Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Bryssel den 8 december 2010

Digitala agendan: Kommissionen inleder ett samråd om en översyn av EU-reglerna för mobilroaming

Europeiska kommissionen inleder idag ett offentligt samråd för att få in synpunkter kring mobilroamingmarknaden inom EU från konsumenter, företag, telekomoperatörer och offentliga myndigheter. Genom den så kallade roamingförordningen infördes ett tak för de priser som tas ut från konsumenterna för samtal och textmeddelanden inom EU, men det finns fortfarande ingen konkurrenskraftig inre marknad för roamingtjänster. Operatörerna sätter i allmänhet sina roamingpriser nära den reglerade prisnivån och tar ut omotiverat stora marginaler för roamingtjänster. I den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) fastställs målet att skillnaden mellan roamingpriserna och priserna för nationella samtal och meddelanden i princip ska vara utjämnad till 2015. Kommissionen uppmanar deltagarna i samrådet att utvärdera EU:s nuvarande roamingregler och att komma med förslag för hur konkurrenskraften kan stärkas inom roamingsektorn samtidigt som man skyddar de europeiska konsumenternas och företagens intressen. Samrådet kommer att pågå till den 11 februari 2011 och kommer att ligga till grund för en översyn av den nuvarande roamingförordningen. Översynen ska vara avslutad till slutet av juni 2011.

Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala agendan, kommenterade samrådet såhär: ”På EU:s inre marknad finns ingen plats för stora skillnader mellan priserna för nationella samtal och meddelanden och roamingpriserna. Vi måste ta itu med den bakomliggande orsaken, det vill säga bristen på konkurrens, och finna en hållbar lösning. Vi är öppna för alla lösningar som fungerar.”

Syftet med det aktuella samrådet är att fastställa i vilken utsträckning de nuvarande reglerna för roamingtjänster har fått konkreta effekter. Samrådet inriktas särskilt på vilka effekter EU-reglerna får för mobilanvändarna och för tjänsteleverantörerna och på vilka åtgärder som kan vidtas för att främja konkurrens och ge nöjda användare. Ett annat syfte med det offentliga samrådet är att få in synpunkter på vilka de lämpligaste lagstiftnings- och politikåtgärderna skulle vara på kort, medellång och lång sikt när det gäller att främja konkurrens på marknaden samt synpunkter kring i vilken mån den tekniska utvecklingen kan få marknaden för taltelefoni-, meddelande- (SMS) och datatjänster att fungera bättre.

Kommissionen önskar också få in synpunkter kring hur man ska kunna uppfylla den digitala agendans målsättning om att skapa en inre marknad för telekomtjänster där skillnaden mellan roamingpriserna och priserna för nationella samtal och meddelanden i princip är utjämnad till 2015. Kommissionens målsättning är att alla roamingkunder ska ha snabb och enkel tillgång till konkurrenskraftiga roamingpriser för taltelefoni-, meddelande- (SMS) och datatjänster, på en marknad där de priser som operatörerna tar ut ligger närmare de verkliga kostnaderna för att tillhandahålla effektiva roamingtjänster.

De svar som kommer in inom ramen för det offentliga samrådet kommer att ligga till grund för kommissionens översyn av roamingreglerna som kommer att göras under 2011 och synpunkterna kommer att hjälpa kommissionen att fastställa vilka lösningar som är lämpligast när det gäller att förbättra marknadens funktion.

Bakgrund

Genom EU:s roamingförordning från 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) infördes pristak för både grossist- och slutkundspriserna för roamingtjänster. Förordningen innehöll också åtgärder för att öka insynen. EU ändrade därefter sin roamingförordning 2009 för att åstadkomma lägre priser på taltelefoni-, meddelande- (sms) och datatjänster. Genom den ändrade förordningen infördes en ”sms-Eurotaxa” som innebär att priset för ett sms får vara högst 11 eurocent (exkl. moms) och ett grossisttak för dataöverföring per upp- eller nedladdad megabyte, där det högsta tillåtna priset låg på 80 eurocent den 1 juli 2010.

Sedan den 1 juli 2010 gäller också en begränsning på högst 50 euro (exkl. moms) per månad för dataroaming (såvida inte resenären ifråga har valt ett annat högre eller lägre tak). Operatörerna måste varna användaren när denna kommit upp till 80 % av sin gräns för dataroaming och måste stänga ned internetanslutningen så snart användaren har nått sin gräns (såvida användaren inte anger att han eller hon önskar fortsätta dataroamingen under en viss månad).

Sedan den 1 juli 2010 får ett utgående roamingsamtal kosta högst 39 eurocent per minut (exkl. moms), medan ett inkommande roamingsamtal får kosta högst 15 eurocent per minut (exkl. moms). Roamingförordningen från 2009 är i kraft fram till den 30 juni 2012.

I sin delrapport från juni 2010 (se IP/10/851) konstaterar kommissionen att trots att lagstiftningen har lett till lägre roamingpriser är marknaden fortfarande inte så konkurrenskraftig att den kan ge konsumenterna de bästa valmöjligheterna och priserna. Slutkundspriserna tenderar att ligga runt EU:s reglerade högsta pristak och kommissionen anser att EU-reglerna ger operatörerna tillräckliga marginaler för att de ska kunna erbjuda mer attraktiva roamingpriser under det reglerade taket. Under andra kvartalet 2010 låg det fastställda EU-taket för ett utgående roamingsamtal på 43 eurocent per minut och i genomsnitt fick de kunder som valde ”Eurotaxan” betala 38 eurocent per minut för sina utgående roamingsamtal. De som valde “Eurotaxan” fick också betala 16 eurocent per minut för ingående roamingsamtal. Det priset ligger en bit under det reglerade taket på 19 eurocent.

Kommissionen måste avsluta översynen av roamingreglerna i EU och rapportera till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni 2011.

Mer information

Samrådsdokumentet finns tillgängligt på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Här kan du läsa mer:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar