Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1679

Брюксел, 8 декември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията дава ход на консултация за преглед на правилата на ЕС за роуминг при мобилните телефонни услуги

В рамките на започналата днес обществена консултация Европейската комисия търси мнението на потребителите, предприятията, телекомуникационните оператори и публичните органи относно пазара на роуминг услуги в ЕС. С регламента на ЕС относно роуминга бяха определени пределни цени на дребно за роуминг на разговори и текстови съобщения в рамките на ЕС, но все още не съществува конкурентен единен пазар за роуминг услуги. Телекомуникационните оператори обикновено определят цени за роуминг близки до регулираните пределни цени, поддържайки неоправдано висок марж за роуминг услугите. Според целта, заложена в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200), разликата в цената между разговорите в роуминг и националните разговори трябва да се доближи до нула до 2015 г. Комисията приканва заинтересованите страни да дадат своята оценка за съществуващите правила на ЕС за роуминга, както и да споделят своите идеи за най-добрите начини да се насърчи конкуренцията при роуминг услугите, като същевременно се защитят интересите на европейските потребители и предприятия. Обществената консултация ще продължи до 11 февруари 2011 г. и ще предостави основа за преглед на настоящия регламент на ЕС за роуминга, който Комисията трябва да направи до края на юни 2011 г.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „На един истински единен европейски пазар няма място за огромни разлики между цените на националните разговори и на разговорите в роуминг. Трябва да предприемем мерки по отношение на източника на сегашните проблеми, а именно липсата на конкуренция, и да намерим трайно решение, но сме отворени за мнения и предложения, що се отнася до конкретните решения“.

Откритата от Комисията обществена консултация има за цел да определи до каква степен настоящите разпоредби на ЕС за роуминг услугите са дали резултат. Особен интерес представляват въпросите за отражението на правилата на ЕС върху потребителите на мобилни телефонни услуги и доставчиците на услуги, както и по-нататъшните мерки за насърчаване на конкуренцията и повишаване на удовлетвореността на потребителите. Обществената консултация цели също така събирането на мнения относно най-подходящите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план регулаторни мерки и възможни политики за засилване на конкуренцията на пазара и на степента, в която технологичното развитие би могло да подобри функционирането на пазара на услуги за гласова връзка, текстови съобщения и пренос на данни.

Комисията търси по-специално виждания за това как да се постигне заложената в Програмата в областта на цифровите технологии цел за създаване на единен пазар за далекосъобщителни услуги, на който разликата в цената между разговорите в роуминг и националните разговори трябва да се доближи до нула до 2015 г. Комисията иска всички потребители на роуминг услуги да се ползват от бърз и лесен достъп до конкурентни роуминг тарифи за гласова връзка, текстови съобщения и пренос на данни, при които определяните от операторите цени да отговарят в по-голяма степен на реалната цена на ефективно доставяните роуминг услуги.

Отзивите от обществената консултация ще бъдат взети предвид при прегледа на свързаните с роуминга разпоредби, който Комисията ще извърши през 2011 г., и ще помогнат за това да се предложат най-удачните решения за подобряване на функционирането на пазара в сектора.

Контекст

С регламента на ЕС относно роуминга от 2007 г. (MEMO/07/251, IP/07/1202) бяха въведени пределни цени на едро и на дребно за роуминг, както и мерки за повишаване на прозрачността. През 2009 г. ЕС измени регламента относно роуминга с цел по-нататъшното понижаване на цените на услугите за разговори, текстови съобщения и пренос на данни. Чрез изменението беше въведена „Евро-SMS тарифа“, ограничаваща цената на един SMS до 0,11 EUR (без ДДС), а при преноса на данни — пределна цена на едро за качен или изтеглен мегабайт (0,80 EUR от 1 юли 2010 г.).

Също от 1 юли 2010 г. сметките на потребителите за роуминг на данни автоматично се ограничават на 50 EUR на месец без ДДС (освен ако не са избрали друг по-висок или по-нисък лимит). Телекомуникационните оператори трябва да изпращат предупреждение на потребителите, когато те достигнат 80 % от лимита на сметката си за роуминг на данни. Когато лимитът бъде достигнат, операторът трябва да прекъсне мобилната интернет връзка, освен ако клиентът не е посочил, че желае да продължи с роуминга на данни за този конкретен месец.

От 1 юли 2010 г. пределната цена за провеждане на изходящи разговори в роуминг е 0,39 EUR за минута (без ДДС), а приемането на обаждания в роуминг струва най-много 0,15 EUR за минута (без ДДС). Регламентът на ЕС относно роуминга от 2009 г. е в сила до 30 юни 2012 г.

В междинен доклад на Комисията от юни 2010 г. (вж. IP/10/851) бе отбелязано, че макар и законодателните мерки да са довели до понижение на цените на роуминг услугите, този пазар все още не е достатъчно силен, за да предостави на потребителите най-добрите възможности за избор и още по-добри цени. Тенденцията е цените на дребно да се доближават максимално до установените от ЕС пределни цени и Комисията счита, че разпоредбите на ЕС предоставят на операторите достатъчен марж за предлагането на по-атрактивни цени на роуминг услугите под установения лимит. През второто тримесечие на 2010 г. правно установената в ЕС пределна цена за изходящи телефонни разговори в роуминг беше 0,43 EUR за минута, а потребителите, избрали т.нар. „Евротарифа“, плащаха за такива разговори средно 0,38 EUR за минута. Потребителите по „Евротарифата“ плащаха също така средно 0,16 EUR за минута входящ разговор в роуминг, малко под правно установената пределна цена от 0,19 EUR.

Комисията трябва да приключи прегледа на правилата на ЕС за роуминга и да докладва на Европейския парламент и на Съвета до 30 юни 2011 г.

За повече информация:

Консултационния документ може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm

Допълнителна информация за роуминга: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm


Side Bar