Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Bruksela, 8 grudnia 2010 r.

Agenda cyfrowa: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie przeglądu unijnych przepisów dotyczących roamingu w telefonii komórkowej

W ramach zapoczątkowanych dziś konsultacji społecznych Komisja Europejska pragnie uzyskać opinie klientów sieci komórkowych, przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i organów publicznych na temat unijnego rynku usług roamingowych. W unijnym rozporządzeniu w sprawie roamingu ustalono maksymalne poziomy cen detalicznych w UE za połączenia głosowe i wiadomości tekstowe w roamingu. Wciąż jednak nie istnieje konkurencyjny jednolity rynek usług roamingowych. Operatorzy zazwyczaj ustalają ceny za roaming na poziomie zbliżonym do pułapów cen regulowanych i pobierają niezasadnie wysokie marże za te usługi. Cel określony w ramach Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200) zakłada całkowite zniwelowanie do 2015 r. różnicy między opłatami za roaming i taryfami krajowymi. Komisja zaprasza zainteresowane strony do oceny obowiązujących unijnych przepisów dotyczących roamingu oraz do wymiany pomysłów na temat optymalnych sposobów poprawy konkurencyjności w zakresie usług roamingowych, przy jednoczesnej ochronie interesów klientów i przedsiębiorstw w Europie. Konsultacje będą prowadzone do dnia 11 lutego 2011 r. Ich wyniki zostaną wykorzystane przez Komisję w ramach przeglądu, który dotyczy obowiązującego rozporządzenia w sprawie roamingu i musi zostać dokonany do końca czerwca 2011 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, stwierdziła: „Na prawdziwie jednolitym unijnym rynku znaczne różnice między opłatami krajowymi a cenami roamingu nie powinny mieć miejsca. Musimy zastanowić się nad źródłem istniejących problemów, czyli brakiem konkurencyjności, a następnie znaleźć trwałe rozwiązanie. Jesteśmy przy tym otwarci na wszelkie pomysły.”

Celem konsultacji Komisji jest określenie zakresu, w jakim obecne unijne przepisy dotyczące usług roamingowych sprawdziły się w praktyce. Szczególnie interesujące kwestie to wpływ unijnych przepisów na użytkowników telefonów komórkowych i dostawców usług oraz środki, jakie można podjąć w przyszłości w celu wspierania konkurencyjności i zwiększenia zadowolenia klientów. W ramach konsultacji społecznych oczekuje się również opinii na temat najodpowiedniejszych wariantów regulacyjnych bądź politycznych, które w krótkiej, średniej i długiej perspektywie powinny wspierać konkurencyjność na rynku, a także odpowiedzi, w jakim zakresie postęp techniczny mógłby przyczynić się do poprawy funkcjonowania rynku usług głosowych, tekstowych (SMS) i przesyłu danych.

Komisja oczekuje w szczególności opinii na temat sposobu, w jaki można osiągnąć cel określony w ramach Europejskiej agendy cyfrowej i dotyczący jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych, tzn. zniwelowanie do 2015 r. różnicy między opłatami za połączenia krajowe i cenami roamingu. Komisja chciałaby, by wszyscy użytkownicy roamingu mieli szybki i łatwy dostęp do konkurencyjnych taryf roamingowych w zakresie usług głosowych, SMS-ów i przesyłu danych, przy czym ceny nakładane przez operatorów na klientów powinny w większym stopniu odpowiadać rzeczywistym kosztom efektywnego świadczenia usług roamingowych.

Opinie uzyskane w ramach konsultacji społecznych zostaną wykorzystane przez Komisję na potrzeby przeglądu przepisów dotyczących roamingu, który zostanie przeprowadzony w 2011 r. Pomogą one Komisji w zaproponowaniu najwłaściwszych rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania rynku.

Kontekst

Rozporządzeniem UE w sprawie roamingu z 2007 r. (MEMO/07/251, IP/07/1202) wprowadzono pułapy cen hurtowych i detalicznych za usługi roamingu oraz wprowadzono środki mające na celu zwiększenie przejrzystości. W 2009 r. UE wprowadziła zmiany do rozporządzenia w sprawie roamingu w celu dalszego obniżenia cen połączeń głosowych, wiadomości tekstowych i przesyłu danych. W ramach tych zmian wprowadzono eurotaryfę SMS ograniczającą cenę SMS-a do 11 centów (bez VAT) oraz pułap dla cen hurtowych za 1 MB pobranych lub wysłanych danych (80 centów od 1 lipca 2010 r.).

Również od 1 lipca 2010 r. limit opłat za korzystanie z Internetu w sieci łączności komórkowej podczas pobytu za granicą wynosi 50 euro bez VAT miesięcznie (chyba że abonent wystąpi o ustalenie innego limitu - wyższego lub niższego). Po wykorzystaniu przez klientów 80 proc. ustalonego wcześniej limitu operatorzy są zobowiązani do wysłania im wiadomości ostrzegawczej, a po przekroczeniu całego limitu muszą odciąć im dostęp do Internetu, chyba że dany klient wyrazi chęć dalszego korzystania z sieci w danym miesiącu.

Od 1 lipca 2010 r. maksymalne ceny w przypadku połączeń wychodzących w roamingu wynoszą 39 centów, zaś w przypadku połączeń przychodzących 15 centów (w obydwu przypadkach za minutę bez VAT). Rozporządzenie w sprawie roamingu z 2009 r. będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2012 r.

W sprawozdaniu okresowym z czerwca 2010 r. (zob. IP/10/851) Komisja zauważyła, że pomimo tego, iż obowiązujące przepisy doprowadziły do obniżenia cen za roaming, rynek tych usług nie jest jeszcze na tyle stabilny, by zaoferować klientom optymalne rozwiązania i jeszcze korzystniejsze ceny. Ceny detaliczne są zazwyczaj zbliżone do maksymalnych cen regulowanych na poziomie UE. Komisja uważa jednak, że unijne przepisy dają operatorom szeroki margines umożliwiający zaoferowanie bardziej atrakcyjnych taryf roamingowych poniżej limitów ustalonych w przepisach. W drugim kwartale 2010 r. określona w przepisach UE maksymalna cena za połączenia głosowe w roamingu wynosiła 43 centy za minutę, natomiast klienci, którzy korzystali z eurotaryfy, płacili średnio 38 centów za minutę w przypadku rozmów wychodzących. Klienci korzystający z eurotaryfy płacili również średnio 16 centów za minutę w przypadku rozmów przychodzących, nieco poniżej ustawowego pułapu wynoszącego 19 centów.

Komisja musi zakończyć proces przeglądu unijnych przepisów dotyczących roamingu i złożyć sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 30 czerwca 2011 r.

Więcej informacji:

Dokument konsultacyjny jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Więcej informacji na temat roamingu można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar