Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU PL SK SL RO

IP/10/1687

Брюксел, 9 декември 2010 г.

Комисията дава ход на стратегия за стимулиране на развитието на Дунавския регион

Европейската комисия днес представи своето предложение за Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав и неговите 115 милиона жители. Целта на тази инициатива е да се разгърне огромният икономически потенциал на региона и да се подобрят екологичните условия в него. Чрез създаването на рамка за дългосрочно сътрудничество по широк кръг от въпроси стратегията ще има ключова роля за подобряването на устойчивия транспорт, свързването на енергийните системи, защитата на околната среда, опазването на водните ресурси и въвеждането на стимули за по-благоприятен бизнес климат. Тъй като отделя особено внимание на устойчивия растеж, тя ще има важен принос и за постигането на целите на Стратегията ,,Европа 2020“. Настоящата стратегия ще донесе допълнителни ползи посредством осигуряване на съгласуваност между различните политики и по-добра координация между участващите държави. Въпреки че няма нови фондове за изпълнение на стратегията, по-доброто синхронизиране на приетите от дунавските държави програми следва да доведе до по-голям ефект от 100-те милиарда евро, с които разполага регионът през текущия финансов период. С настоящата стратегия се предлага създаването на втория ,,макрорегион“ на ЕС след този в района на Балтийско море.    

Йоханес Хаан — европейски комисар, отговарящ за регионалната политика, заяви: ,,По време на консултациите дунавските държави изразиха своята ангажираност по отношение на създаването на нов макрорегион на най-високо равнище. В основата на предлаганите от нас стратегия и план за действие са над 800 предложения от самия регион. Убеден съм, че като поставя акцент върху най-важните въпроси като мобилността, енергията, замърсяването, трудовата заетост и сигурността, стратегията ще има реален принос в изграждането на по-добро бъдеще за тази част на Европа. Този втори макрорегион на ЕС ще изиграе важна роля във въвеждането на такава новаторска форма на сътрудничество. Убеден съм, че макрорегионалният подход може да доведе до отлични резултати — нещо, на което вече сме свидетели в региона на Балтийско море.''    

Дунавският регион включва 14 държави (от които 8 са държави-членки на ЕС), като се простира от Германия на запад до Украйна на изток. Той е изправен пред редица предизвикателства, като например неизползван потенциал за корабоплаване, липса на шосейни и железопътни връзки, липса на координация в областта на образованието, научноизследователската дейност и иновациите, както и пред заплахи за околната среда. Неотдавнашното бедствие, причинено от изтичането на токсична кал в Унгария, ясно разкрива необходимостта от съвместна трансгранична работа за предотвратяване на по-нататъшното замърсяване и справяне с последиците от такива катастрофи.

Тъй като много от тези предизвикателства са взаимосвързани, целта на едно сътрудничество в ,,макрорегионална“ рамка е да се постигне по-ефективна координация. Такъв подход не предполага нови закони или институции, а по-скоро засилва връзките между различните политики и между голям кръг заинтересовани страни. Целта е да послужи на интересите на региона като цяло, като същевременно се вземе предвид и разнообразието му.

Въпреки че стратегията няма да бъде придружена от допълнително финансиране от ЕС, за региона вече е осигурена значителна сума по линия на голям брой програми на ЕС. Целта е наличните средства — за периода между 2007 и 2013 г. само от политиката на сближаване (Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски социален фонд) се отпускат 100 милиарда евро — да бъдат използвани за постигането на по-добри резултати и да се демонстрира как макрорегионалното сътрудничество може да спомогне за решаването на проблеми на местно равнище.

Стратегията включва подробен план за действие, който се основава на четири стълба:

 • Създаване на връзки за региона на река Дунав (подобряване на мобилността, насърчаване на по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници и насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма);

 • Опазване на околната среда в региона на река Дунав (възстановяване на качеството на водите, управление на рисковете за околната среда и опазване на биоразнообразието);

 • Постигане на благосъстояние в региона на река Дунав (развитие на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората);

 • Укрепване на региона на река Дунав (повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност).

Стратегията е безсрочна, но включва редица ограничени във времето конкретни цели, за да се мобилизират усилията. Сред тези цели са:

 • увеличаване на товарния транспорт по Дунав с 20 % до 2020 г.;

 • намаляване на биогенните елементи, за да могат екосистемите на Черно море да се възстановят до 2020 г. до състоянието от 1960 г.;

 • осигуряване до 2013 г. на достъп до широколентов високоскоростен Интернет за всички граждани на ЕС в региона;

 • осигуряване на жизнеспособни популации на дунавските видове есетрови риби до 2020 г.

С оглед осъществяването на тези конкретни цели в новата стратегия са изброени редица действия, които ще допринесат значително и за изпълнението на по-общите цели за устойчив и интелигентен растеж, заложени в Стратегията ,,Европа 2020“. Примери за такива действия са: модернизация на флота от речни плавателни съдове; изграждане на два моста над реката между Румъния и България; популяризиране на Дунавския регион като туристическа дестинация; изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, където е необходимо; създаване на съвместни научноизследователски центрове и подобряване на условията на живот на ромските общности.

В приложението са изброени някои от примерните проекти, които са посочени в плана за действие.

Контекст:

Държавите от региона са тези, които понастоящем участват в Процеса на дунавско сътрудничество (от които осем са държави-членки на ЕС): Германия (особено федералните провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Унгария, Чешката република, Словашката република, Словения, България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.

Комисията представя предложението за стратегия по искане на Европейския съвет. Държавите-членки поискаха Европейската комисия да съдейства за изготвянето на стратегията и за нейното изпълнение.

Днешното предложение е резултат от обществена консултация и редица обсъждания със заинтересованите страни, в които участваха представители на държавите-членки, регионалните и местните власти и други заинтересовани страни. Стратегията вероятно ще бъде одобрена от държавите-членки по време на унгарското председателство през първата половина на 2011 г.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Приложение:

Сред примерните проекти, представени в плана за действие, са следните:

 

 • Завършване на приоритетните проекти на ЕС в областта на транспорта (трансевропейската транспортна мрежа), които пресичат Дунавския регион, напр. главното железопътно трасе, свързващо Париж и Будапеща и преминаващо през Щутгарт, Улм, Мюнхен, Виена и Братислава;

 • Насърчаване на екологосъобразните технологии и опазване на биологичното разнообразие на региона (в басейна на река Дунав се срещат над 300 вида птици и са необходими спешни действия, за да се гарантира, че тяхното съществуване не е застрашено от замърсяване от промишлени и селскостопански източници);

 • Разработване на съвместни карти на районите с риск от наводнения по цялата дължина на Дунав на базата на широкото участие на заинтересовани страни на местно, регионално и национално равнище;

 • Подобряване на корабоплаването по Дунав, включително и развитие на вътрешните пристанища, въз основа на общ анализ на транспортните и логистичните нужди;

 • Развитие на енергията от възобновяеми източници, напр. водната енергия и геотермалната енергия;

 • Модернизиране на железопътните трасета между основните градове;

 • Осъществяване на проекта за сътрудничество ,,Син Дунав“ за пречистване на градските отпадъчни води, за да се понижи равнището на остатъчните количества от фармацевтични продукти във водата;

 • Внедряване на екологично ефективни производствени процеси в малките предприятия;

 • Разминиране на районите, за които има подозрения за наличие на мини.


Side Bar