Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Briuselis, 2010 m. gruodžio 8 d.

Bus griežtinamos sankcijos už ES finansinių paslaugų taisyklių pažeidimus

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatoma, kaip būtų galima griežtinti sankcijų taikymo režimus ES finansinių paslaugų sektoriuje. Šiuo metu taisyklės valstybėse narėse labai skiriasi ir todėl dažnai neturi veiksmingo atgrasomojo poveikio. Atlikta sankcijų taikymo už taisyklių, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltos vienos svarbiausių ES finansinių paslaugų srities direktyvų, pažeidimus nacionalinių režimų apžvalga. Remiantis šia apžvalga komunikate nurodytos sritys, kuriose reikėtų tobulėti, ir siūlomi galimi ES veiksmai siekiant didesnės šių režimų konvergencijos ir veiksmingumo. Suinteresuotosios šalys savo pastabas gali teikti iki 2011 m. vasario 19 d.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Jei finansų įstaiga nesilaiko ES finansinių paslaugų srities taisyklių, jos darbuotojai ir vadovai turi suprasti, kad už tai turės atsakyti ir kad bausmė bus griežta, nepaisant to, kurioje Europos šalyje pažeidimas padarytas. Kol kas pernelyg dažnai bausmės išvengiama. Šiandien paskelbtame komunikate išdėstyti galimi veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti didesnius ir darnesnius sankcijų taikymo įgaliojimus visoje Europoje, kad galėtume geriau apsaugoti piliečių interesus.“

Komunikate remiamasi trijų priežiūros institucijų komitetų (Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto) atlikta įvairių sektorių sankcijų taikymo įgaliojimų nuoseklumo, lygiavertiškumo ir faktinio naudojimo valstybėse narėse apžvalga1. Atliekant apžvalgą nagrinėtos vienos svarbiausių finansų sektoriaus direktyvų, įskaitant vertybinių popierių, bankininkystės ir draudimo sričių teisės aktus.

Pagrindiniai komunikato elementai:

1. Sankcijų taikymo taisyklės atskirose valstybėse narėse labai skiriasi

Finansų krizė parodė, kad finansų rinkos taisyklių atskirose Sąjungos šalyse ne visuomet laikomasi ir jos ne visuomet tinkamai taikomos. Užduotis užtikrinti tinkamą ES taisyklių taikymą pirmiausia tenka nacionalinėms valdžios institucijoms – jos atsako už tai, kad finansų įstaigos laikytųsi ES taisyklių, o jas pažeidusioms jų jurisdikcijai priklausančioms įstaigoms būtų taikomos sankcijos. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos turi veikti išvien ir derinti savo veiksmus.

Komunikate nustatyta, kad valstybėse narėse numatytų sankcijų pagrindiniai aspektai, kaip antai galimų sankcijų rūšys ir baudų dydis, labai skiriasi. Tai svarbu, nes jei taisyklės taikomos visoje Europoje, tikslinga, kad ir reakcija į jų pažeidimus būtų nuosekli Europos lygmeniu. Kyla pavojus, kad įmonės ar asmenys verslą perkels ten, kur sankcijos švelniausios arba mažiausiai tikėtinos. Dabartinės sistemos veiksmingumas, proporcingumas ir atgrasomasis poveikis ne visuomet optimalūs.

2. Sankcijų taikymo režimų konvergencijos ir griežtinimo pasiūlymai

Komunikate nurodyti skirtumai, dėl kurių gali būti iškreipta konkurencija vidaus rinkoje. Be to, dėl šių skirtumų akivaizdžiai kyla pavojus, kad sumažės vartotojų apsauga, rinkos patikimumas ir pasitikėjimas finansų sektoriumi. Jei ES taisyklių laikymasis neužtikrinamas vienoje valstybėje narėje, tai gali labai paveikti kitos valstybės narės finansų sistemos stabilumą ir veikimą.

Todėl Komisija mano, kad, siekiant išvengti netinkamo finansų rinkų veikimo rizikos, būtina tolesnė sankcijų taikymo režimų konvergencija. Šį tikslą būtų galima pasiekti nustačius bendrus būtinuosius tam tikrų aspektų, kurie ypač svarbūs užtikrinant sankcijų taikymo režimų veiksmingumą, proporcingumą ir atgrasomąjį poveikį, standartus. Šiais standartais galėtų būti apibrėžtos galimų sankcijų rūšys, įskaitant galimybę rinktis baudžiamąsias ar administracines sankcijas, tų sankcijų mastas, galimybė sankcijas taikyti tiek už pažeidimus atsakingoms finansų įstaigoms, tiek fiziniams asmenims, taip pat sankcijų skelbimas.

Tolesni veiksmai

Komisija ragina teikti pastabas dėl komunikate išdėstytų politikos pasiūlymų. Pastabas iki 2011 m. vasario 19 d. reikėtų siųsti adresu markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu. Remdamasi gautomis pastabomis, Komisija 2011 m. priims sprendimą dėl galimų pasiūlymų, kaip griežtinti sankcijų taikymo režimus.

Pagrindinė informacija

Sankcijų taikymo režimų griežtinimas yra vienas iš finansų sektoriaus reformos elementų. Jis papildo kitą jau pradėtą darbą ar prevencinę veiklą, įskaitant veiksmingą priežiūrą ir įmonių valdymą.

Kaip pripažinta J. de Larosière’o grupės ataskaitoje, priežiūra negali būti veiksminga, jei sankcijų taikymo režimai silpni ir labai skirtingi. Labai svarbu, kad Europos Sąjungoje ir už jos ribų visos priežiūros institucijos galėtų pasinaudoti sankcijų taikymo režimais, kurie būtų pakankamai darnūs, griežti ir turėtų tinkamą atgrasomąjį poveikį.2

Veiksmingi ir pakankamai darnūs sankcijų taikymo režimai turi tapti svarbiu naujųjų Europos priežiūros institucijų veiklos aspektu (žr. MEMO/10/434). Šios institucijos bus įsteigtos 2011 m. sausio 1 d. ir padės geriau koordinuoti nacionalinių valdžios institucijų taisyklių vykdymo užtikrinimo veiksmus.

Dėl veiksmingesnių sankcijų susitarta ir pasauliniu mastu. 2008 m. lapkričio 15 d. aukščiausiojo lygio susitikime Vašingtone Didžiojo dvidešimtuko (G20) vadovai susitarė įgyvendinti finansų rinkų reformos veiksmų planą, įskaitant veiksmus, kuriais rinkas ir investuotojus siekiama apsaugoti nuo neteisėto elgesio ir užtikrinti, kad būtų nustatyti sankcijų taikymo režimai. Geriau užtikrinti reguliavimo ir taisomųjų priemonių vykdymą yra ir vienas iš pastarosios JAV finansų reguliavimo reformos tikslų.

Daugiau informacijos žr.

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Šių trijų komitetų parengtas ataskaitas galima rasti jų interneto svetainėse: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/.

2 :

ES finansų priežiūros aukšto lygio darbo grupės, kuriai pirmininkavo Jacques’as de Larosière’as, ataskaita, 2009 2 25, 201 punktas.


Side Bar