Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SK SL BG RO

IP/10/1687

Bruksela, dnia 9 grudnia 2010 r.

Komisja inauguruje strategię stymulowania rozwoju regionu Dunaju

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swój wniosek dotyczący strategii UE dla regionu Dunaju i jego 115 mln mieszkańców. Inicjatywa ta ma na celu rozwinięcie ogromnego potencjału gospodarczego i poprawę warunków w zakresie ochrony środowiska w regionie. Stanowiąc ramy dla długoterminowej współpracy w szerokim zakresie, strategia będzie odgrywać kluczową rolę przy modernizacji transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, przy łączeniu systemów energetycznych, ochronie środowiska i zasobów wodnych oraz tworzeniu klimatu sprzyjającego przedsiębiorcom. Koncentrując się na zrównoważonym wzroście, będzie ona także stanowić istotny wkład w osiąganie celów strategii Europa 2020. Strategia wniesie wartość dodaną, zapewniając spójność między różnymi obszarami polityki oraz większą koordynację między uczestniczącymi państwami. Mimo że nie ustanowiono żadnych nowych funduszy na realizację Strategii, ściślejsza koordynacja programów przyjętych przez państwa regionu Dunaju powinna spowodować, że 100 mld euro dostępnych dla regionu w bieżącym okresie finansowym doprowadzi do osiągnięcia lepszych rezultatów. W Strategii zaproponowano stworzenie drugiego makroregionu w Unii, po makroregionie UE w obszarze Morza Bałtyckiego.

Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: „W okresie konsultacji państwa regionu Dunaju wykazały swoje zaangażowanie w tworzenie nowego makroregionu na najwyższym poziomie. Strategia i plan działania, które proponujemy, są oparte na ponad 800 opiniach zebranych w samym Regionie. Jestem pewny, że strategia, koncentrując się na najważniejszych kwestiach, takich jak mobilność, energia, zanieczyszczenie środowiska, zatrudnienie i bezpieczeństwo, będzie stanowić rzeczywisty wkład w budowanie lepszej przyszłości w tej części Europy. Ten drugi makroregion UE będzie odgrywał ważną rolę w torowaniu drogi tej formie współpracy. Jestem przekonany, że podejście makroregionalne może przynieść znakomite rezultaty, co możemy już zaobserwować w regionie Morza Bałtyckiego.”

Region Dunaju obejmuje 14 państw (z czego 8 należy do UE), sięgając od Niemiec na zachodzie po Ukrainę na wschodzie. Stoi przed nim wiele wyzwań, takich jak niewykorzystany potencjał żeglugi, niedobór w zakresie połączeń drogowych i kolejowych, nieskoordynowane działania w dziedzinie edukacji, badań i innowacji oraz zagrożenia dla środowiska. Niedawna katastrofa związana z wyciekiem toksycznego szlamu na Węgrzech jest ewidentnym przykładem potrzeby współpracy ponad granicami w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i zwalczania skutków takich katastrof.

Biorąc pod uwagę powiązania między wieloma z tych wyzwań, współpraca w ramach makroregionu powinna przynieść skuteczniejszą koordynację. Podejście to nie oznacza tworzenia nowych przepisów lub instytucji, a raczej wzmocnienie powiązań między różnymi obszarami polityki i między wieloma zainteresowanymi stronami. Ma ono służyć interesom regionu jako całości, biorąc pod uwagę jego różnorodność.

Jakkolwiek strategia nie zakłada dodatkowego finansowania z funduszy UE, znaczne kwoty funduszy są już dostępne dla regionu w ramach wielu programów unijnych. Celem jest lepsze wykorzystanie dostępnego wsparcia – w ramach polityki spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Socjalny) przeznaczono 100 mld euro na lata 2007-2013 – i pokazanie, jak współpraca na poziomie makroregionu może przyczynić się do rozwiązania lokalnych problemów.

Strategia zawiera szczegółowy plan działań oparty na czterech filarach:

 • Lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem (np. zwiększenie mobilności, propagowanie zrównoważonej energii oraz wspieranie kultury i turystyki)

 • Ochrona środowiska regionu Dunaju (np. poprawa jakości wód, zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi oraz ochrona różnorodności biologicznej)

 • Budowanie dobrobytu w regionie Dunaju (np. rozwijanie potencjału badawczego, edukacji i technologii informacyjnych, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw i inwestowanie w umiejętności)

 • Wzmacnianie regionu Dunaju (np. stopniowe zwiększanie potencjału instytucjonalnego i zacieśnienie współpracy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości)

Strategia przewidziana jest na czas nieokreślony, ale zawiera ona szereg celów określonych w czasie, aby zmobilizować wysiłki, np.:

 • zwiększenie transportu towarów Dunajem o 20% do 2020 r.

 • zmniejszenie ilości substancji odżywczych w celu przywrócenia ekosystemów Morza Czarnego do poziomów z 1960 r. do 2020 r.

 • zapewnienie szerokopasmowego, szybkiego dostępu do internetu wszystkim obywatelom UE w regionie do 2013 r.

 • zabezpieczenie zdolnej do przeżycia populacji jesiotra w Dunaju do 2020 r.

Aby osiągnąć te cele, strategia zawiera wykaz działań, które przyczynią się także w znacznym stopniu do osiągnięcia ogólniejszych celów strategii Europa 2020 w zakresie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu. Przykładami tego są: modernizacja floty statków na rzekach; budowa dwóch mostów na rzece między Rumunią a Bułgarią; promocja regionu Dunaju jako celu turystycznego; budowa, gdzie to konieczne, oczyszczalni ścieków; stworzenie wspólnych centrów badawczych oraz poprawienie warunków życia społeczności Romów.

W załączniku wymienione są niektóre przykładowe projekty określone w planie działań.

Informacje ogólne:

W strategię zaangażowane są państwa objęte obecnie procesem współpracy naddunajskiej (z czego osiem należy do UE): Niemcy (przede wszystkim Badenia-Wirtembergia i Bawaria), Austria, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia i Ukraina.

Komisja przedstawia strategię na wniosek Rady Europejskiej. Na prośbę państw członkowskich Komisja ułatwia stworzenie strategii i jej realizację.

Przedstawiany dzisiaj wniosek jest wynikiem konsultacji publicznych i serii debat z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych stron. Strategia najprawdopodobniej zostanie zatwierdzona przez państwa członkowskie podczas prezydencji Węgier w pierwszej połowie 2011 r.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Załącznik:

Przykłady projektów przedstawionych w planie działań:

 

 • Realizacja priorytetowych projektów transportowych UE (TEN-T) w regionie Dunaju, np. magistrala kolejowa łącząca Paryż i Budapeszt przez Stuttgart, Ulm, Monachium, Wiedeń i Bratysławę

 • Propagowanie technologii ekologicznych i ochrona różnorodności biologicznej regionu (dorzecze Dunaju to siedlisko ponad 300 gatunków ptaków i konieczne są pilne działania w celu zapewnienia, aby ich istnienie nie było zagrożone przez zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze)

 • Opracowanie wspólnych map zagrożenia powodziowego dla całego Dunaju w oparciu o powszechne zaangażowanie lokalnych, regionalnych i krajowych zainteresowanych stron

 • Poprawa żeglowności na Dunaju, w tym rozbudowa portów rzecznych oparta na ogólnej analizie potrzeb transportowych i logistycznych

 • Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych, np. energii wodnej i geotermalnej

 • Modernizacja linii kolejowych pomiędzy głównymi miastami

 • Realizacja projektu współpracy „Błękitny Dunaj” dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych w celu zmniejszenia ilości odpadów farmaceutycznych w wodzie

 • Wprowadzenie ekologicznych procesów produkcyjnych w małych przedsiębiorstwach

 • Rozminowanie obszarów zaminowanych


Side Bar