Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Brüssel, 8. detsember 2010

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon algatab arutelu mobiiltelefonide rändlusteenust käsitlevate ELi eeskirjade läbivaatamiseks

Euroopa Komisjoni täna algatatud avaliku arutelu käigus soovitakse koguda tarbijate, ettevõtjate, telekommunikatsioonioperaatorite ja ametiasutuste arvamusi ELi mobiiltelefonide rändlusturu kohta. Mobiilside rändlust käsitleva ELi määrusega on ELi piires kehtestatud kõnede ja tekstisõnumite rändluse jaehindade piirmäärad, kuid siiani puudub rändlusteenuste konkurentsivõimeline ühtne turg. Operaatorid kehtestavad rändlushinnad üldiselt sarnaselt reguleeritud piirhindadega ning säilitavad rändlusteenuste õigustamatult kõrged marginaalid. Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) on kaotada 2015. aastaks hinnavahe rändlus- ja siseriiklike tariifide vahel. Komisjon kutsub huvitatud isikuid hindama rändlust käsitlevaid ELi kehtivaid eeskirju ning jagama oma ideid, kuidas parimal võimalikul viisil tõhustada konkurentsi rändlusteenuste valdkonnas ning samal ajal kaitsta Euroopa tarbijate ja ettevõtjate huve. Kuni 11. veebruarini 2011 kestva aruteluga pannakse alus mobiilside rändlust käsitleva ELi kehtiva määruse läbivaatamiseks, mille Euroopa Komisjon peab lõpule viima enne 2011. aasta juunit.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „ELi tegelikult toimival ühtsel turul ei ole kohta siseriiklike ja rändlustariifide vahelisele tohutule hinnavahele. Me peame leidma kestva lahenduse praeguste probleemide põhjusele – nimelt konkurentsi puudumisele. Oleme avatud parima toimiva lahenduse jaoks.”

Komisjoni aruteluga püütakse kindlaks teha, kuivõrd rändlusteenuseid käsitlevad ELi kehtivad eeskirjad tegelikkuses toimivad. Põhilist huvi pakkuvad valdkonnad on ELi eeskirjade mõju mobiiltelefonide kasutajatele ja teenusepakkujatele ning konkurentsi soodustamiseks ja tarbijate rahulolu suurendamiseks võetavad edasised meetmed. Avaliku arutelu käigus soovitakse koguda arvamusi kõige asjakohasemate õiguslike või poliitikavalikute kohta, kuidas lühikese, keskmise ja pikema aja jooksul tõhustada konkurentsi turul ning teha kindlaks määr, milleni tehnoloogia areng võiks kõnede, tekstisõnumite ja andmesideteenuste turu toimimist tõhustada.

Komisjon soovib eelkõige saada tagasisidet selle kohta, kuidas saavutada Euroopa digitaalse tegevuskava telekommunikatsiooniteenuste ühtse turu eesmärk – kaotada 2015. aastaks hinnavahe rändlus- ja siseriiklike tariifide vahel. Komisjon soovib, et kõigil rändlusteenuste tarbijail oleks kiire ja lihtne juurdepääs konkurentsivõimeliste rändlustariifidega kõnedele, tekstisõnumitele ja andmesideteenustele ning operaatorite poolt tarbijatele pakutavad hinnad oleksid rohkem kooskõlas rändlusteenuste osutamise tegelike kuludega.

Avaliku arutelu vastustega pannakse alus komisjoni 2011. aasta rändluseeskirjade läbivaatamiseks ning aidatakse komisjonil turu toimimise tõhustamiseks kavandada kõige asjakohasemaid lahendusi.

Taustteave

2007. aasta ELi rändlusteenuse määrusega (MEMO/07/251, IP/07/1202) kehtestati rändluse hulgi- ja jaehindade jaoks hinnalaed ning sätestati meetmed hindade läbipaistvuse suurendamiseks. Rändlusteenuse määrust muudeti 2009. aastal, et täiendavalt langetada tekstisõnumite, kõnede ja andmeside rändluse hindu. Määruse muutmisega kehtestati tekstisõnumite eurotariif, mille puhul tekstisõnumi hind ei ületa 11 senti (ilma käibemaksuta) ning andmete hulgimüügi hind ei ületa alates 1. juulist 2010 iga üles- või allalaaditud megabaidi eest 80 senti .

Alates 1. juulist 2010 on ka reisijate andmeside rändlusteenuse arve piirmäär 50 eurot kuus ilma käibemaksuta, v. a juhul, kui on valitud suurem või väiksem limiit. Operaatorid peavad kasutajaid hoiatama, kui andmeside rändluse limiidist on 80 % ära kasutatud. Kui limiit on ära kasutatud, peavad operaatorid katkestama mobiilse internetiühenduse, v.a juhul, kui klient on teada andnud, et soovib andmeside rändlust konkreetsel kuul jätkata.

Alates 1. juulist 2010 on rändluskõne piirhind 39 senti minutis (ilma käibemaksuta), vastuvõetud rändluskõne eest on vaja tasuda 15 senti minutis (ilma käibemaksuta). Rändlusteenuse määrus kehtib 30. juunini 2012.

Juunis 2010 esitatud vahearuandes (vt IP/10/851) märkis komisjon, et kuigi tänu õigusaktidele on hindu alandatud, ei ole turg veel piisavalt tugev, et tagada tarbijaile parim valik ning veelgi soodsamad hinnad. Rändluse jaehinnad on enam-vähem samal tasemel kui ELi reguleeritud piirhind ning komisjon leiab, et ELi eeskirjadega antakse operaatoritele rohkelt võimalusi pakkuda õigusaktidega ettenähtust soodsamaid rändlustariife. 2010. aasta teises kvartalis oli rändluse kõrgeim lubatud minutihind 43 senti minutis ning tarbijad, kes kasutasid rändlusteenuse eurotariifi, maksid tehtud kõne eest keskmiselt 38 senti minutis. Rändlusteenuse eurotariifi kasutavad tarbijad tasusid vastuvõetud kõnede eest keskmiselt 16 senti minutis, mis on pisut madalam 19-sendisest seaduslikust piirhinnast.

Komisjon vaatab ELi rändluseeskirjad täies mahus üle ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 2011. aasta 30. juuniks.

Lisateave:

Aruteluga saate tutvuda veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Lisateave rändluse kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar