Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

V Bruseli 8. decembra 2010

Posilňovanie sankcií za porušovanie pravidiel EÚ v oblasti finančných služieb: ďalší postup

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom stanovuje možné spôsoby posilnenia sankčných režimov v sektore finančných služieb EÚ. V súčasnosti sa tieto pravidlá v jednotlivých členských štátoch značne rozchádzajú a očividne často nemajú dostatočný odrádzajúci účinok. Oznámenie, ktoré vychádza z preskúmania porušovania vnútroštátnych pravidiel vnútroštátnych sankčných režimov transponujúcich niektoré z najdôležitejších smerníc EÚ týkajúcich sa finančných služieb, predstavuje oblasti, ktoré treba zlepšiť, a navrhuje možné kroky EÚ na dosiahnutie väčšieho zblíženia a efektivity týchto režimov. Zainteresované strany môžu svoje príspevky zasielať až do 19. februára 2011.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Ak sa finančná inštitúcia neriadi pravidlami EÚ v oblasti finančných služieb, obchodníci a riadiaci pracovníci musia pochopiť, že im to neprejde a že reakcia bude tvrdá bez ohľadu na to, na ktorom mieste v Európe k porušeniu dôjde. V súčasnosti to príliš často tak nie je. V dnešnom oznámení Komisia stanovuje spôsob, ako zabezpečiť posilňovanie a zbližovanie sankčných právomocí v celej Európe, aby sme mohli lepšie chrániť záujmy občanov.“

Oznámenie sa zakladá na zisťovaní skutočného stavu v oblastiach zblíženia, rovnocennosti a skutočného využívania sankčných právomocí v členských štátoch v jednotlivých sektoroch, ktoré vykonali tri výbory orgánov dohľadu (Výbor európskych orgánov bankového dohľadu – CEBS, Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov – CEIOPS a Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere – CESR)1. Toto zisťovanie sa týkalo niektorých najdôležitejších smerníc platných vo finančnom sektore vrátane právnych predpisov o cenných papieroch, bankovníctve a poisťovníctve.

Kľúčové prvky oznámenia:

1. Pravidlá sankcionovania sa v jednotlivých členských štátoch značne rozchádzajú

Finančná kríza ukázala, že pravidlá finančného trhu sa v celej Únii nie vždy dodržiavajú a uplatňujú tak, ako by sa mali. Zabezpečenie riadneho uplatňovania pravidiel EÚ je prvoradou úlohou orgánov členských štátov, ktoré sú zodpovedné za predchádzanie tomu, aby finančné inštitúcie porušovali pravidlá EÚ, a za sankcionovanie porušení v rámci svojej jurisdikcie. Vnútroštátne orgány však musia konať koordinovaným a integrovaným spôsobom.

V oznámení sa konštatuje, že sankcie členských štátov sa od seba líšia v kľúčových aspektoch, akými sú druhy uplatniteľných sankcií a výška pokút. Záleží na tom preto, lebo pravidlá, ktoré treba dodržiavať, sú platné v celej Európe, a teda je logické reagovať na ich porušenie takisto jednotne na európskej úrovni. Mohlo by dochádzať k tomu, že spoločnosti alebo osoby budú podnikať tam, kde sú sankcie najnižšie a najnepravdepodobnejšie. Súčasný systém sa nezdá byť vždy optimálnym z hľadiska účinnosti, primeranosti a odrádzajúcej povahy sankcií.

2. Návrhy na zbližovanie a posilňovanie sankčných režimov

Rozdiely, na ktoré poukázalo oznámenie, môžu narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Tieto rozdiely však môžu rozhodne viesť k riziku oslabenia ochrany spotrebiteľa, integrity trhu a dôvery vo finančný sektor. Nedostatočné presadzovanie pravidiel EÚ v jednom členskom štáte môže mať značný vplyv na stabilitu a fungovanie finančného systému v inom členskom štáte.

Komisia preto zastáva názor, že aby sa zabránilo riziku nesprávneho fungovania finančných trhov, je potrebné ďalšie zbližovanie sankčných režimov. Dalo by sa to dosiahnuť stanovením spoločných minimálnych noriem pre určité otázky, ktoré majú kľúčový význam pre účinnosť, primeranosť a odrádzajúcu povahu sankčných režimov. Mohlo by to zahŕňať dostupné druhy sankcií vrátane zváženia možnosti uplatnenia trestnoprávnych, ako aj občianskoprávnych sankcií; úroveň týchto sankcií; dostupnosť sankcií týkajúcich sa finančných inštitúcií, ako aj jednotlivcov zodpovedných za porušovanie pravidiel a uverejňovanie sankcií.

Ďalšie kroky

Komisia víta pripomienky k politickým návrhom uvedeným v oznámení. Príspevky by sa mali zaslať na emailovú adresu markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu do 19. februára 2011. Na základe doručených pripomienok Komisia v roku 2011 rozhodne o prípadných návrhoch spôsobu posilňovania sankčných režimov.

Súvislosti:

Posilňovanie sankčných režimov je jedným z prvkov reformy finančného sektora. Dopĺňajú sa tým iné oblasti práce „preventívnejšieho“ charakteru, ktoré už boli postupne zavedené, vrátane účinného dohľadu a správy a riadenia spoločností.

Ako sa uznáva v de Larosièrovej správe: „Dohľad nemôže byť účinný v rámci slabých, zásadne odlišných sankčných režimov. Je nevyhnutné, aby boli orgány dohľadu v EÚ a inde schopné uplatňovať sankčné režimy, ktoré budú dostatočne zosúladené, prísne, a tým odrádzajúce od porušovania pravidiel.2

Prirodzeným výsledkom zriadenia nových európskych orgánov dohľadu (pozri MEMO/10/434), ktoré budú zriadené 1. januára 2011, budú účinné a dostatočne zosúladené sankčné režimy a prostredníctvom nich sa zlepší koordinácia činností vnútroštátnych orgánov v oblasti presadzovania pravidiel.

Otázku zavedenia účinnejších sankcií treba riešiť aj na globálnej úrovni. Na samite, ktorý sa konal 15. novembra 2008 vo Washingtone, sa vedúci predstavitelia štátov G20 dohodli na realizácii Akčného plánu reformy finančných trhov vrátane opatrení zameraných na ochranu trhov a investorov proti nedovolenému konaniu a na zabezpečenie existencie primeraných sankčných režimov. Posilňovanie presadzovania právnych predpisov a nápravných opatrení je takisto jedným z cieľov nedávnej reformy regulácie finančného sektora USA.

Viac informácií sa nachádza na webovej stránke:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Správy týchto troch výborov sú k dispozícii na ich webových stránkach: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Správa skupiny na vysokej úrovni pre finančný dohľad v EÚ, ktorej predsedal Jacques de Larosière, 25.2.2009, ods. 201.


Side Bar