčšinu členských štátov čaká mäkké pristátie. Za týchto okolností sa v správe konštatuje, že nie je dôvod revidovať rozhodnutia týkajúce sa preskúmania stavu reformy SPP v súvislosti s postupným zvyšovaním množstva kvót a skončením udeľovania kvót k 1. aprílu 2015. V záujme poskytnutia dodatočnej záruky sa v správe okrem toho navrhuje, že by Komisia vo výnimočných prípadoch a pokiaľ sú existujúce politické opatrenia nedostatočné mohla zvážiť použitie mechanizmu, ktorý by umožňoval kompenzáciu výrobcov mlieka za zníženie ich dodávok, čím by sa zabránilo vážnej nerovnováhe na trhu. S cieľom ďalej pripravovať pôdu pre zrušenie kvót Komisia vyzýva, aby sa zvážila organizácia stretnutí odborníkov Riadiaceho výboru pre jednotnú spoločnú organizáciu trhov s poradnou skupinou pre mlieko na posúdenie vývoja na trhu a jeho perspektív. Druhá správa je naplánovaná na rok 2012.

Ďalšie informácie:

Odkaz na návrh a správu o kvótach:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Príloha:

  • Výstupné poľnohospodárske ceny mlieka v jednotlivých členských štátoch (september 2010 v porovnaní so septembrom 2009)

  • Vývoj cien v dodávateľskom reťazci mlieka a mliečnych výrobkov

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar