Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Brusel 8. decembra 2010

Digitálna agenda: Komisia otvára konzultácie o preskúmaní pravidiel EÚ o roamingu mobilnej telefónie

Európska komisia dnes otvorila verejnú konzultáciu, v rámci ktorej spotrebiteľov, podniky, telekomunikačných operátorov a verejné orgány požiadala, aby sa podelili o svoje názory na trh roamingu mobilnej telefónie v EÚ. Nariadením EÚ o roamingu sa stanovili maloobchodné cenové limity pre roamingové hlasové a textové služby, ale ešte stále sa nepodarilo vytvoriť konkurencieschopný jednotný trh roamingových služieb. Operátori svoje ceny väčšinou určujú na úrovni regulovaných limitov a udržiavajú pri roamingu neopodstatnene vysoké marže. V Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) sa vytýčil cieľ do roku 2015 dosiahnuť takmer nulový rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi cenami. Komisia žiada zainteresované strany, aby zhodnotili platné pravidlá EÚ o roamingu a podelili sa o svoje náhľady a nápady na najlepšie spôsoby, ako naštartovať hospodársku súťaž v oblasti roamingových služieb a zároveň chrániť záujmy európskych spotrebiteľov a podnikov. Konzultácie prebiehajú do 11. februára 2011 a budú predstavovať základ preskúmania platného nariadenia EÚ o roamingu, ktoré Európska komisia musí vykonať do konca júna 2011.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, vyhlásila: „Na skutočne jednotnom trhu EÚ niet miesta pre veľké rozdiely medzi poplatkami za vnútroštátne a roamingové hovory. Musíme sa zamerať na príčinu súčasných problémov, predovšetkým nedostatočnú hospodársku súťaž, a nájsť trvalé riešenie. Neurčili sme však vopred žiadnu konkrétnu podobu takého riešenia, ktoré bude fungovať.“

Zámerom Komisie je pomocou konzultácií určiť, do akej miery sa súčasné pravidlá EÚ o roamingových službách osvedčili v praxi. K oblastiam, ktorým venuje mimoriadnu pozornosť, patrí vplyv pravidiel EÚ na používateľov mobilných telefónov a poskytovateľov mobilných služieb a otázka, aké ďalšie opatrenia by sa dali zaviesť na podporu hospodárskej súťaže a spokojnosti zákazníkov. Ďalším jej cieľom je získať názory na najvhodnejšie regulačné a politické možnosti z krátkodobého, strednodobého i dlhodobého hľadiska, ktorými by sa posilnila hospodárska súťaž na trhu, a na to, do akej miery by technologický vývoj mohol zlepšiť fungovanie trhu s hlasovými, textovými (SMS) a dátovými službami.

Konkrétne má Komisia záujem o spätnú väzbu v otázke, ako dosiahnuť cieľ Digitálnej agendy vytvoriť do roku 2015 jednotný trh telekomunikačných služieb, na ktorom by sa rozdiel medzi cenami za vnútroštátne a roamingové služby blížil nule. Komisia chce, aby všetci roamingoví zákazníci mali rýchly a jednoduchý prístup ku konkurencieschopným roamingovým tarifám za hlasové, textové a dátové služby, pričom operátori by pri tvorbe svojich zákazníckych cien mali dôslednejšie vychádzať zo skutočných nákladov samotného poskytovania roamingových služieb.

Komisia odpovede z verejných konzultácií využije pri svojom preskúmaní pravidiel roamingu v roku 2011 a pomôžu jej navrhnúť najvhodnejšie riešenia, ako zlepšiť fungovanie trhu.

Kontext

V nariadení EÚ o roamingu z roku 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) sa zaviedli veľkoobchodné a maloobchodné cenové limity poplatkov za roaming a zahrnuli sa doň aj opatrenia na zvyšovanie transparentnosti. V roku 2009 EÚ nariadenie o roamingu zmenila a doplnila s cieľom ďalej znížiť ceny textových správ, hlasových a dátových služieb. Touto zmenou a doplnením sa zaviedla "euro-SMS tarifa", vďaka ktorej sa cena SMS obmedzila na 0,11 EUR (bez DPH) a zaviedol veľkoobchodný cenový limit za stiahnutý alebo nahratý megabajt (od 1. júla 2010 za 0,80 EUR).

Takisto od 1. júla 2010 sa zaviedlo automatické obmedzenie účtu za dátový roaming na maximálne 50 EUR mesačne bez DPH (pričom si zákazníci môžu sami zvoliť iný limit - či už vyšší alebo nižší). Operátori musia zaslať užívateľom upozornenie, keď vyčerpajú 80 % svojho limitu účtu za dátový roaming. Po vyčerpaní limitu musí operátor prerušiť mobilné internetové spojenie, pokiaľ zákazník neuviedol, že chce vo využívaní dátového roamingu v danom mesiaci pokračovať.

Od 1. júla 2010 platí aj cenový limit 0,39 EUR za minútu (bez DPH) odchádzajúcich roamingových hlasových volaní a 0,15 EUR za minútu (bez DPH) prijatých roamingových hovorov. Nariadenie o roamingu z roku 2009 je platné do 30. júna 2012.

Komisia v priebežnej správe z júna 2010 (pozri IP/10/851) skonštatovala, že sa síce zaznamenal pokles roamingových cien, ale trh ešte nie je dostatočne silný na to, aby zákazníkom poskytoval najlepší výber a ešte výhodnejšie ceny. Maloobchodné ceny majú tendenciu pohybovať sa v blízkosti maximálnych cenových limitov regulovaných Európskou úniou, pričom sa Komisia domnieva, že pravidlá EÚ vytvárajú operátom dostatočný priestor na to, aby ponúkali atraktívnejšie roamingové tarify pod úrovňou regulačných limitov. V druhom štvrťroku 2010 bola maximálna povolená cena roamingového hovoru v EÚ 0,43 EUR za minútu a spotrebitelia, ktorí si vybrali „eurotarifu“ platili za minútu roamingového hovoru v priemere 0,38 EUR. Priemerná eurotarifa za prijímané hovory bola 0,16 EUR za minútu, čo je len o niečo menej ako povolený limit vo výške 0,19 EUR.

Komisia musí do 30. júna 2011 dokončiť preskúmanie pravidiel EÚ a predložiť súvisiacu správu Európskemu parlamentu a Rade.

Ďalšie informácie:

Dokument ku konzultácii je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Viac informácií o roamingu:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar