Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Brussel, 8 december 2010

Verscherping sancties bij schending regels financiële diensten in EU: marsroute

De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen waarin mogelijke manieren worden uiteengezet om de sanctieregelingen in de financiëledienstensector van de EU te verscherpen. Vandaag zijn er grote verschillen tussen de regels van de lidstaten, die hoogstwaarschijnlijk vaak geen doeltreffend afschrikkend effect hebben. Op basis van een toetsing van de nationale regelingen voor het sanctioneren van schendingen van de nationale regels die sommige van de belangrijkste EU-richtlijnen betreffende financiële diensten omzetten, worden in de mededeling gebieden voor verbetering gepresenteerd en mogelijke EU-maatregelen gesuggereerd om meer convergentie en efficiëntie van deze regelingen te bereiken. Belangstellende stakeholders mogen hun bijdragen tot 19 februari 2011 inzenden.

Michel Barnier, commissaris Interne markt en diensten: "Als een financiële instelling zich niet aan de EU-regels op het gebied van financiële diensten houdt, moeten de handelaren en leidinggevenden zich realiseren dat zij hier niet mee wegkomen en overal waar in Europa de regels geschonden worden hard zal worden opgetreden. Nu is dit te vaak niet het geval. In de mededeling van vandaag wordt een marsroute uitgestippeld om ervoor te zorgen dat de santiebevoegdheden in heel Europa uitgebreider en convergenter worden zodat wij de belangen van de burgers beter kunnen beschermen."

De mededeling is gebaseerd op een sectoroverschrijdend onderzoek naar de samenhang, gelijkwaardigheid en het werkelijke gebruik van de sanctiebevoegdheden in de lidstaten dat is uitgevoerd door de drie comités van toezichthouders (het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT), het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (CETVB) en het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER).1 Het onderzoek had betrekking op sommige van de belangrijkste in de financiële sector toepasselijke richtlijnen, waaronder de wetgeving inzake effecten, bankwezen en verzekeringen.

Kernelementen van de mededeling:

1. De sanctieregels verschillen sterk per lidstaat

Bij de financiële crisis is gebleken dat de regels voor de financiële markten in de Unie niet altijd worden nageleefd en toegepast zoals hoort. Het is in de eerste plaats aan de nationale autoriteiten om een behoorlijke toepassing van de EU-regels te verzekeren. Zij hebben de verantwoordelijkheid om financiële instellingen ervan te weerhouden de EU-regels te schenden en om schendingen binnen hun rechtsgebied te bestraffen. Nationale autoriteiten moeten echter op een gecoördineerde en geïntegreerde wijze optreden.

Volgens de mededeling verschillen de sancties waarin de lidstaten voorzien op essentiële punten zoals het sanctie-instrumentarium en het niveau van de geldboetes. Dit is relevant omdat, wanneer de regels die moeten worden nageleefd Europees zijn, het zinvol is ook op Europees niveau tegen schending ervan coherent op te treden. Het risico bestaat dat ondernemingen of particulieren zaken doen daar waar de sancties het minst streng zijn of er het minst streng wordt gesanctioneerd. Het huidige systeem lijkt niet altijd optimaal te zijn wat betreft doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikking.

2. Suggesties voor convergentie en verscherping van de sanctieregelingen

De in de mededeling gesignaleerde verschillen kunnen de concurrentie op de interne markt verstoren. Maar deze verschillen kunnen duidelijk ook een risico creëren op ondermijning van de consumentenbescherming, marktintegriteit en het vertrouwen in de financiële sector. Een gebrekkige handhaving van de EU-regels in een lidstaat kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de stabiliteit en de werking van het financiële stelsel van een andere lidstaat.

De Commissie meent dan ook dat verdere convergentie van de sanctieregelingen noodzakelijk is om het risico tegen te gaan dat de financiële markten niet naar behoren werken. Hiertoe kunnen voor bepaalde kwesties gemeenschappelijke minimumnormen worden vastgesteld die essentieel zijn voor doeltreffende, evenredige en afschrikkende sanctieregelingen. In dat verband kunnen de soorten beschikbare sancties, waaronder de optie strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties, het niveau van deze sancties, de beschikbaarheid van sancties tegen voor schendingen verantwoordelijke financiële instellingen en particulieren en de publicatie van sancties worden onderzocht.

Volgende stappen

De Commissie ziet graag opmerkingen over de in de mededeling gepresenteerde beleidsvoorstellen tegemoet. Bijdragen dienen tegen 19 februari 2011 te worden gestuurd aan markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu. Op basis van de ontvangen opmerkingen beslist de Commissie in 2011 over mogelijke voorstellen het verscherpen van de sanctieregelingen.

Achtergrondinformatie:

De verscherping van de sanctieregelingen is een van de elementen van de hervorming van de financiële sector. Zij completeert andere onderdelen die nu al geleidelijk aan worden ingevoerd of onderdelen met een meer 'preventief' karakter, waaronder effectief toezicht en corporate governance.

Zoals erkend in het rapport-de Larosière: "Toezicht kan niet effectief zijn met zwakke, sterk versnipperde sanctieregelingen. Het is essentieel dat alle toezichthouders binnen en buiten de EU sanctieregelingen kunnen toepassen die zodanig convergent en strikt zijn dat er een afschrikkende werking van uitgaat".2

Efficiënte en voldoende convergente sanctieregelingen zijn het noodzakelijke uitvloeisel van de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (zie MEMO/10/434) die op 1 januari 2011 worden opgericht en verbeteringen zullen teweegbrengen in de coördinatie van de handhavingsactiviteiten van nationale autoriteiten.

Over het thema effectievere sancties zijn ook op mondiaal niveau afspraken gemaakt. De leiders van de G20 hebben op de top in Washington op 15 november 2008 een akkoord bereikt over de uitvoering van een actieplan voor de hervormingen van financiële markten dat onder meer maatregelen omvat om markten en beleggers tegen ongeoorloofd gedrag te beschermen en om ervoor te zorgen dat er passende sanctieregelingen van toepassing zijn. Het aanscherpen van regelgevingshandhaving en corrigerende maatregelen is ook een van de doelstellingen van de recente hervorming van de financiële regelgeving in de VS.

Meer informatie is beschikbaar op:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

De door de drie comités geschreven rapporten zijn beschikbaar op hun websites: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/.

2 :

Rapport van de door Jacques de Larosière voorgezeten Groep op hoog niveau inzake financieel toezicht in de EU, 25.2.2009, par.201.


Side Bar