Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

V Bruselu dne 9. prosince 2010

Komise navrhuje nová opatření pro větší stabilitu v odvětví mléka

Evropská komise dnes přijala návrh o smluvních vztazích v odvětví mléka a mléčných výrobků. Jeho cílem je posílit pozici producentů mléka v dodavatelském řetězci a připravit odvětví na stabilnější a více na trh orientovanou budoucnost. Navrhuje písemné smlouvy mezi producenty a zpracovateli mléka, možnost kolektivního sjednávání smluvních podmínek prostřednictvím organizací producentů, aby se vyrovnala vyjednávací síla producentů vůči velkým zpracovatelům, dále konkrétní pravidla EU pro meziodvětvové organizace a opatření pro zvýšení transparentnosti na trhu. Navrhovaná platnost těchto opatření je do roku 2020 se dvěma průběžnými revizemi. Vhodným omezením velikosti u kolektivního vyjednávání a dalšími konkrétními ochrannými opatřeními by se mělo dosáhnout posílení vyjednávací síly producentů mléka a současně i ochrany hospodářské soutěže a zájmů malých a středních podniků. Komise dnes také přijala zprávu o trhu s mlékem a mléčnými výrobky v souvislosti s postupným ukončením systému mléčných kvót.

Dacian Cioloș, komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova, dnes prohlásil: „Tyto návrhy vyjadřují náš záměr poučit se z loňské krize na trhu s mlékem. Dalšími doporučeními skupiny na vysoké úrovni, která byla po této krizi zřízena, se budou zabývat naše debaty o reformě společné zemědělské politiky (řešení kolísavých cen a posílení inovace) a budou obsaženy v balíčku o jakosti (obchodní normy a označování původu). Tyto změny jsou důležité k tomu, aby odvětví pomohly připravit se na ‚hladké přistání‘, až v roce 2015 skončí kvóty.“

V návrhu jsou obsaženy nepovinné písemné smlouvy mezi producenty a zpracovateli mléka, jež mají být vypracovány před dodávkou a měly by zahrnovat podrobnosti o ceně, lhůtách, objemu a trvání dodávek. Členské státy mohou na svém území stanovit povinné použití smluv. Je zohledněna specifická povaha družstev: ta povinnost mít smlouvy nemají, pokud jejich stanovy obsahují ustanovení s podobným účinkem.

Plán počítá s tím, že se zemědělcům umožní sjednávat smlouvy kolektivně prostřednictvím organizací producentů, aby se vyrovnala vyjednávací síla v dodavatelském řetězci. Vhodná omezení objemu tohoto vyjednávání poskytnou zemědělcům rovnocenné postavení s velkými mlékárenskými podniky a zároveň zajistí adekvátní hospodářskou soutěž v dodávkách syrového mléka. Tato omezení jsou stanovena na 3,5 % celkové produkce EU a 33 % produkce členského státu. Jsou navržena také konkrétní opatření chránící před vážnou újmou zejména malé a střední podniky.

Návrh také obsahuje specifická pravidla EU pro meziodvětvové organizace zahrnující všechny části řetězce. Tyto organizace mohou mít užitečnou roli ve výzkumu, zvyšování kvality a v podpoře a šíření osvědčených postupů týkajících se metod výroby a zpracování. Přispívají k šíření znalostí a transparentnosti v odvětví. Navíc poskytují pravidelnější informace o dodaných objemech syrového mléka, což vede k lepší informovanosti o výrobě a následném vývoji na trhu.

Navrhovaná platnost těchto opatření je do roku 2020, přičemž v letech 2014 a 2018 by se měla přezkoumat. To by měla být pro producenty mléka dostatečná doba na to, aby se přizpůsobili situaci bez mléčných kvót a zdokonalili své organizace s ohledem na prostředí orientované více na trh. Jasnější a vyváženější vztahy a transparentnost v dodavatelském řetězci by také měly vést k větší efektivitě, což by tomuto odvětví mělo umožnit využít nových tržních příležitostí v EU i mimo ni.

Tato opatření vycházejí z doporučení skupiny odborníků na vysoké úrovni pro mléko, která 27. září 2010 ve svých závěrech schválilo předsednictví Rady. Tato skupina, jejímiž členy jsou vysoce postavení úředníci členských států a které předsedá generální ředitel GŘ AGRI, byla vytvořena v reakci na krizi v odvětví mléka v období 2008–2009, aby prozkoumala středně- a dlouhodobá opatření pro stabilizaci trhu a příjmů producentů a pro zvýšení transparentnosti. Dospěla k závěru, že v dodavatelském řetězci existují výrazné nerovnováhy, že partnerem velkého množství rozptýlených producentů mléka je stále koncentrovanější zpracovatelské odvětví a že přidaná hodnota je rozdělena nerovnoměrně. Následkem této situace je nedostatečná transparentnost, rigidita a problematické promítání cen v rámci dodavatelského řetězce.

Závěry zprávy: na dobré cestě k hladkému přistání

Komise také přijala samostatnou zprávu o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a o podmínkách pro postupné ukončení systému mléčných kvót. V situaci, kdy v sezóně 2009/10 pouze tři členské státy (Dánsko, Nizozemsko, Kypr) vyrobily větší objem mléka, než je jejich kvóta, a kdy jsou ceny mléčných kvót na velmi nízkých hodnotách a v některých členských státech již na nule, dochází zpráva k závěru, že naprostá většina členských států je na dobré cestě k hladkému přistání. Za těchto okolností není důvod revidovat rozhodnutí učiněná v rámci kontroly stavu týkající se postupného zvyšování kvót a ukončení režimu kvót k 1. dubnu 2015. Zpráva také navrhuje začlenění dalšího ochranného prvku spočívajícího v tom, že by Komise ve výjimečných případech, kdy jsou stávající politická opatření nedostačující, mohla zvážit mechanismus umožňující poskytnutí kompenzací producentům mléka za snížení jejich dodávek, aby se zamezilo vážné nerovnováze na trhu. V rámci další přípravy zrušení kvót Komise navrhuje zvážit, zda by nebylo vhodné zorganizovat zasedání odborníků správního výboru jednotné společné organizace trhu s poradní skupinou pro mléko, aby společně posoudili vývoj a perspektivy trhu. Druhá zpráva je naplánována na rok 2012.

Další informace:

Odkaz na návrh a zprávu o kvótách:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.htm

Příloha:

  • Ceny mléka kupovaného přímo od producentů v různých členských státech (srovnání stavu v září 2009 a v září 2010)

  • Vývoj cen v dodavatelském řetězci odvětví mléka a mléčných výrobků

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website