Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Bryssel 8. joulukuuta 2010

EU:n rahoituspalvelusääntöjen rikkomisesta määrättäviä seurauksia kovennetaan

Euroopan komissio antoi tänään tiedonannon, jossa kaavaillaan tapoja tiukentaa seuraamuksia EU:n rahoituspalvelualalla. Säännöt vaihtelevat nykyisin jäsenvaltioiden välillä hyvin paljon, ja voidaan sanoa, että niiden ennalta ehkäisevä vaikutus on usein tehoton. Tiedonanto perustuu tärkeimpien EU:n rahoituspalveludirektiivien kansallisiin täytäntöönpanosääntöihin liittyvien seuraamusjärjestelmien tarkasteluun. Siinä esitetään aloja, joilla tilannetta voidaan parantaa, ja ehdotetaan mahdollisia EU:n toimia näiden järjestelmien lähentämiseksi ja tehostamiseksi. Sidosryhmät voivat lähettää asiasta huomioitaan 19. helmikuuta 2011 saakka.

”Jos rahoituslaitos ei noudata EU:n sääntöjä rahoituspalvelualalla, meklareiden ja johdon on ymmärrettävä, ettei siitä selviä seuraamuksitta”, toteaa sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier ja lisää: ”Rangaistus on järeä, tapahtuipa rikkominen missä EU:n jäsenvaltiossa tahansa. Toistaiseksi näin ei vielä useinkaan ole. Tänään hyväksytyssä tiedonannossa esitetään, kuinka jatkossa varmistetaan, että seuraamukset tiukentuvat ja lähentyvät jäsenvaltioiden välillä. Tämä on tarpeen kansalaisten etujen suojelemiseksi.”

Tiedonanto perustuu useita aloja kattavaan selvitykseen seuraamusten määräämisvallan johdonmukaisuudesta, vastaavuudesta ja todellisesta käytöstä jäsenvaltioissa. Selvityksen teki kolme valvontakomiteaa (Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea CEBS, Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea CEIOPS ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea CESR).1 Selvitys kattoi joitakin tärkeimpiä direktiivejä, joita rahoitusalalla sovelletaan (ml. arvopaperi-, pankki- ja vakuutuslainsäädäntö).

Tiedonannon tärkeimmät osat:

1. Seuraamuksia koskevat säännöt vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä paljon

Finanssikriisi on osoittanut, ettei rahoitusalan sääntöjä aina noudateta eikä sovelleta Euroopan unionissa niin kuin pitäisi. EU-sääntöjen asianmukaisen soveltamisen varmistaminen on ensisijaisesti kansallisten viranomaisten vastuulla. On niiden tehtävä estää rahoituslaitoksia rikkomasta EU-sääntöjä ja määrätä seuraamuksia omalla lainkäyttöalueellaan. Kansallisten viranomaisten on kuitenkin toimittava koordinoidulla, yhtenäisellä tavalla.

Tiedonannosta käy ilmi, että jäsenvaltioiden määräämät seuraamukset vaihtelevat merkittävien näkökohtien kuten seuraamustyyppien ja sakkojen suuruusluokan osalta. Tällä on merkitystä: EU:n laajuisesti noudattaviksi tarkoitettujen sääntöjen rikkomisesta olisi koiduttava EU:n laajuisesti johdonmukaiset seuraamukset. Riskinä voi olla, että yritykset tai yksityishenkilöt harjoittavat liiketoimintaa siellä, missä seuraamukset ovat lievimmät tai niiden määrääminen epätodennäköistä. Nykyjärjestelmä ei vaikuta olevan toimivuuden, suhteellisuuden eikä vaikuttavuuden kannalta optimaalinen.

2. Ehdotukset seuraamusjärjestelmien lähentämiseksi ja tiukentamiseksi

Tiedonannossa kuvatut erot voivat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Kyseisistä eroista voi varmuudella myös aiheutua riski, että kuluttajansuoja, markkinoiden luotettavuus ja luottamus rahoitusalalla vaarantuvat. EU-sääntöjen noudattamisen valvonnan puuttuminen yhdessä jäsenvaltiossa voi vaikuttaa merkittävästi rahoitusalan vakauteen ja toimintaan toisessa.

Komissio onkin sitä mieltä, että rahoitusalan toimintaongelmien riskin estämiseksi seuraamusjärjestelmiä on tarpeen lähentää nykyisestä. Tämä voitaisiin tehdä asettamalla tiettyihin kysymyksiin sellaiset yhteiset vähimmäisvaatimukset, jotka ovat toimivien, oikeasuhteisten ja rikkomisia ennalta ehkäisevien seuraamusjärjestelmien kannalta olennaiset. Tähän voisi sisältyä vaatimuksia, jotka koskevat käytettävissä olevia seuraamustyyppejä (harkittava sekä siviili- että rikosoikeudellisia seuraamuksia), tällaisten seuraamusten suuruusluokkaa, sekä rahoituslaitoksille että rikkomisista vastuussa oleville yksityishenkilöille määrättäviä seuraamuksia ja julkinen tiedottaminen seuraamuksista.

Jatkotoimet

Komissio pyytää toimittamaan huomioita tiedonannossa esitetyistä toimintavaihtoehdoista. Huomiot olisi toimitettava sähköpostilla osoitteeseen markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu viimeistään 19. helmikuuta 2011. Saatujen huomioiden pohjalta komissio aikoo vuonna 2011 päättää mahdollisista ehdotuksista seuraamusjärjestelmien tiukentamiseksi.

Taustaa:

Seuraamusjärjestelmien vahvistaminen on yksi rahoitusalan uudistamisen osa-alueista. Sillä täydennetään muilla osa-alueilla jo käynnistettyä tai enemmän rikkomisten ehkäisemiseen pyrkivää työtä, mm. valvonnan tehostamista ja yritysjohdon valvontaa.

De Larosièren raportissa todetaan, ettei valvonta voi olla tehokasta, jos seuraamusjärjestelmät ovat heikot ja vaihtelevat. ja että kaikkien valvontaelinten sekä EU:ssa että muualla on voitava käyttää seuraamusjärjestelmiä, jotka ovat riittävän samankaltaiset ja tiukat ja jotka johtavat rikkomisten ennalta ehkäisyyn.2

Seuraamusjärjestelmien riittävä lähentyminen ja vaikuttavuus ovat kaivattua seurausta uusien Euroopan valvontaviranomaisten perustamisesta 1. tammikuuta 2011 (ks. MEMO/10/434). Viranomaisten perustaminen parantaa myös kansallisten viranomaisten toiminnan koordinointia noudattamisen valvonnan alalla.

Seuraamusten tiukentamisesta vallitsee yksimielisyys myös maailmanlaajuisesti. Washingtonissa 15. marraskuuta 2008 pidetyssä kokouksessa G20-ryhmän johtajat sopivat rahoitusalan uudistamisen toimintasuunnitelmasta. Suunnitelmaan sisältyy toimia markkinoiden ja sijoittajien suojelemiseksi laittomuuksilta ja sen varmistamiseksi, että käytössä on tarkoituksenmukaiset seuraamusjärjestelmät. Sääntelyn noudattamisen valvonnan tiukentaminen ja korjaavien toimien vahvistaminen ovat tavoitteena myös Yhdysvaltojen rahoitusalan sääntelyuudistuksessa.

Lisätietoja:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Näiden kolmen komitean valmistelemat kertomukset ovat luettavissa niiden internet-sivuilla osoitteissa: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Report of the High-level Group on Financial supervision in the EU, puheenjohtajana Jacques de Larosière, 25.2.2009, kappale 201.


Side Bar