Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Briuselis, 2010 m. gruodžio 9 d.

Komisija siūlo naujas pieno sektoriaus stabilumo didinimo priemones

Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl sutartinių santykių pieno sektoriuje. Pasiūlymu siekiama pagerinti pieno gamintojų padėtį pieno tiekimo grandinėje, siekiant užtikrinti didesnę sektoriaus orientaciją į rinką ir tvarią ateitį. Pasiūlyme numatyta galimybė pieno gamintojams ir perdirbimo įmonėms sudaryti sutartis raštu, per gamintojų organizacijas drauge derėtis dėl sutarčių sąlygų, kad būtų užtikrinta pieno gamintojų ir pagrindinių perdirbimo įmonių derybinių galių pusiausvyra, nustatytos specialios tarpšakinėms organizacijoms taikytinos ES taisyklės ir rinkos skaidrumo didinimo priemonės. Priemones siūloma taikyti iki 2020 m., iki tol surengiant dvi tarpines jų peržiūras. Kolektyvinėms deryboms nustatomi atitinkami kiekybiniai apribojimai ir kitos specialios apsaugos priemonės turėtų padėti padidinti pieno gamintojų derybinę galią, kartu išsaugant konkurenciją ir apsaugant mažųjų ir vidutinių įmonių interesus. Be to, Komisija šiandien priėmė pieno rinkos ataskaitą, kurioje aptariamas sklandus palaipsnis pieno kvotų sistemos panaikinimas.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas ES Komisijos narys Dacianas Cioloșas šiandien sakė: „Šiais pasiūlymais siekiame, kad būtų pasimokyta iš praėjusių metų pieno rinkos krizės. Aukšto lygio ekspertų grupės, kuri buvo įsteigta po praėjusių metų krizės, rekomendacijos dėl reagavimo į kainų svyravymą ir inovacijų skatinimo, taip pat kokybės paketas (prekybos standartai ir kilmės ženklinimas) bus aptarti diskusijose apie BŽŪP reformą. Šie pokyčiai yra svarbūs siekiant padėti sektoriui sklandžiai pereiti prie pieno kvotų sistemos panaikinimo 2015 m.“

Pasiūlyme numatyta galimybė, kad pieno gamintojai ir perdirbimo įmonės sudarytų sutartis raštu dar prieš pieno pristatymą; tokiose sutartyse turėtų būti nurodyti duomenys apie pieno kainą, pristatymo laikas ir kiekis, taip pat sutarties trukmė. Valstybės narės gali nuspręsti, kad jų teritorijoje tokios sutartys turi būti privalomos. Siekiant atsižvelgti į specifinį kooperatyvų pobūdį, nereikalaujama, kad kooperatyvai sudarytų tokias sutartis, jei jų įstatuose numatytos panašų poveikį turinčios nuostatos.

Siekiant tiekimo grandinėje atkurti derybinių galių pusiausvyrą, pasiūlyme numatoma galimybė ūkininkams dėl sutarčių sąlygų bendrai derėtis per gamintojų organizacijas. Nustačius atitinkamus tokioms deryboms taikomus kiekybinius apribojimus, bus sudarytos vienodos sąlygos ir ūkininkams, ir pagrindinėms pieninėms, kartu išsaugant konkurenciją žalio pieno tiekimo srityje. Nustatytos ribos – 3,5 % viso Europos Sąjungoje ir 33 % valstybėse narėse pagaminamo kiekio, – taip pat numatytos specialios apsaugos priemonės, kad būtų išvengta esminio interesų, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, pažeidimo.

Pasiūlyme taip pat pateiktos visose grandinės dalyse veikiančioms tarpšakinėms organizacijoms taikytinos specialios ES taisyklės. Šios organizacijos gali padėti vykdyti mokslinius tyrimus, gerinti kokybę, skatinti ir skleisti gamybos ir perdirbimo metodų taikymo gerąją patirtį. Jos padeda plėsti sektoriuje sukauptas žinias ir didinti skaidrumą. Be to, numatyta sistemiškiau teikti informaciją apie tai, kiek pieno pristatoma, kad būtų įgyta daugiau žinių apie gamybą ir kad būtų lengviau sekti rinkos pokyčius.

