Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

V Bruselu dne 8. prosince 2010

Digitální agenda: Komise zahajuje konzultaci o přezkumu pravidel EU pro roaming v rámci mobilní sítě

Evropská komise v současné době zahajuje veřejnou konzultaci, neboť ji zajímají názory spotřebitelů, podniků, telekomunikačních operátorů orgánů veřejné správy na trh v oblasti roamingu v rámci mobilní sítě v EU. Nařízením EU o roamingu byl stanoven limit pro maloobchodní ceny týkající se roamingových hlasových volání a textových zpráv v rámci EU, avšak v oblasti roamingových služeb stále neexistuje konkurenceschopný jednotný trh. Operátoři obvykle přibližují ceny za roamingové služby regulovaným maximálním cenám a neodůvodněně si za ně ponechávají vysoké marže. Cílem Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) je, aby se rozdíl mezi roamingovými tarify a tarify na vnitrostátní úrovni do roku 2015 přiblížil nule. Komise vyzývá zúčastněné strany, aby vyhodnotily stávající pravidla EU pro roaming a aby se podělily o své nápady, jak co nejlépe podnítit konkurenční chování v oblasti roamingových služeb a zároveň chránit zájmy evropských spotřebitelů a podniků. Konzultace probíhá do 11. února 2011 a její výsledky budou podkladem pro přezkoumání stávajícího nařízení EU o roamingu, které Evropská komise musí provést do konce června 2011.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: “Obrovské rozdíly mezi poplatky na národní úrovni a poplatky za roaming nemají na skutečném jednotném trhu EU své opodstatnění. Je třeba vidět, že stávající problémy vyplývají především z chybějící konkurence, a je nutné najít trvalé řešení. O nejlépe fungujícím řešení však zatím nemáme přesnou představu.

Cílem konzultace vedené Komisí je určit, do jaké míry stávající pravidla EU pro roamingové služby v praxi fungovala. Komise se zajímá zvláště o dopad pravidel EU na uživatele mobilních telefonů a poskytovatele služeb, a dále pak o otázku, jaká opatření by měla být přijata pro posílení konkurence a uspokojení spotřebitelů. Jedním z cílů konzultace s veřejností je rovněž získat názory na nejvhodnější krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá politická a právní řešení pro posílení konkurence na trhu a na otázku, do jaké míry by technologický rozvoj mohl zlepšit fungování trhu v oblasti hlasového volání, textových zpráv (SMS) a přenosu dat.

Komise má zájem především o zpětnou vazbu týkající se dosažení cíle Digitální agendy - jednotného trhu v telekomunikačních službách, přičemž by se rozdíl mezi roamingovými tarify a tarify na vnitrostátní úrovni do roku 2015 měl přiblížit nule. Komise chce, aby všichni uživatelé roamingových služeb měli rychlý a snadný přístup k výhodným tarifům pro hlasová volání, textové zprávy a přenos dat, přičemž by ceny, které operátoři účtují, více odpovídaly skutečným nákladům na efektivně poskytované roamingové služby

Odpovědi na veřejnou konzultaci budou využity při přezkumu roamingových pravidel a Komisi napomohou při navrhování nejvhodnějších řešení pro zlepšení fungování trhu.

Souvislosti

Nařízení o roamingu v EU z roku 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202) zavedlo velkoobchodní a maloobchodní cenové limity pro poplatky za roaming, včetně opatření pro zvýšení transparentnosti. V roce 2009 EU nařízení o roamingu pozměnila s cílem dále snížit ceny hlasových volání, textových zpráv a datových služeb. Změna zavedla “eurotarif SMS”, který snižuje cenu textové zprávy na 11 centů (bez DPH), a pro přenos dat velkoobchodní limit sazby účtované za 1 MB nahraných nebo stažených dat (ve výši 80 centů od 1. července 2010).

Vedle toho je od 1. července 2010 účet za přenos roamingových dat automaticky omezen na 50 EUR měsičně bez DPH (pokud není zvolen jiný limit – vyšší či nižší). Operátoři musejí uživatelům zaslat upozornění, když vyčerpají 80 % svého limitu pro datový roaming. Jakmile je limit vyčerpán, operátor musí přerušit mobilní internetové spojení, pokud zákazník neuvedl, že v konkrétním měsíci chce ve využívání datového roamingu pokračovat.

Od 1. července 2010 je maximální cena za roamingové hlasové volání 39 centů za minutu (bez DPH), zatímco příjem roamingového volání stojí maximálně 15 centů za minutu (bez DPH). Nařízení o roamingu z roku 2009 je platné do 30. června 2012.

V průběžné zprávě z června 2010 (viz IP/10/851) Komise uvedla, že trh ještě není dostatečně ustálený, aby spotřebitelům nabídl tu nejlepší možnost a ještě lepší ceny, a to i navzdory tomu, že na základě právních předpisů došlo ke snížení cen v roamingových službách. Maloobchodní ceny se postupně ustalují na EU regulovaných maximálních cenách a Komise má za to, že pravidla EU poskytují operátorům dostatečný prostor k tomu, aby za roamingové služby nabízeli atraktivnější tarify, jež budou pod úrovní regulačních limitů. Ve druhém čtvrtletí roku 2010 byl předepsaný limit EU pro roamingová hlasová volání 43 centů za minutu a spotřebitelé, kteří zvolili “eurotarif”, platili v průměru 38 centů za minutu při odchozím roamingovém hlasovém volání. Tito spotřebitelé platili rovněž v průměru 16 centů za minutu v případě příchozích roamingových hovorů, což je o něco méně než předepsaný limit 19 centů.

Komise musí dokončit přezkum roamingových pravidel EU a do 30. června 2011 předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Další informace:

Příslušný dokument ke konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Další údaje o roamingu viz níže:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar