Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Bryssel den 8 december 2010

Skärpta påföljder för överträdelse av EU:s regler om finansiella tjänster: Nya tag

EU-kommissionen antar idag ett meddelande om möjliga metoder för att skärpa påföljdssystemet inom EU:s sektor för finansiella tjänster. För närvarande tillämpar medlemsstaterna mycket olika regler och det kan med viss rätt hävdas att de ofta inte har någon avskräckande verkan. Man har gjort en utredning av de nationella påföljdssystemen för överträdelse av de nationella lagar som införlivar några av de viktigaste EU-direktiven om finansiella tjänster. Denna ligger till grunden för dagens meddelande som redogör för olika områden som bör förbättras. Vidare föreslås möjliga åtgärder på EU-nivå för att skapa bättre samstämmighet mellan påföljdssystemen och öka effektiviteten. Berörda aktörer kan skicka sina synpunkter till och med den 19 februari 2011.

”Om ett finansinstitut inte följer EU-reglerna för finansiella tjänster måste mäklare och personer i ledande ställning vara medvetna om att de inte kommer undan obestraffat och att det blir stränga påföljder oavsett var i Europa som överträdelsen sker”, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. ”Så är det inte idag i alltför många fall. I dagens meddelande föreslås mer kraftfulla och samstämmiga påföljder inom hela Europa som gör det lättare att skydda allmänhetens intressen.”

Meddelandet är baserat på en sektorsövergripande genomgång av medlemsstaternas sanktionsmöjligheter när det gäller samstämmighet, ekvivalens och tillämpning. Studien har genomförts av de tre tillsynskommittéerna (kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter, kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner och europeiska värdepapperstillsynskommittén) 1 och omfattar de viktigaste direktiven som rör den finansiella sektorn, däribland värdepappers-, bank- och försäkringslagstiftning.

De viktigaste punkterna i meddelandet är följande:

1. Stora skillnader i medlemsstaternas påföljdssystem

Finanskrisen har visat att reglerna för finansmarknaderna inte alltid följs eller tillämpas korrekt inom EU. Det är först och främst de nationella myndigheternas uppgift att se till att EU-bestämmelserna tillämpas på rätt sätt. De bär ansvaret för att förhindra att finansinstitut bryter mot bestämmelserna och se till att överträdelser sanktioneras enligt gällande lagstiftning. Nationella myndigheter måste dock agera på ett samordnat och integrerat sätt.

I meddelandet konstateras att det råder skillnader mellan medlemsstaterna på så viktiga områden som typ av påföljder och bötesbelopp. Detta har betydelse eftersom reglerna ska efterlevas inom hela Europa och det därför är viktigt att man tillämpar samma påföljder inom hela unionen. Det finns en risk för att företag och enskilda personer bedriver verksamhet i länder där påföljderna är mildast eller minst sannolika. Dagens system förefaller inte optimalt vad gäller effektivitet, proportionalitet och avskräckande verkan.

2. Hur kan påföljdssystemen anpassas och skärpas?

De skillnader i medlemsstaternas system som påpekas i meddelandet kan snedvrida konkurrens inom inre marknaden. Det kan även leda till att konsumentskyddet, marknadsintegriteten och tilltron till finanssektorn undergrävs. Om en medlemsstat inte följer EU:s bestämmelser kan det allvarligt påverka stabiliteten hos andra medlemsstaters finansiella system och det sätt på vilket de fungerar.

Kommissionen anser därför att det är nödvändigt att skapa bättre konvergens mellan påföljdssystemen för att förhindra att de påverkar finansmarknadernas funktionssätt. Detta kan uppnås genom att fastställa gemensamma minimistandarder inom vissa områden som är avgörande för att påföljdssystemen ska vara effektiva, rimliga och ha avskräckande verkan. Nuvarande påföljder kan tillämpas men även straff- och civilrättsliga påföljder kan övervägas. Andra aspekter är påföljdernas omfattning, möjliga sanktioner mot finansinstitut och enskilda personer som begått överträdelser och offentliggörande av påföljderna.

Nästa steg

Kommissionen tar gärna emot synpunkter på de policyförslag som presenteras i meddelandet. Dessa ska skickas till markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu senast den 19 februari 2011. Kommissionen kommer att utifrån de synpunkter som inkommit fatta beslut under 2011 om olika förslag till hur påföljdssystemen ska skärpas.

Bakgrundsinformation:

Att stärka påföljdssystemen är en aspekt av reformen av finanssektorn. Det utgör ett komplement till andra arbetslinjer som redan håller på att genomföras eller är av mer förebyggande natur, bland annat effektiv tillsyn och företagsledning.

I Larosièrerapporten sägs att: ”Så länge sanktionssystemen är svaga och har stora skillnader kan inte tillsynen bli ändamålsenlig. Det är viktigt att alla tillsynsmyndigheter i EU och på andra håll kan tillämpa sanktionssystem som är tillräckligt enhetliga, strikta och avskräckande2.”

Effektiva och tillräckligt konvergerande påföljdssystem är viktiga förutsättningar för den nya europeiska tillsynsmyndigheten (MEMO/10/434) som kommer att inrättas den 1 januari 2011 och leda till förbättrad samordning av nationella myndigheters genomförandeåtgärder.

Globalt sett är man helt ense om att effektivare påföljder är nödvändiga. Vid G20-mötet i Washington den 15 november 2008 beslutade ledarna att man skulle införa en handlingsplan för reform av finansmarknaderna omfattande bland annat åtgärder för att skydda marknaderna och investerare mot olagligt handlande och se till att nödvändiga påföljdssystem inrättas. Förbättrad tillämpning av lagstiftningen och skärpta rättsmedel är också ett av målen med den reform av finansmarknaderna som USA nyligen genomfört.

Mer information:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

De tre kommittéernas rapporter finns tillgängliga på deras respektive webbplatser: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Rapport från högnivågruppen för finansiell tillsyn i EU (ledd av Jacques de Larosière) av den 25 februari 2009, punkt 201.


Side Bar