Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Brüssel, 9. detsember 2010

Komisjon kavandab uusi meetmeid piimasektori edasise stabiilsuse parandamiseks

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku lepinguliste suhete kohta piimasektoris. Ettepaneku eesmärk on tugevdada piimatootjate positsiooni piimatoodete tarneahelas ning valmistada sektorit ette rohkem turule suunatud ja jätkusuutlikuks tulevikuks. Ettepanekuga nähakse ette kirjalikud lepingud piimatootjate ja töötlejate vahel ning võimalus pidada tootjaorganisatsioonide kaudu kollektiivselt läbirääkimisi lepingutingimuste üle, nii et piimatootjatel oleks samaväärne läbirääkimispositsioon kui suurtel töötlejatel. Lisaks nähakse ette ELi erieeskirjad tootmisharudevahelistele organisatsioonidele ning turu läbipaistvuse suurendamise meetmed. Ettepaneku kohaselt kehtivad meetmed koos kahe vahepealse läbivaatamisega kuni 2020. aastani. Asjakohane suuruspiirang kollektiivläbirääkimiste puhul ja muud konkreetsed kaitsemeetmed peaksid tagama tootjate läbirääkimispositsiooni tugevdamise eesmärkide saavutamist, kaitstes samal ajal konkurentsi ja VKEde huve. Komisjon võttis täna vastu ka piimaturgu käsitleva aruande seoses piimakvootide sujuva kaotamisega.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș sõnas täna: „Oleme ettepanekus arvestanud eelmise aasta piimaturukriisist saadud kogemusi. Pärast eelmise aasta piimaturukriisi loodud kõrgetasemelise eksperdirühma muid soovitusi käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika reformi üle peetavates aruteludes (volatiilsus ja innovatsiooni edendamine) ning kvaliteedipaketis (turustamisstandardid ja päritolumärgistus). Need muudatused on olulised selleks, et valmistada sektorit ette vajalikuks „pehmeks maandumiseks” piimakvoodi kehtivuse lõppemisel 2015. aastal.

Ettepanekus nähakse ette valikuliste kirjalike lepingute sõlmimine piimatootjate ja töötlejate vahel enne toorpiima tarnimist. Lepingus määratakse kindlaks hind, tarnimise ajakava, tarnitavad kogused ning kehtivusaeg. Selliste lepingute kasutamise võivad liikmesriigid oma territooriumil teha kohustuslikuks. Selleks et arvestada ühistute olemusega, ei nõuta ühistutelt lepinguid tingimusel, et nende põhikirjades on sätestatud sama mõjuga eeskirjad.

Läbirääkimispositsiooni tasakaalustamiseks tarneahelas tehakse lisaks ettepanek lubada põllumajandustootjatel pidada tootjaorganisatsioonide kaudu kollektiivselt läbirääkimisi. Asjakohased koguselised piirnormid tagavad põllumajandustootjatele võrdsed alused läbirääkimistel suurte piimatöötlejatega, säilitades samal ajal piisava konkurentsi toorpiima tarnimisel. Piiranguks seatakse 3,5% liidu kogutoodangust ning 33% riiklikust toodangust. Lisaks sellele on kavandatud erikaitsemeetmed, et hoida ära tõsist kahju eelkõige VKEdele.

Ettepanekuga nähakse ette ka ELi erieeskirjad tootmisharudevahelistele organisatsioonidele, mis hõlmavad kogu tarneahelat. Nendest organisatsioonidest võib olla kasu uurimistegevuses, kvaliteedi parandamisel ning tootmise ja töötlemismeetodite parimate tavade edendamisel ja levitamisel. Need aitaksid kaasa teadmiste parandamisele ning sektori läbipaistvuse suurendamisele. Lisaks antakse tootmise tundmise parandamiseks ja turusuundumuste jälgimiseks regulaarselt teavet tarnitud toorpiima koguste kohta.

Kõnealused meetmed peaksid kehtima kuni 2020. aastani ning need vaadatakse läbi 2014. ja 2018. aastal. See ajavahemik peaks piimatootjatel olema piisav aeg, et kohaneda tootmiskvootide kaotamisega ja et parandada oma tegevust seoses rohkem turule suunatud keskkonnaga. Selgemad ja tasakaalustatumad suhted ning tarneahela läbipaistvus peaksid samuti suurendama tootlikkust ja võimaldama ELi sektoril kasutada ära uusi turuvõimalusi nii ELis kui ka väljaspool seda.

Kavandatud meetmed põhinevad kõrgetasemelise eksperdirühma 27. septembril 2010. aastal heaks kiidetud soovitustel. Liikmesriikide kõrgematest ametnikest koosneva kõrgetasemelise eksperdirühma, mille eesistuja oli komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor, ülesanne oli kehtestada keskpikk ning pikaajaline reguleeriv raamistik, mis aitaks kaasa turu ja tootjate sissetulekute stabiliseerimisele ning parandaks läbipaistvust. Kõrgetasemeline eksperdirühm tuvastas, et tarneahelas esineb olulist ebavõrdsust, ning tõdes, et üha enam kontsentreeritud tööstuses tegutsevad mitmed hajutatud piimatootjad ning lisandväärtus on jagunenud ebavõrdselt. Selline olukord on viinud läbipaistvuse puudumiseni ning põhjustanud jäikust ja hindade ülekandumist tarneahelas.

Aruande kohaselt on pehme maandumine võimalik

Komisjon võttis vastu ka eraldi aruande, milles käsitletakse piimaturu olukorda ja piimakvootide süsteemi sujuva kaotamise tingimusi. Ainult kolm liikmesriiki (Taani, Madalmaad ja Küpros) on ületanud oma tootmiskvooti 2009/2010. aastal ning piima kvoodihinnad on praegu väga madalad (mõnes liikmesriigis isegi nullilähedased). Aruande kohaselt on enamikus liikmesriikides ettevalmistused pehmeks maandumiseks käimas. Seda arvestades leiab komisjon, et ühise põllumajanduspoliitika otsuseid ei ole vaja seoses kvootide järkjärgulise suurendamisega ja kvootide kaotamisega 1. aprillil 2015 uuesti läbi vaadata. Lisakaitse andmiseks tehakse aruandes ettepanek, et erandjuhtudel ja juhul, kui olemasolevad meetmed on ebapiisavad, võib komisjon kaaluda mehhanismi, mille abil saaks piimatootjatele hüvitada tarnete vähendamise, et vältida turul tõsist tasakaalutust. Kvootide kaotamise hõlbustamiseks kaalub komisjon korraldada põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ja piima nõuanderühma ekspertide kohtumisi, et hinnata turuolukorda ja väljavaateid. Teine aruanne on kavas esitada 2012. aastal.

Lisateave

  • Piima tootjahinnad eri liikmesriikides (september 2010 võrreldes septembriga 2009)

  • Hindade areng piimatoodete tarneahelas

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar