Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1979

Bryssel 8. joulukuuta 2010

Digitaalistrategia: komissio käynnistää kuulemisen EU:n verkkovierailusääntöjen tarkistamisesta

Euroopan komissio haluaa tänään käynnistetyn kuulemisen avulla selvittää kuluttajien, yritysten, teleoperaattorien ja viranomaisten näkemyksiä EU:n verkkovierailumarkkinoista. EU:n verkkovierailuasetuksessa otettiin käyttöön EU:n alueella ulkomaisessa verkossa soitettuja puheluita ja lähetettyjä tekstiviestejä koskeva vähittäishintakatto, mutta verkkovierailupalveluille ei ole edelleenkään onnistuttu luomaan kilpailukykyisiä yhtenäismarkkinoita. Operaattorit asettavat verkkovierailuhinnat yleensä lähelle säänneltyjä hintarajoja ja perivät verkkovierailupalveluista perusteettoman suuria katteita. Euroopan digitaalistrategiassa on vahvistettu tavoite, jonka mukaan verkkovierailuhintojen ja kansallisten hintojen eron olisi lähestyttävä nollaa vuoteen 2015 mennessä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Komissio pyytää eri osapuolia arvioimaan EU:n tämänhetkisiä verkkovierailusääntöjä ja jakamaan ideoitaan verkkovierailupalveluihin liittyvän kilpailun lisäämiseksi siten, että Euroopan kuluttajien ja yritysten edut suojataan. Kuuleminen päättyy 11. helmikuuta 2011, ja se tarjoaa pohjan EU:n nykyisen verkkovierailuasetuksen tarkistukselle, joka Euroopan komission on toteutettava kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Digitaalistrategiasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan todellisilla yhtenäismarkkinoilla ei ole sijaa kotimaanpuhelumaksujen ja verkkovierailumaksujen välisille valtaville eroille. "On puututtava nykyisten ongelmien syyhyn, eli kilpailun puuttumiseen, ja määriteltävä kestävä ratkaisu. Olemme kuitenkin valmiita keskustelemaan siitä, mikä ratkaisu olisi kaikkein toimivin", sanoi Kroes.

Komission kuulemisessa pyritään selvittämään, miten hyvin EU:n nykyiset verkkovierailusäännöt ovat käytännössä toimineet. Erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat EU:n sääntöjen vaikutus matkaviestimien käyttäjiin ja palveluntarjoajiin sekä lisätoimenpiteet, joita voitaisiin toteuttaa kilpailun ja kuluttajatyytyväisyyden lisäämiseksi. Julkisen kuulemisen avulla pyritään myös keräämään näkemyksiä soveltuvimmista lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin sääntely- tai toimintavaihtoehdoista, joilla pyritään lisäämään kilpailua kyseisillä markkinoilla. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, missä määrin teknologian kehitys voisi parantaa puhelujen, tekstiviestien ja datapalvelujen markkinoiden toimintaa.

Komissio toivoo näkemyksiä erityisesti siitä, miten luoda digitaalistrategian tavoitteena olevat telepalvelujen yhtenäismarkkinat, joilla kansallisten hintojen ja verkkovierailuhintojen eron olisi lähestyttävä nollaa vuoteen 2015 mennessä. Komissio haluaa kaikkien puhelu-, tekstiviesti- ja datapalveluja käyttävien verkkovierailuasiakkaiden pääsevän nopeasti ja helposti osallisiksi kilpailukykyisistä verkkovierailuhinnoista ja pyrkii siihen, että toimijoiden kuluttajilta perimät hinnat vastaisivat paremmin verkkovierailupalvelujen tehokkaasta tarjonnasta aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Julkisessa kuulemisessa saatavat vastaukset otetaan huomioon komission vuonna 2011 laatimassa verkkovierailusääntöjen tarkistuksessa, ja ne auttavat komissiota ehdottamaan soveltuvimpia ratkaisuja markkinoiden toiminnan parantamiseksi.

Taustaa

Vuoden 2007 verkkovierailuasetuksessa (MEMO/07/251, IP/07/1202) asetettiin verkkovierailumaksuille sekä tukku- että vähittäishintakatot ja säädettiin toimenpiteistä hinnoittelun läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Vuonna 2009 EU muutti verkkovierailuasetusta alentaakseen puheluiden, tekstiviestien ja datapalvelujen hintaa edelleen. Muutoksella luotiin ns. eurotariffi, joka rajoittaa tekstiviestin hinnan 0,11 euroon (ilman ALV:a), ja datasiirtojen tukkuhintakatto, joka on 1 euro lähetettyä tai ladattua megatavua kohti (1. heinäkuuta 2010 alkaen 0,80 euroa).

Matkailijoiden käyttämistä datapalveluista maksettavaksi tuleva lasku on niin ikään 1. heinäkuuta 2010 alkaen rajoitettu automaattisesti 50 euroon kuukaudessa ilman ALV:a (elleivät he ole valinneet suurempaa tai pienempää enimmäismäärää). Operaattorin on lähetettävä datapalvelujen käyttäjälle varoitus, kun lasku on 80 prosenttia sille asetetusta enimmäismäärästä. Kun raja on saavutettu, operaattorin on katkaistava datayhteys, jollei asiakas ole ilmoittanut haluavansa jatkaa sen käyttöä kyseisen kuukauden aikana.

Soitettaville verkkovierailupuheluille asetettu hintakatto on 1. heinäkuuta 2010 alkaen 0,39 euroa minuutilta (ilman ALV:a), ja puheluun vastaaminen verkkovierailussa maksaa enintään 0,15 euroa minuutilta (ilman ALV:a). Vuoden 2009 verkkovierailuasetus on voimassa 30. kesäkuuta 2012 asti.

Komissio totesi kesäkuussa 2010 esittämässään väliraportissa (ks. IP/10/851), että vaikka lainsäädäntö on alentanut hintoja, markkinoiden kilpailu ei vielä riitä tarjoamaan kuluttajille parempaa valinnanvaraa ja vielä edullisempia hintoja. Vähittäishinnoilla on taipumus takertua EU:n sääntelemien enimmäishintakattojen ympärille, ja komissio katsoo, että EU:n säännöt antavat operaattoreille runsaan marginaalin tarjota houkuttelevampia verkkovierailuhintoja hintasääntelyn rajoissa. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä EU:n sallima korkein hinta verkkovierailupuheluista oli 0,43 euroa minuutilta, ja kuluttajat, jotka valitsivat eurotariffin, maksoivat siitä keskimäärin 0,38 euroa minuutilta. Vastaavasti eurotariffin valinneet kuluttajat maksoivat keskimäärin 0,16 euroa minuutilta ulkomailla vastaanottamistaan puheluista. Tämä on vain hieman alle hintakatoksi asetetun 0,19 euroa.

Komission on saatava EU:n verkkovierailusääntöjen uudelleentarkastelu päätökseen ja raportoitava asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30. kesäkuuta 2011 mennessä.

Lisätietoja:

Kuulemisasiakirja oin saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Lisätietoa verkkovierailusta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar