Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Bruxelles, den 9. december 2010

Kommissionen foreslår nye foranstaltninger for at forbedre stabiliteten i mejerisektoren fremover

Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag om "aftaleforhold i mejeri­sektoren". Forslaget tilsigter at styrke mælkeproducenterne i forsynings­kæden for mejeriprodukter og forberede sektoren på en mere markeds­orienteret og bæredygtig fremtid. Det indeholder skriftlige kontrakter mellem mælkeproducenter og forarbejdende virksomheder, en mulighed for at forhandle aftaleforhold kollektivt via producentorganisationer på en sådan måde, at der skabes balance i mælkeproducenternes forhandlingsposition i forhold til store forarbejdningsvirksomheder, særlige EU-bestemmelser for tværgående brancheorganisationer og foranstaltninger med henblik på at øge markedets gennemsigtighed. Det foreslås, at foranstaltningerne skal gælde frem til 2020 med to mellemliggende revurderinger. Med en passende begrænsning af omfanget af kollektive forhandlinger og andre specifikke beskyttelsesforanstaltninger bør man sikre opfyldelsen af målet om at styrke mælkeproducenternes forhandlingsposition, samtidig med at konkurrencen og SMV'ers interesser beskyttes. I dag vedtog Kommissionen ligeledes en rapport om markedet for mejeriprodukter på baggrund af den gnidningsløse afvikling af mælkekvoteordningen.

Dacian Cioloș, EU's kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, udtalte i dag: "Vores hensigt med disse forslag er at tage ved lære af erfaringerne fra sidste års krise på markedet for mejeriprodukter. Andre anbefalinger fra Gruppen på Højt Plan, der er nedsat efter sidste års krise, vil blive behandlet i forbindelse med drøftelserne af reformen af den fælles landbrugspolitik (hvor manglende stabilitet modvirkes, og innovation fremmes) og kvalitetspakken (handelsnormer og oprindelsesmærkning). Disse ændringer er vigtige for at hjælpe sektoren til at forberede en "blød landing", når kvoterne afskaffes ved udgangen af 2015".

Forslaget indeholder bestemmelser om, at der indgås frivillige skriftlige kontrakter mellem mælkeproducenter og forarbejdende virksomheder, der kan opstilles forud for leverancerne og bør omfatte nærmere oplysninger om pris, leveringstidspunkt og mængder for leverancen samt kontraktens løbetid. Medlemsstaterne kan gøre det obligatorisk at benytte kontrakter på deres område. For at tage hensyn til kooperativers særlige forhold pålægges de ikke at indgå kontrakter, hvis deres vedtægter indeholder elementer med tilsvarende virkninger.

For at genfinde en balance i forhandlingspositionerne i forsyningskæden åbner forslaget mulighed for, at landmænd kan forhandle kontrakter kollektivt via produ­cent­organisationer. En passende kvantitativ overgrænse for mængden i relation til denne forhandling vil bringe landmændene på lige fod med de store mejerier, samtidig med at en passende konkurrence i leverancen af råmælk opretholdes. Grænserne er fastsat til 3,5 % af EU's samlede produktion og 33 % af den nationale produktion, samtidig med at der tilvejebringes særlige beskyttelsesforanstaltninger for at undgå at udsætte bl.a. SMV for alvorlige skadevirkninger.

I forslaget fastsættes der også særlige EU-bestemmelser for tværgående branche­organisationer, som dækker alle dele af forsyningskæden. Disse organisationer kan potentielt spille en nyttig rolle inden for forskning, kvalitetsforbedring og fremme og udbredelse af bedste praksis angående produktions- og forarbejdningsmetoder. De bidrager til at udbrede viden og gennemsigtighed i sektoren. Derudover tilveje­bringes der mere regelmæssige oplysninger om mængder af råmælkeleverancer for at skabe større viden om produktionen og følge udviklingen på markedet.

Det foreslås at lade disse foranstaltninger gælde frem til 2020, idet der foretages en revurdering i 2014 og 2018; denne tidsramme bør være tilstrækkelig til, at mælkeproducenterne kan tilpasse sig situationen uden mælkekvoter og organisere sig bedre med henblik på et mere markedsorienteret miljø. Klarere og mere afbalancerede relationer og gennemsigtighed i forsyningskæden forventes også at føre til effektivisering og åbne mulighed for, at EU-sektoren kan udnytte nye markedsmuligheder i og uden for EU.

Foranstaltningerne hidrører fra de anbefalinger, som er afgivet af Gruppen af Højtstående Eksperter på Mælkeområdet (HLG), og de har opnået tilslutning i rådsformandskabets konklusioner af 27. september 2010. HLG består af overordnede embedsmænd fra medlemsstaterne under formandskab af generaldirektøren for DG AGRI, og den blev nedsat efter krisen i mejerisektoren i 2008-09 med henblik på at overveje foranstaltninger på mellemlang og lang sigt for at stabilisere markedet og producenternes indtægter og øge gennemsig­tigheden. HLG afdækkede en betydelig ubalance i forsyningskæden, en stadig mere koncentreret industrisektor over for mange og spredte mælkeproducenter samt en ujævn fordeling af merværdien. Denne situation har ført til manglende gennem­sigtighed, usmidighed og problemer med prisafsmitningen i forsyningskæden.

I rapporten angives det, at en "blød landing" er på rette spor

Kommissionen har ligeledes vedtaget en særskilt rapport om markedssituationen for mejeriprodukter og betingelserne for en gnidningsløs afvikling af mælkekvote­ordningen. Da kun 3 medlemsstater (DK, NL og CY) har produceret mere end deres kvote i 2009/2010, og mælkekvotepriserne nu er meget lave og allerede nul i nogle medlemsstater, konkluderes det i rapporten, at en blød landing er på rette spor i langt størsteparten af medlemsstaterne. På den baggrund konkluderes det, at der ikke er behov for at tage beslutningerne som følge af sundhedstjekket op til fornyet overvejelse med henblik på den gradvise forhøjelse af kvoterne og kvoteordningens ophør pr. 1. april 2015. For at tilvejebringe yderligere beskyttelse foreslås det også i rapporten, at i ekstraordinære tilfælde, og hvis de eksisterende politiske foranstaltninger er utilstrækkelige, kan Kommissionen overveje en ordning, som åbner mulighed for at kompensere mælkeproducenter for at mindske deres leverancer med henblik på at undgå en alvorlig uligevægt på markedet.

For yderligere at bane vejen for ophævelse af kvoterne foreslår Kommissionen, at der tilrettelægges møder blandt eksperterne i forvaltnings­komitéen for fusionsmarkedsordningen med den rådgivende gruppe inden for mælk med henblik på at vurdere markedssituationen og udsigterne. En anden rapport er berammet til 2012.

Yderligere oplysninger:

Link til forslaget og kvoterapporten: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Bilag:

  • Producentpriser for mælk i de forskellige medlemsstater (september 2010 sammenholdt med september 2009)

  • Prisudviklingen inden for forsyningskæden for mejeriprodukter

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar