Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Bruksela, 8 grudnia 2010 r.

Zaostrzenie sankcji za naruszenia unijnych przepisów w obszarze usług finansowych: przyszłe działania

Komisja Europejska przyjęła w dniu dzisiejszym komunikat przedstawiający możliwe sposoby wzmocnienia systemów sankcji w branży usług finansowych UE. W chwili obecnej przedmiotowe przepisy różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich i, jak się uważa, często nie działają w sposób skutecznie odstraszający. W oparciu o przegląd poszczególnych systemów sankcji dotyczących naruszeń krajowych przepisów transponujących kilka szczególnie istotnych dyrektyw UE, które odnoszą się do usług finansowych, w komunikacie przedstawiono obszary wymagające usprawnień oraz zaproponowano działania, jakie można podjąć na poziomie UE w celu osiągnięcia większej zbieżności i skuteczności tych systemów. Zainteresowane strony mogą przesyłać swoje opinie do 19 lutego 2011 r.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Sprzedawcy usług finansowych oraz kadra zarządzająca w instytucjach działających na tym rynku muszą być świadomi faktu, że poniosą konsekwencje nieprzestrzegania odpowiednich przepisów unijnych, oraz że sankcje będą dotkliwe w całej Europie, niezależnie od miejsca, w którym doszło do naruszenia. Obecnie zbyt często sytuacja ta wygląda inaczej. W dzisiejszym komunikacie Komisji określono sposoby wzmocnienia uprawnień w zakresie stosowania sankcji oraz zwiększenia ich zbieżności w całej Europie, tak aby móc lepiej chronić interesy obywateli.”

Podstawę komunikatu stanowi ponadsektorowa „inwentaryzacja” uprawnień w zakresie sankcji w państwach członkowskich, uwzględniająca ich spójność, równoważność i faktyczne stosowanie, przygotowana przez trzy komitety skupiające organy nadzoru: Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS) oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR)1. Inwentaryzacja objęła kilka szczególnie istotnych dyrektyw mających zastosowanie do sektora usług finansowych, w tym prawodawstwo dotyczące branży bankowej, ubezpieczeniowej i papierów wartościowych.

Kluczowe punkty komunikatu to:

1. Przepisy dotyczące sankcji różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich

Kryzys finansowy pokazał, że przepisy regulujące rynek finansowy nie zawsze są należycie przestrzegane i stosowane w całej Unii. Zapewnienie właściwego stosowania przepisów UE to przede wszystkim zadanie organów krajowych, których obowiązkiem jest zapobieganie naruszaniu przepisów UE przez instytucje finansowe oraz stosowanie sankcji za naruszenia popełnione na terenie danej jurysdykcji. Organy krajowe muszą jednak działać w sposób skoordynowany i zintegrowany.

W komunikacie stwierdza się, że sankcje przewidziane przez państwa członkowskie różnią się między sobą, jeśli chodzi o kluczowe aspekty, takie jak rodzaje dostępnych sankcji oraz wysokość nakładanych grzywien. Skoro jednak przepisy, których należy przestrzegać, mają wymiar ogólnoeuropejski, ważne byłoby zapewnienie na szczeblu europejskim spójnej reakcji na ich naruszanie. Istnieje bowiem ryzyko, że przedsiębiorstwa bądź osoby fizyczne będą prowadzić swoją działalność w miejscach, gdzie sankcje te są najsłabsze bądź mało prawdopodobne. Obecny system nie zawsze wydaje się być optymalny, jeśli chodzi o efektywność, proporcjonalność i odstraszający charakter sankcji.

2. Propozycje dotyczące uspójnienia oraz wzmocnienia systemów sankcji

Rozbieżności, na które zwrócono uwagę w komunikacie, mogą powodować zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym. Rozbieżności te mogą zwłaszcza stwarzać ryzyko osłabienia ochrony konsumentów, integralności rynku oraz zaufania w sektorze finansowym. Nieegzekwowanie przepisów UE w jednym państwie członkowskim może mieć istotne skutki dla stabilności i funkcjonowania systemu finansowego w innym państwie członkowskim.

W związku z tym Komisja jest zdania, że w celu zapobieżenia nieprawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych konieczna jest dalsza konwergencja systemów sankcji. Można to osiągnąć, określając wspólne minimalne standardy dotyczące tych aspektów, które są kluczowe dla zapewnienia efektywności, proporcjonalności i odstraszającego charakteru systemów sankcji. Takie rozwiązanie mogłoby obejmować: ustalenie rodzajów dostępnych kar, w tym rozważenie możliwości nakładania nie tylko sankcji o charakterze cywilnoprawnym, ale również prawnokarnym; surowość sankcji; możliwość stosowania sankcji zarówno w odniesieniu do instytucji finansowych, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za naruszenia; oraz obowiązek publikowania informacji o zastosowanych sankcjach.

Dalsze kroki

Komisja zaprasza do przekazywania uwag na temat propozycji dotyczących polityki przedstawionych w komunikacie. Uwagi należy przesyłać na adres markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu do 19 lutego 2011 r. Opierając się na uzyskanych komentarzach, Komisja podejmie w 2011 r. decyzję w sprawie ewentualnych wniosków dotyczących sposobu wzmocnienia systemów sankcji.

Kontekst:

Wzmocnienie systemów sankcji jest jednym z elementów reformy sektora finansowego. Stanowi ono uzupełnienie prac już realizowanych w innych obszarach bądź działań o bardziej prewencyjnym charakterze, w tym w zakresie skutecznego nadzoru i ładu korporacyjnego.

Jak zauważono w sprawozdaniu de Larosière’a: „Przy słabych i znacznie różniących się między sobą systemach sankcji nadzór nie może być skuteczny. Istotne jest, by wszystkie organy nadzoru w UE i poza nią miały do dyspozycji wystarczająco zbieżne, surowe i odstraszające systemy sankcji”2.

Skuteczne i wystarczająco zbieżne systemy sankcji stanowią niezbędne dopełnienie systemu nowych europejskich organów nadzoru (zob. MEMO/10/434), które zostaną ustanowione z dniem 1 stycznia 2011 r., oraz pozwolą usprawnić koordynację działań organów krajowych w zakresie egzekwowania przepisów.

Kwestia zwiększenia skuteczności sankcji jest również przedmiotem uzgodnień na szczeblu międzynarodowym. Na szczycie w Waszyngtonie w dniu 15 listopada 2008 r. przywódcy państw grupy G20 uzgodnili wdrożenie planu działań na rzecz reformy rynków finansowych, obejmującego kroki służące ochronie rynków i inwestorów przed działaniami niezgodnymi z prawem i mające zapewnić wprowadzenie odpowiednich systemów sankcji. Wzmocnienie egzekwowania przepisów i poszerzenie arsenału dostępnych środków prawnych należą również do celów uchwalonej niedawno w USA reformy regulacji rynków finansowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Sprawozdania przygotowane przez wspomniane trzy komitety są dostępne na ich stronach internetowych: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. nadzoru finansowego w UE z dnia 25 lutego 2009 r., której przewodniczył Jacques de Larosière (pkt 201).


Side Bar