Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Bryssel 9. joulukuuta 2010

Komissio ehdottaa uusia toimenpiteitä maitoalan vakauttamiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen "maitoalan sopimussuhteista". Ehdotuksen tavoitteena on parantaa maidontuottajan asemaa maidontoimitusketjussa ja valmistella alaa markkinasuuntautuneempaa ja kestävämpää tulevaisuutta varten. Siinä esitetään, että maidontuottajien ja jalostajien välillä laadittaisiin kirjallisia sopimuksia ja että tuottajilla olisi mahdollisuus neuvotella sopimusehdoista kollektiivisesti tuottajaorganisaatioiden välityksellä, jolloin niiden neuvotteluasema suuriin jalostajiin nähden vahvistuisi. Lisäksi ehdotuksessa esitetään toimialakohtaisiin organisaatioihin sovellettavia EU:n erityissääntöjä ja toimenpiteitä markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi. Ehdotuksessa esitettyjen toimenpiteiden ehdotetaan pysyvän voimassa vuoteen 2020 asti, ja niistä on laadittaisiin kaksi väliarviointia. Kollektiivisiin neuvotteluihin ja muihin erityisiin suojatoimenpiteisiin sovellettavien määrällisten rajoitusten pitäisi taata, että tavoite maidontuottajien neuvotteluvoiman vahvistumisesta saavutetaan, samalla kun turvataan kilpailu ja pk-yritysten edut. Komissio antoi tänään myös maitoalan markkinoita koskevan kertomuksen, jossa keskitytään maitokiintiöjärjestelmän sujuvaan asteittaiseen poistamiseen.

EU:n maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Dacian Cioloșin mukaan tänään annetussa ehdotuksessa on otettu huomioon viime vuoden maitoalan kriisistä saadut kokemukset. "Viime vuoden kriisin jälkeen perustetun maitoalan korkean tason asiantuntijaryhmän antamia muita suosituksia tullaan käsittelemään yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta käytävissä keskusteluissa, jotka liittyvät hintavaihteluihin ja innovoinnin edistämiseen, sekä kaupan pitämisen vaatimuksiin ja alkuperämerkintöihin keskittyvässä laatupaketissa. Nämä muutokset ovat tärkeitä, jotta maitoalalla olisi edessään pehmeä lasku, kun kiintiöjärjestelmä päättyy vuonna 2015", sanoi Cioloș.

Ehdotuksessa esitetään vapaaehtoisten kirjallisten sopimusten laatimista maidontuottajien ja jalostajien kesken ennen toimituksia. Sopimuksessa määriteltäisiin keskeiset hintatekijät, toimituksen ajankohta ja määrät sekä sopimuksen kesto. Jäsenvaltiot voisivat asettaa sopimusten käyttämisen pakolliseksi alueellaan. Osuuskunnilta ei niiden erityisluonteen huomioon ottamiseksi vaadita sopimuksia, jos niiden perussääntöihin sisältyy vaikutukseltaan vastaavia sääntöjä.

Toimitusketjun osapuolten neuvotteluvoiman tasapainottamiseksi ehdotuksessa esitetään, että tuottajilla olisi mahdollisuus neuvotella sopimuksista kollektiivisesti tuottajaorganisaatioiden välityksellä. Tähän mahdollisuuteen sovellettavat tarkoituksenmukaiset määrälliset rajoitukset asettavat tuottajat tasavertaiseen asemaan suurten meijerien kanssa, samalla kun säilytetään riittävä kilpailu raakamaidon toimitusten alalla. Rajaksi asetetaan 3,5 prosenttia koko EU:n maidontuotannosta ja 33 prosenttia kansallisesta tuotannosta. Tämän lisäksi esitetään erityisiä suojatoimia, joilla vältettäisiin erityisesti pk-yrityksille aiheutuvat vakavat haitat.

Ehdotuksessa esitetään myös erityisiä EU:n sääntöjä toimialakohtaisille organisaatioille, jotka kattavat kaikki toimitusketjun osat. Näillä organisaatioilla voisi olla hyödyllinen rooli tutkimuksessa, laadunparantamisessa, menekinedistämisessä sekä parhaiden tuotantokäytänteiden ja jalostusmenetelmien levittämisessä. Ne parantavat osaltaan maitoalan tietämystä ja avoimuutta. Lisäksi ehdotetaan, että toimitetun raakamaidon määristä tiedotettaisiin entistä säännöllisemmin tuotantoa koskevan tietämyksen parantamiseksi ja markkinakehityksen seuraamiseksi.

Näiden toimenpiteiden ehdotetaan pysyvän voimassa vuoteen 2020 asti, ja niitä arvioitaisiin vuosina 2014 ja 2018. Tämän aikataulun pitäisi tarjota maidontuottajille riittävästi aikaa sopeutua tilanteeseen, jossa maitokiintiötä ei enää ole, ja mukauttaa rakenteitaan entistä markkinasuuntautuneempaan ympäristöön. Selkeämpien ja tasapainoisempien suhteiden ja avoimemman toimitusketjun myötä voitaisiin parantaa tehokkuutta ja hyödyntää uusia markkinamahdollisuuksia niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin.

Ehdotetut toimenpiteet perustuvat maitoalan korkean tason asiantuntijaryhmän antamiin suosituksiin, jotka hyväksyttiin neuvoston puheenjohtajan päätelmissä 27. syyskuuta 2010. Asiantuntijaryhmä, joka muodostuu jäsenvaltioiden johtavista virkamiehistä ja jonka puheenjohtaja on AGRI-pääosaston pääjohtaja, perustettiin vuosien 2008–2009 maitoalan kriisin jälkeen. Sen tehtävänä on tarkastella keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä markkinoiden ja tuottajien tulojen vakauttamiseksi sekä avoimuuden lisäämiseksi. Asiantuntijaryhmä havaitsi toimitusketjussa huomattavaa epätasapainoa ja totesi, että vaikka ala on aiempaa keskittyneempi, sillä toimii monia ja hajanaisia maidontuottajia, ja lisäarvo jakautuu epätasaisesti. Tämä tilanne on johtanut avoimuuden puutteeseen, joustamattomuuteen ja hintojen jakautumisen ongelmiin tuotantoketjussa.

Komissio toteaa pehmeän laskun olevan toteutumassa

Komissio antoi tänään myös erillisen kertomuksen maidon markkinatilanteesta ja sen vaikutuksista maitokiintiöjärjestelmän sujuvan asteittaisen poistamisen edellytyksiin. Ottaen huomioon, että tuotantokiintiöt on kaudella 2009/2010 ylitetty vain kolmessa jäsenvaltiossa (Tanska, Alankomaat ja Kypros) ja maidon kiintiöhintojen arvo on nykyisin hyvin alhainen (joissakin jäsenvaltioissa jo lähellä nollaa), pehmeä lasku on kertomuksen mukaan toteutumassa valtaosassa jäsenvaltioita. Komissio toteaa, että tässä tilanteessa terveystarkastusta koskevia päätöksiä ei ole syytä tarkistaa kiintiöiden asteittaisen korottamisen osalta eikä kiintiöjärjestelmän lakkauttamisajankohdan – 1. huhtikuuta 2015 – osalta. Lisävarmistuksena kertomuksessa ehdotetaan myös, että jos voimassa olevat toimenpiteet ovat riittämättömiä, komissio voisi poikkeustapauksissa harkita järjestelmää, jonka avulla maidontuottajat voisivat vapaaehtoisesti vähentää toimituksiaan korvausta vastaan markkinoiden vakavan epätasapainon välttämiseksi.

Helpottaakseen kiintiöiden poistamista komissio haluaa ottaa harkittavaksi yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean asiantuntijoiden ja maidon neuvoa-antavan ryhmän välisten kokousten järjestämisen markkinakehityksen seuraamiseksi. Toinen kertomus on tarkoitus antaa vuonna 2012.

Lisätietoja

  • Maidon tuottajahinnat eri jäsenvaltioissa (syyskuu 2010 verrattuna syyskuuhun 2009)

  • Hintakehitys maidontoimitusketjussa

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Yhteydenotot

Roger Waite: (+32-2) 296 1404

Johan Reyniers: (-+32-2) 295 6728


Side Bar