Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Bruselj, 8. decembra 2010

Ostrejše sankcije za kršitev pravil EU o finančnih storitvah: pot naprej

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, ki opredeljuje možne načine za krepitev režimov sankcij v sektorju finančnih storitev v EU. Danes se pravila med državami članicami zelo razlikujejo in najbrž pogosto nimajo pravega odvračilnega učinka. Sporočilo sloni na pregledu nacionalnih režimov sankcij za kršitve nacionalnih pravil, s katerimi so bile prenesene nekatere od najpomembnejših direktiv EU o finančnih storitvah, ter predstavlja področja, ki jih je mogoče izboljšati, in morebitne ukrepe EU za večje zbližanje in učinkovitost teh režimov. Zainteresirane strani lahko pošljejo svoje pripombe do 19. februarja 2011.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Če se finančna institucija ne drži pravil EU na področju finančnih storitev, se morajo trgovci in osebe na vodilnih položajih zavedati, da se ne bodo mogli izogniti kazni in da bo odgovor oster, ne glede na to, kje v Evropi storijo kršitev. Danes pa se to marsikdaj ne zgodi. Današnje sporočilo kaže pot do močnejših pristojnosti sankcioniranja in njihovega zbliževanja na evropski ravni, s čimer bomo lahko bolje obvarovali interese državljanov.“

Sporočilo temelji na medsektorskem pregledu stanja glede medsebojne povezanosti, enakovrednosti in dejanske uporabe pristojnosti sankcioniranja v državah članicah, ki so ga opravili trije nadzorni odbori (Odbor evropskih bančnih nadzornikov – CEBS, Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine – CEIOPS in Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje – CESR)1. Pregled je zajel nekatere od najpomembnejših direktiv, ki se uporabljajo v finančnim sektorju, vključno z zakonodajo o vrednostnih papirjih, bančništvu in zavarovalništvu.

Ključne točke sporočila:

1. Pravila o sankcioniranju se močno razlikujejo med državami članicami

Finančna kriza je pokazala, da se pravila finančnega trga v Uniji ne upoštevajo in uporabljajo vedno, kot bi bilo treba. Zagotovitev, da se pravila EU ustrezno uporabljajo, je prva in najpomembnejša naloga nacionalnih organov, ki so odgovorni, da finančnim institucijam preprečujejo kršitev pravil EU in sankcionirajo kršitve v svojih jurisdikcijah. Vendar morajo nacionalni organi delovati usklajeno in celostno.

Sporočilo ugotavlja, da se sankcije, ki jih določajo države članice, razlikujejo v ključnih vidikih, kot sta sama vrsta sankcije na voljo in višina denarnih kazni. To je pomembno, saj je smiselno, da je pri pravilih, ki jih je treba upoštevati po vsej Evropi, tudi odgovor na njihovo kršitev usklajen po vsej Evropi. Obstaja namreč nevarnost, da bi podjetja ali posamezniki raje poslovali tam, kjer so sankcije najblažje ali najmanj verjetne. Sedanji sistem ni vedno videti najboljši glede učinkovitosti, sorazmernosti in učinka odvračanja.

2. Predlogi za zbliževanje in krepitev režimov sankcij

Razhajanja, ki jih je pokazalo sporočilo, lahko izkrivljajo konkurenčnost na notranjem trgu. Vendar še huje je, da ta razhajanja lahko ogrozijo varstvo potrošnikov, povezanost trga in zaupanje v finančni sektor. Neizvrševanje pravil EU v eni državi članici lahko bistveno vpliva na stabilnost in delovanje finančnega sistema v drugi državi članici.

Komisija zato meni, da je zaradi izogibanja nevarnosti za nepravilno delovanje finančnih trgov potrebno nadaljnje zbliževanje režimov sankcij. To bi bilo mogoče doseči z določitvijo skupnih minimalnih standardov za nekatera vprašanja, ki so ključna za učinkovite, sorazmerne in odvračilne režime sankcij. To bi lahko vključevalo vrste sankcij na voljo, med drugim ob upoštevanju, da so mogoče tako kazenske kot civilnopravne sankcije; višino sankcij, razpoložljivost sankcij za finančne institucije in posameznike, ki so zagrešili kršitev, in objavo sankcij.

Naslednji koraki

Komisija spodbuja k predložitvi pripomb k predlogom za nove politike, ki so predstavljene v Sporočilu. Pripombe je treba poslati na markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu do 19. februarja 2011. Na podlagi prejetih pripomb se bo Komisija leta 2011 odločila za morebitne predloge o tem, kako okrepiti režime sankcij.

Ozadje:

Krepitev režimov sankcij je ena od točk reforme finančnega sektorja. Dopolnjuje druga področja dela, ki se postopoma že uvajajo oziroma so bolj „preprečevalne“ narave, vključno z učinkovitim nadzorom in upravljanjem za podjetja.

Kot ugotavlja de Larosièreovo poročilo: „Nadzor ne more biti učinkovit s šibkimi, zelo različnimi režimi sankcij. Bistveno je, da lahko v EU in drugje nadzorniki uporabljajo režime sankcij, ki so dovolj zbližani in strogi ter zato delujejo odvračilno."2

Učinkoviti in dovolj zbližani režimi sankcij so potrebna dopolnitev novih evropskih nadzornih organov (glej MEMO/10/434), ki bodo ustanovljeni 1. januarja 2011 in bodo omogočili boljše usklajevanje dejavnosti nacionalnih organov pri izvrševanju predpisov.

Z vprašanjem učinkovitejših sankcij se strinjajo tudi na globalni ravni. Na vrhu v Washingtonu 15. novembra 2008 so se voditelji G20 namreč dogovorili za izvajanje akcijskega načrta za reformo finančnih trgov, vključno z ukrepi za varovanje trgov in vlagateljev pred protipravnim ravnanjem ter za vzpostavitev primernih režimov sankcij. Krepitev regulativnega izvrševanja in pravnih sredstev je tudi cilj nedavne reforme finančne ureditve v ZDA.

Več o tem:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Poročila, ki so jih pripravili trije odbori, so na voljo na njihovih spletiščih: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/.

2 :

Poročilo skupine na visoki ravni za finančni nadzor v EU, ki ji je predsedoval Jacques de Larosière, 25.2.2009, odst. 201.


Side Bar