Šias priemones siūloma taikyti iki 2020 m., o 2014 ir 2018 m. jas peržiūrėti; šio laikotarpio turėtų pakakti pieno gamintojams prisitaikyti prie padėties, kai pieno kvotos nebebus taikomos, ir geriau organizuoti veiklą labiau į rinką orientuotoje aplinkoje. Aiškesni ir geriau suderinti santykiai, taip pat skaidrumas tiekimo grandinėje turėtų leisti padidinti našumą, o visiems ES pieno sektoriaus subjektams – pasinaudoti naujomis rinkos galimybėmis ES ir kitur.

Priemonės pagrįstos Aukšto lygio ekspertų grupės pieno klausimais (ALG) rekomendacijomis ir patvirtintos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 2010 m. rugsėjo 27 d. išvadose. ALG, kurią sudaro valstybių narių aukšto rango ir kuriai pirmininkauja Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius, buvo suburta po 2008–2009 m. pieno sektoriaus krizės, siekiant nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikes rinkos ir gamintojų pajamų stabilizavimo ir skaidrumo didinimo priemones. ALG nustatė, kad tiekimo grandinėje esama didelių sutrikimų, kad sektoriaus koncentracija auga, o pieno gamintojų yra daug ir jie išsisklaidę, taip pat kad pridėtinė vertė paskirstoma nevienodai. Dėl to tiekimo grandinėje sumažėjo skaidrumas ir lankstumas, taip pat kilo kainų derinimo problemų.

Ataskaitoje nurodoma, kad sklandus perėjimas jau prasidėjo

Komisija šiandien priėmė atskirą padėties pieno rinkoje ataskaitą ir nustatė atitinkamas sąlygas, kurias reikėtų taikyti siekiant sklandžiai laipsniškai naikinti pieno kvotų sistemą. Tik 3 valstybės narės (Danija, Nyderlandai ir Kipras) viršijo joms nustatytas 2009–2010 m. kvotas, o apskritai pieno kvotų kainos dabar labai sumažėjo (kai kuriose valstybėse narėse pasiekė nulį), todėl ataskaitoje daroma išvada, kad didžiojoje daugumoje valstybių narių sklandus perėjimas jau vyksta. Taip pat prieita prie išvados, kad šiomis aplinkybėmis nėra jokios priežasties peržiūrėti po išsamaus patikrinimo priimtus sprendimus dėl laipsniško kvotų didinimo ir kvotų režimo panaikinimo 2015 m. balandžio 1 d. Siekiant užtikrinti papildomas apsaugos priemones, ataskaitoje taip pat teigiama, kad išskirtiniais atvejais ir kai esamų politikos priemonių nepakanka Komisija galėtų taikyti mechanizmą, pagal kurį pieno gamintojams galėtų būti išmokamos kompensacijos už tai, kad jie pristato mažiau pieno, taip išvengiant didelių rinkos sutrikimų. Siekdama dar geriau pasiruošti kvotų panaikinimui, Komisija siūlo sušaukti Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto ekspertų ir Pieno patariamosios grupės susitikimus, kuriuose būtų apsvarstyti rinkos pokyčiai ir perspektyvos. Numatyta, kad antra ataskaita bus parengta 2012 m.

Daugiau informacijos

Nuoroda į pasiūlymą ir kvotų taikymo ataskaitą:

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

Priedai:

  • Pieno supirkimo kainos įvairiose valstybėse narėse (palyginti 2010 m. rugsėjo mėn. ir 2009 m. rugsėjo mėn. duomenys).

  • Kainų pokyčiai pieno tiekimo grandinėje

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar