Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: Η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση με αντικείμενο την αναθεώρηση των ενωσιακών κανόνων για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας

Στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που δρομολόγησε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τις απόψεις των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, των εταιρειών τηλεπικοινωνιών και των δημόσιων αρχών σχετικά με την ενωσιακή αγορά περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας. Ο ενωσιακός κανονισμός για την περιαγωγή επέβαλε ανώτατα όρια στις τιμές λιανικής για τις φωνητικές κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου περιαγωγής εντός της ΕΕ, αλλά δεν ακόμη υφίσταται ανταγωνιστική ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Οι εταιρείες καθορίζουν εν γένει τις τιμές περιαγωγής κοντά στα επίσημα ανώτατα όρια τιμών, και διατηρούν αδικαιολόγητα υψηλά περιθώρια κέρδους για τις υπηρεσίες περιαγωγής. Ο στόχος που έχει τεθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Θεματολογίου (βλέπε IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) είναι ότι η διαφορά μεταξύ των τιμολογίων για την περιαγωγή και τις εθνικές κλήσεις πρέπει να έχει σχεδόν μηδενιστεί μέχρι το 2015. Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τους υφιστάμενους κανόνες περιαγωγής της ΕΕ και να κοινοποιήσουν τις ιδέες τους σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες περιαγωγής, με ταυτόχρονη προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2011 και θα αποτελέσει τη βάση για αναθεώρηση του τρέχοντος ενωσιακού κανονισμού περιαγωγής, την οποία η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011.

Η αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes έκανε την εξής δήλωση: «Οι τεράστιες διαφορές μεταξύ των εθνικών τιμολογίων και των τιμολογίων περιαγωγής δεν έχουν θέση σε μια πραγματική ενιαία ενωσιακή αγορά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα τους την πηγή των σημερινών προβλημάτων, δηλαδή την έλλειψη ανταγωνισμού, και οφείλουμε να βρούμε μια διαρκή λύση. Παραμένουμε όμως ανοικτοί για το ποια ακριβώς λύση θα επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.»

Με τη διαβούλευση της Επιτροπής επιδιώκεται να προσδιοριστεί σε ποια έκταση οι υφιστάμενοι ενωσιακοί κανόνες για τις υπηρεσίες περιαγωγής έχουν λειτουργήσει στην πράξη. Τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτελούν οι επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τι επιπλέον μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν για την προώθηση του ανταγωνισμού και της ικανοποίησης των καταναλωτών. Με τη δημόσια διαβούλευση ζητούνται επίσης απόψεις για την καταλληλότερη νομοθετική ή πολιτική επιλογή βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όσον αφορά την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά και την έκταση στην οποία οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι δυνατόν να βελτιώσουν την αγορά για υπηρεσίες φωνής, μηνυμάτων κειμένου (SMS) και δεδομένων.

Η Επιτροπή επιθυμεί ιδιαίτερα να πληροφορηθεί τρόπους για την επίτευξη του στόχου του Ψηφιακού Θεματολογίου για μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην οποία οι διαφορές μεταξύ τιμολογίων περιαγωγής και εθνικών κλήσεων θα έχουν σχεδόν μηδενιστεί μέχρι το 2015. Η Επιτροπή επιθυμεί όλοι οι χρήστες περιαγωγής να έχουν ταχεία και εύκολη πρόσβαση σε ανταγωνιστικά τιμολόγια περιαγωγής για φωνή, SMS και δεδομένα, στο πλαίσιο των οποίων οι τιμές των εταιρειών για τους καταναλωτές θα ευθυγραμμίζονται περισσότερο με το πραγματικό κόστος της παροχής των υπηρεσιών περιαγωγής.

Οι απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση των κανόνων περί περιαγωγής στην οποία θα προχωρήσει η Επιτροπή το 2011, και θα την βοηθήσουν να προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.

Ιστορικό

Ο ενωσιακή κανονισμός του 2007 για την περιαγωγή (MEMO/07/251, IP/07/1202) θέσπισε ανώτατα όρια χονδρικών και λιανικών τιμών για τις χρεώσεις των υπηρεσιών περιαγωγής, και περιέλαβε μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας. Το 2009, η ΕΕ τροποποίησε τον κανονισμό για την περιαγωγή ώστε να μειώσει περαιτέρω τις τιμές υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων κειμένου και δεδομένων. Με την τροποποίηση καθιερώθηκε «ευρωχρέωση SMS» με την οποία η ανώτατη τιμή ενός SMS περιοριζόταν στα 0,11 € (χωρίς ΦΠΑ) ενώ για τα δεδομένα ορίστηκε ανώτατη τιμή χονδρικής για κάθε megabyte που αναφορτώνεται ή καταφορτώνεται (που την 1η Ιουλίου 2010 ήταν 0,80 €).

Επίσης από την 1η Ιουλίου 2010, ο λογαριασμός περιαγωγής δεδομένων των ταξιδιωτών περιορίζεται αυτόματα στα 50 € το μήνα χωρίς ΦΠΑ (εκτός και αν έχουν επιλέξει άλλο όριο – υψηλότερο ή χαμηλότερο). Οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να προειδοποιούν τους χρήστες όταν οι τελευταίοι φτάνουν στο 80% του οικείου ορίου λογαριασμού περιαγωγής δεδομένων. Οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να διακόπτουν τη διαδικτυακή σύνδεση μέσω κινητού μόλις ο πελάτης φθάσει στο όριο, εκτός εάν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει την περιαγωγή δεδομένων τον συγκεκριμένο μήνα.

Από την 1η Ιουλίου 2010, το ανώτατο όριο τιμών για την πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης με περιαγωγή είναι 0,39€ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η λήψη κλήσεων περιαγωγής στοιχίζει το πολύ 0,15€ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ). Ο κανονισμός περιαγωγής του 2009 ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.

Σε ενδιάμεση έκθεση τον Ιούνιο 2010 (βλέπε IP/10/851), η Επιτροπή σημείωσε ότι παρόλο που η νομοθεσία είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές περιαγωγής, η σχετική αγορά δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή για να προσφέρει τις καλύτερες επιλογές και ακόμη καλύτερες τιμές στους καταναλωτές. Οι τιμές λιανικής τείνουν να πλησιάζουν τα υπαγόμενα σε κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ ανώτατα όρια τιμών και η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενωσιακοί κανόνες αφήνουν στις εταιρείες αρκετά περιθώρια ώστε να προσφέρουν ελκυστικότερα τιμολόγια περιαγωγής κάτω από το υπαγόμενο σε ρυθμίσεις όριο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2010, η νόμιμη μέγιστη τιμή της ΕΕ για φωνητικές κλήσεις περιαγωγής ήταν 0,43€ το λεπτό, και οι καταναλωτές που επέλεγαν την «ευρωχρέωση» πλήρωναν κατά μέσο όρο 0,38€ το λεπτό για μια τηλεφωνική κλήση περιαγωγής. Οι καταναλωτές που επέλεγαν την ευρωχρέωση πλήρωναν κατά μέσο όρο 0,16€ το λεπτό για εισερχόμενες κλήσεις με περιαγωγή, τιμή ελαφρά μικρότερη από το νόμιμο ανώτατο όριο των 0,19€.

Η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει την αναθεώρηση των ενωσιακών κανόνων περιαγωγής και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το έγγραφο της διαβούλευσης διατίθεται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιαγωγή: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar