Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Brussell, id-9 ta’ Diċembru 2010

Il-Kummissjoni tipproponi miżuri ġodda għat-titjib fl-istabbiltà futura tas-settur tal-ħalib

Illum il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta dwar "relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib". Il-proposta għandha l-għan li tagħti spinta lill-qagħda fil-katina tal-forniment tal-produttur tal-ħalib u tħejji s-settur għal futur aktar orjentat lejn is-suq u aktar sostenibbli. Tipprovdi għal kuntratti bil-miktub bejn il-produtturi u l-proċessuri tal-ħalib, il-possibbiltà ta' negozjar kollettiv tat-termini kuntrattwali permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi b’mod li jibbilanċja s-saħħa tan-negozjar tal-produtturi tal-ħalib fil-konfront tal-proċessuri l-kbar, reġoli tal-UE speċifiċi għal organizzazzjonijiet interprofessjonali u miżuri għat-titjib fit-trasparenza fis-suq. Ġie propost li l-miżuri jkunu validi sal-2020 b'żewġ reviżjonijiet intermedji. Limiti xierqa fir-rigward tad-daqs għan-negozjati kollettivi u miżuri speċifiċi oħra ta' salvagwardja għandhom jiżguraw l-għanijiet tat-tisħiħ tas-saħħa tan-negozjar tal-produttri tal-ħalib flimkien mal-ħarsien tal-kompetizzjoni u tal-interessi tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Illum il-Kummissjoni adottat ukoll rapport dwar is-suq tal-ħalib fil-kuntest tat-tneħħija gradwali u bla xkiel tas-sistema tal-kwoti fuq il-ħalib.

Dacian Cioloș, il-Kummissjarju għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-UE llum iddikjara: "B'dawn il-proposti, biħsiebna niksbu xi wħud mit-tagħlimiet mill-kriżi tas-sena l-oħra fis-suq tal-ħalib. Rakkomandazzjonijiet oħra mill-Grupp ta’ Livell Għoli, li twaqqaf wara l-kriżi tas-sena li għaddiet, se jiġu indirizzati fid-diskussjonijiet tagħna dwar ir-riforma tal-PAK (it-trattament tal-volatilità u l-ixprunar tal-innovazzjoni) u l-pakkett tal-kwalità (l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u t-tikkettar tal-oriġini). Dawn il-bdiliet huma importanti biex is-settur jiġi megħjun jitħejja għal tranżizzjoni bla xkiel meta jieqfu l-kwoti fl-2015."

Il-proposta tipprovdi għal kuntratti bil-miktub fuq bażi volontarja bejn il-produtturi u l-proċessuri tal-ħalib li għandhom jitfasslu qabel ma jsir il-forniment, u li għandhom jinkludu dettalji dwar il-prezz, il-kalendarju u l-volum tal-kunsinni, kif ukoll it-tul ta’ żmien. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-użu tal-kuntratti obbligatorji fit-territorju tagħhom. Sabiex titqies in-natura speċifika tal-kooperattivi, dawn mhumiex meħtieġa jkollhom kuntratti jekk l-istatuti tagħhom jinkludu elementi b’effetti simili.

Sabiex tkun ibbilanċjata mill-ġdid is-saħħa tan-negozjar fil-katina tal-forniment, il-proposta tipprevedi li l-bdiewa jitħallew jinnegozjaw kuntratti kollettivament permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi. Limiti kwantitattivi xierqa għall-volum ta’ dan in-negozjar se jqiegħdu lill-bdiewa fl-istess livell mal-azjendi tal-ħalib filwaqt li tinżamm kompetizzjoni adegwata fil-forniment tal-ħalib mhux ipproċessat. Il-limiti stabbiliti huma ta’ 3.5 % tal-produzzjoni globali tal-UE u 33 % tal-produzzjoni nazzjonali, minbarra salvagwardji speċifiċi biex ikun evitat preġudizzju ta’ natura serja b’mod partikolari fir-rigward tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Il-proposta tipprovdi wkoll regoli speċifiċi tal-UE li jkopru l-oqsma kollha fil-katina tal-forniment għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali. Dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu potenzjalment ikollhom rwoli utli fir-riċerka, fit-titjib tal-kwalità, fil-promozzjoni u fit-tixrid tal-aħjar prassi fil-metodi tal-produzzjoni u tal-ipproċessar. Jikkontribwixxu biex fis-settur jiżdiedu l-għarfien u t-trasparenza. Barra minn hekk, jingħata tagħrif aktar regolari dwar volumi tal-ħalib mhux ipproċessat li jippermetti għarfien aħjar dwar il-produzzjoni u li jiġu segwiti aħjar l-iżviluppi fis-suq.

Huwa propost li dawn il-miżuri jibqgħu validi sal-2020, u li ssir reviżjoni fl-2014 u oħra fl-2018; Dan il-perjodu ta’ żmien għandu jkun biżżejjed għall-produtturi tal-ħalib biex jadattaw għas-sitwazzjoni ta’ bla kwoti u biex itejbu l-organizzazzjoni tagħhom mmirata għal ambjent aktar orjentat lejn is-suq. Relazzjonijiet aktar ċari u bbilanċjati u aktar trasparenza fil-katina tal-forniment għandhom ukoll iwasslu għal gwadanni fl-effiċjenza u jippermettu lis-settur tal-UE jisfrutta l-opportunitajiet ta’ suq ġdid kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE.

Il-miżuri joriġinaw mir-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Ħalib (High Level Experts' Group on Milk - HLG) u appoġġati mill-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2010. L-HLG, ikkostitwit minn uffiċjali għoljin tal-Istati Membri u ppresedut mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI, twaqqaf wara l-kriżi tal-2008-09 fis-settur tal-ħalib bil-għan li jeżamina miżuri fiż-żmen medju u fit-tul għall-istabilizzazzjoni tas-suq u tad-dħul tal-produtturi u għat-titjib fit-trasparenza. L-HLG sab żbilanċi kbar fil-katina tal-forniment, industrija dejjem aktar ikkonċentrata u li titratta ma’ ħafna produtturi tal-ħalib imxerrdin u distribuzzjoni mhux ugwali tal-valur miżjud. Din is-sitwazzjoni wasslet għal nuqqas fit-trasparenza, riġiditajiet, u problemi ta’ trażmissjoni ta’ prezz fil-katina tal-forniment.

Ir-rapport jindika li t-tranżizzjoni bla xkiel qiegħda f'triqitha

Il-Kummissjoni adottat ukoll rapport separat dwar il-qagħda fis-suq tal-ħalib u l-kundizzjonijiet konsegwenti għat-tneħħija gradwali u bla xkiel tas-sistema tal-kwoti fuq il-ħalib. Peress li 3 Stati Membri biss (DK, NL, CY) ipproduċew aktar mill-kwota tagħhom fl-2009/2010 u l-prezzijiet tal-kwoti tal-ħalib issa għandhom valur baxx ħafna, diġà żero f’xi Stati Membri, ir-rapport ikkonkluda li t-tranżizzjoni bla xkiel qiegħda f'triqitha fil-biċċa l-kbira bil-ħafna tal-Istati Membri. F’dawn iċ-ċirkostanzi, ir-rapport jikkonkludi li m’hemm ebda raġuni għall-eżami mill-ġdid tad-deċiżjonijiet tal-Kontroll tas-Saħħa fir-rigward taż-żieda gradwali fil-kwoti u tat-tmiem tas-sistema tal-kwoti fl-1 ta' April 2015. Bħala salvagwardja addizzjonali, ir-rapport jissuġġerixxi wkoll li, f’każijiet eċċezzjonali u fejn miżuri ta’ politika eżistenti huma insuffiċjenti, il-Kummissjoni tkun tista’ tikkunsidra mekkaniżmu li jippermetti lill-produtturi tal-ħalib jiġu kkumpensati għat-tnaqqis fil-kunsinni tagħhom u b’hekk jiġi evitat żbilanċ serju fis-suq.

Biex twitti aktar it-triq għat-tneħħija tal-kwoti, il-Kummissjoni tissuġġerixxi l-organizzazzjoni tal-laqgħat li jiġbru flimkien esperti mill-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-OKS waħdieni mal-Grupp Konsultattiv dwar il-Ħalib għall-valutazzjoni tal-iżviluppi u l-prospetti tas-suq. Rapport ieħor huwa skedat għall-2012.

Għal aktar tagħrif:

Link għall-proposta u r-rapport dwar il-kwoti:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Anness:

  • Il-prezzijiet tal-ħalib mal-ħruġ mill-azjenda fid-diversi Stati Membri (Settembru 2010 imqabbla ma’ Settembru 2009)

  • L-iżvilupp tal-prezzijiet fis-suq tal-forniment tal-ħalib

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar