Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE HU PL SK SL BG RO

IP/10/1687

V Bruselu dne 9. prosince 2010

Komise zahajuje strategii, jež má pomoci rozvíjet region Dunaje

Evropská komise dnes představila svůj návrh strategie EU pro dunajský region a pro 115 milionů lidí, kteří v něm žijí. Cílem této iniciativy bude rozvinout obrovský hospodářský potenciál a zlepšit environmentální podmínky v tomto regionu. Strategie zřídí rámec pro dlouhodobou spolupráci na řadě témat a bude hrát klíčovou úlohu při zlepšování udržitelné dopravy, propojování energetických systémů, ochraně životního prostředí, zachování vodních zdrojů a stimulaci podnikatelského prostředí. Díky zaměření na udržitelný růst rovněž významnou měrou přispěje k dosažení cílů strategie Evropa 2020. Přínos strategie tkví v zajištění koherence různých oblastí politik a v lepší koordinaci zúčastněných států. K provádění strategie nejsou vyčleněny žádné zvláštní finanční prostředky, ale lepší sladění programů přijatých státy dunajského regionu by mělo vést k účinnějšímu dopadu 100 miliard EUR, které má tento region ve stávajícím finančním období k dispozici. Tato strategie zavádí již druhý makroregion EU. Prvním makroregionem je oblast Baltského moře.

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl: „V průběhu období konzultací prokázaly státy dunajského regionu své odhodlání vytvořit nový makroregion na nejvyšší úrovni. Strategie a akční plán, které navrhujeme, vycházejí z více než 800 návrhů pocházejících přímo z tohoto regionu. Jsem přesvědčen, že naše strategie, díky tomu, že se zaměří na nejdůležitější otázky, jako je mobilita, energie, znečištění, zaměstnanost a bezpečnost, skutečně přispěje k budoucímu rozvoji vyšší životní úrovně v této části Evropy. Již druhý makroregion EU bude mít významný průkopnický podíl na této nové formě spolupráce. Jsem přesvědčen o tom, že práce v rovině makroregionů může přinést skvělé výsledky, jak jsme tomu už nyní svědky v případě regionu Baltského moře.“

Do Dunajského regionu patří 14 zemí (8 z nich je členskými státy EU), od Německa na západě po Ukrajinu na východě. Čelí řadě nesnází, včetně nevyužitého potenciálu lodní dopravy, nedostatečné infrastruktury v oblasti silničního a železničního spojení, nekoordinovaných kroků v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a environmentálních hrozeb. Nedávná ekologická katastrofa v Maďarsku způsobená únikem toxického bahna je jasným důkazem, že při prevenci šíření a likvidaci následků takových katastrof je nutná mezinárodní spolupráce.

Vzhledem k tomu, že mnohé tyto problémy jsou vzájemně propojeny, hodláme díky spolupráci v rámci makroregionu dosáhnout efektivnější koordinace. Tento přístup neznamená, že budou přijímány nové zákony nebo zřizovány nové instituce. Jedná se spíše o posilování vazeb mezi různými strategiemi a mezi širokou řadou zúčastněných stran. Cílem je sloužit zájmům regionu jakožto celku a současně brát v úvahu jeho různorodost.

Ačkoli strategie nemá zvláštní financování z EU, již nyní má region k dispozici značnou výši finančních prostředků prostřednictvím několika programů EU. Cílem je využít této podpory (100 miliard EUR bylo pro tyto účely v letech 2007 až 2013 vyčleněno jen z politiky soudržnosti – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu) k dosažení větší účinnosti a ukázat, že spolupráce na úrovni makroregionu může pomoci při řešení problémů.

Součástí strategie je podrobný akční plán vycházející ze čtyř pilířů:

 • propojení dunajského regionu (např. zvýšením mobility, podporou udržitelné energie a posílením kultury a cestovního ruchu);

 • ochrany životního prostředí v dunajském regionu (např. nápravou kvality vody, řešením environmentálních rizik a ochranou biodiverzity);

 • vytváření prosperity v dunajském regionu (např. rozvojem výzkumných kapacit, vzdělávání a informačních technologií, podporou konkurenceschopnosti podniků a investicemi do kvalifikací obyvatel);

 • posílení dunajského regionu (např. zvýšením institucionálních kapacit a lepší spoluprací při potírání organizovaného zločinu).

Strategie není uzavřená, obsahuje však množství časově omezených cílů, které mají mobilizovat úsilí zúčastněných stran. Jedná se například o:

 • zvýšení nákladní dopravy po Dunaji o 20 % do roku 2020;

 • omezení přísunu živin v zájmu obnovy ekosystému Černého moře na úroveň z roku 1960, a to do roku 2020;

 • zavedení širokopásmového rychlého internetu pro všechny občany EU v tomto regionu do roku 2013;

 • zajištění životaschopné populace dunajských jeseterů do roku 2020.

Strategie obsahuje soubory akcí vedoucích k dosažení těchto cílů. Současně značnou měrou přispěje k dosažení širších cílů strategie Evropa 2020 v oblasti udržitelného a inteligentního růstu. Pro příklad lze uvést modernizaci říčních flotil, stavbu dvou mostů přes Dunaj mezi Rumunskem a Bulharskem, podnícení zájmu o dunajský region jako o turistickou destinaci, stavbu čističek odpadních vod, kde je to zapotřebí, zřízení společných výzkumných středisek a zlepšení životních podmínek romských společenství.

V příloze jsou uvedeny některé typické projekty stanovené akčním plánem.

Souvislosti:

Strategie se týká zemí, jež se v současné době podílejí na dunajském procesu spolupráce (osm z nich je členy EU): Německa (zejména Bádenska‑Württemberska a Bavorska), Rakouska, Maďarska, České republiky, Slovenska, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Moldavska a Ukrajiny.

Komise tuto strategii předkládá na návrh Evropské rady. Členské státy požádaly, aby se Evropská komise účastnila vypracování a provádění této strategie.

Dnešní návrh je výsledkem veřejných konzultací a řady debat v rámci konferencí zúčastněných stran, jichž se zúčastnily členské státy, regionální a místní orgány a jiné zainteresované subjekty. Očekává se, že členské státy strategii schválí během maďarského předsednictví v první polovině roku 2011.

Další informace:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Příloha:

Mezi typické příklady projektů, jež jsou představeny v akčním plánu, patří:

 • dokončení prioritních projektů EU v oblasti dopravy (TEN-T) procházející dunajským regionem, např. „magistrály“ - železniční osy spojující Paříž a Budapešť přes Stuttgart, Ulm, Mnichov, Vídeň a Bratislavu;

 • podpora ekologických technologií a ochrana biologické diverzity regionu (v povodí Dunaje žije více než 300 druhů ptáků a je naléhavě zapotřebí podniknout kroky k zajištění toho, aby průmyslové a zemědělské znečištění neohrožovalo jejich existenci);

 • rozvoj společných map povodňových rizik pro celý Dunaj na základě širokého zapojení místních, regionálních a celostátních zúčastněných stran;

 • zlepšení plavebního provozu na Dunaji, včetně rozvoje vnitrozemských přístavů, na základě obecné analýzy dopravních a logistických potřeb;

 • rozvoj obnovitelných energií, např. vodní a geotermální energie;

 • modernizace železnic mezi velkými městy;

 • provedení projektu Modrý Dunaj týkajícího se spolupráce při čištění městských odpadních vod s cílem omezit přítomnost farmaceutických reziduí ve vodě;

 • realizace ekologicky účinných výrobních postupů v malých podnicích;

 • odminování oblastí, ve kterých se předpokládá výskyt min.


Side Bar