Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1691

Брюксел, 9 декември 2010 г.

Комисията предлага нови мерки за подобряване на стабилността в млечния сектор в бъдеще

Днес Европейската комисия прие предложение за „договорни отношения в млечния сектор“. Предложението има за цел да засили позицията на производителите на мляко и млечни продукти по снабдителната верига и да подготви сектора за устойчиво бъдеще, ориентирано в по-голяма степен към пазара. В него се предвиждат писмени договори между млекопроизводителите и преработвателите, възможност за колективно договаряне на условията на договорите посредством организациите на производители по начин, при който има равновесие между тежестта при договаряне на млекопроизводителите и тази на големите преработватели, както и специфични правила на ЕС за междуотрасловите организации и мерки за повишаване на прозрачността на пазара. Предлага се мерките да бъдат валидни до 2020 г., с две междинни преразглеждания. Постигането на целта за засилване на тежестта при договаряне на млекопроизводителите, като същевременно се запазва конкуренцията и се защитават интересите на малките и средните предприятия, следва да се гарантира чрез наличието на подходящи ограничения на количествата, които са предмет на колективно договаряне, и чрез други специфични защитни мерки. Днес Комисията прие и доклад за пазара на мляко и млечни продукти в контекста на постепенното премахване на квотната система за млякото.

Дачиан Чолош, комисар на ЕС по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви днес: „Целта на тези предложения е да се извадят поуки от миналогодишната криза на пазара на мляко и млечни продукти. Други препоръки на Групата на високо равнище, създадена след миналогодишната криза, ще бъдат разгледани при обсъждането на реформата на ОСП (справяне с нестабилността и насърчаване на иновациите) и пакета за качеството (стандарти за пускане на пазара и указване на произхода върху етикетите). Тези промени са важни, за да се помогне на сектора да се подготви за „меко кацане“ след отпадането на квотите през 2015 г.“

Предложението дава възможност преди извършването на доставки между млекопроизводителите и преработвателите да се изготвят писмени договори, които да включват подробности за цената, сроковете и обема на доставките, както и за продължителността. Държавите-членки могат да направят задължително използването на договори на своята територия. Предвид специфичния характер на кооперациите, те не са длъжни да имат договори, ако уставът им съдържа елементи с подобно действие.

За да се възстанови равновесието в тежестта при договаряне по снабдителната верига, в предложението се предвижда възможността селскостопанските производители да договарят колективно договори посредством организациите на производители. Наличието на подходящи ограничения на количествата, които са предмет на колективно договаряне, ще осигури равнопоставеност между селскостопанските производители и големите мандри, като същевременно ще поддържа адекватна конкуренция в снабдяването със сурово мляко. Тези ограничения на количествата се определят на 3,5 % от общото производство в ЕС и 33 % от националното производство, като са предвидени и определени гаранции и условия, чрез които да се избегне сериозно накърняване на интересите по-специално на МСП.

В предложението се предвиждат и специфични правила на ЕС за междуотрасловите организации, които обхващат всички части от веригата. Тези организации могат евентуално да играят полезна роля в научните изследвания, подобряването на качеството и насърчаването и разпространението на добри практики в методите на производство и преработка. Те допринасят за разширяване на познанията и прозрачността в сектора. Освен това се осигурява по-редовна информация за доставените обеми сурово мляко с цел по-добро познаване на производството и проследяване на развитието на пазара.<

Предлага се тези мерки да останат в сила до 2020 г., като бъдат преразгледани през 2014 г. и 2018 г. Този срок следва да е достатъчен за адаптиране на млекопроизводителите към ситуацията след отпадането на квотите за мляко и за това те да подобрят своята организация в една по-силно ориентирана към пазара обстановка. Наличието на по-ясни и балансирани отношения и на прозрачност в снабдителната верига също следва да доведе до подобряване на ефективността и да позволи на този сектор на ЕС да се възползва от новите възможности на пазара в ЕС и извън него.

Мерките произтичат от препоръките на експертната група на високо равнище за млякото (ГВР), утвърдени в заключенията на председателството на Съвета от 27 септември 2010 г. ГВР е съставена от висши служители от държавите-членки и се председателства от генералния директор на ГД „Земеделие“. Тя беше създадена след кризата в млечния сектор през 2008—09 г. с цел да проучи мерките в средносрочен и дългосрочен план, които са необходими за стабилизиране на пазара и доходите на производителите и за подобряване на прозрачността. ГВР констатира съществени дисбаланси в снабдителната верига, съществуването на все по-централизирана промишленост, която работи с много и разпръснати млекопроизводители, както и неравномерно разпределение на добавената стойност. Тази ситуация е довела до липса на прозрачност, недостатъчна гъвкавост и проблеми при преноса на цените по снабдителната верига.

Докладът сочи, че предстои „меко кацане“

Комисията прие и отделен доклад за ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и съответните условия за постепенно премахване на квотната система за млякото. Като се има предвид, че само три държави-членки (Дания, Нидерландия и Кипър) са произвели количества, надхвърлящи квотата им за 2009/2010 г., а цените на млечните квоти в момента имат много ниска стойност, в някои държави-членки дори нулева, докладът заключава, че в преобладаващата част от държавите-членки предстои „меко кацане“. При тези обстоятелства изводът в него е, че не се налага преразглеждане на решенията във връзка с прегледа на състоянието на ОСП по отношение на постепенното увеличаване на квотите и края на квотната система на 1 април 2015 г. Като допълнителна защитна мярка в доклада се посочва, че в изключителни случаи и когато съществуващите мерки на политиката са недостатъчни, Комисията може да обмисли механизъм за компенсиране на млекопроизводителите за намаляването на доставките с цел да се избегне сериозен дисбаланс на пазара. Като допълнителна стъпка в подготовката за премахването на квотите Комисията поставя за разглеждане организирането на срещи с участието на експерти от Управителния комитет на единната ООП и Консултативната група по млякото, на които да се оцени развитието на пазара и перспективите. Предвижда се изготвяне на втори доклад през 2012 г.

За повече информация:

  • Изкупни цени на млякото в различните държави-членки (през септември 2010 г. спрямо септември 2009 г.)

  • Развитие на цените в снабдителната верига в млечния сектор

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar