Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Brüssel, 8. detsember 2010

Sanktsioonide tugevdamine ELi finantsteenuste eeskirjade rikkumiste korral: edasised sammud

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles pakutakse välja võimalusi, kuidas tugevdada sanktsioonide määramise korda ELi finantsteenuste sektoris. Praegu on eeskirjad liikmesriigiti väga erinevad ja väidetavalt ei toimi need sageli tõhusa hoiatusvahendina. Tuginedes liikmesriikide läbivaadatud karistussüsteemidele, mis hõlmavad selliste siseriiklike eeskirjade rikkumist, millega võetakse üle kõige olulisemad finantsteenuseid käsitlevad ELi direktiivid, esitatakse teatises arendamist vajavad valdkonnad ning pakutakse välja, mida EL võiks teha, et neid süsteeme lähendada ja tõhusamaks muuta. Huvitatud sidusrühmad võivad saata oma panuse 19. veebruarini 2011.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Kui finantseerimisasutus ei järgi ELi eeskirju finantsteenuste valdkonnas, peavad ettevõtjad ja tippjuhid mõistma, et nad ei pääse karistamatult ja et karistus ei ole kerge ükskõik, kus Euroopas rikkumine toime pannakse. Praegu ei ole see sageli nii. Teatises pakutakse välja võimalikud edasised sammud karistusvolituste tõhustamiseks ja ühtlustamiseks kogu Euroopas, et kodanike huve saaks paremini kaitsta.”

Teatis põhineb valdkondadevahelisel hindamisel, mille käigus kolm järelevalveasutuste komiteed (Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee –CEBS, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee – CEIOPS ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee – CESR)1 analüüsisid karistusvolituste sidusust, võrdväärsust ja tegelikku kasutamist liikmesriikides. Hindamine hõlmas kõige olulisemaid finantssektoris kohaldatavaid direktiive, nagu väärtpaberite, panganduse ja kindlustusega seotud õigusaktid.

Teatise põhipunktid

1. Sanktsioonide määramise eeskirjad on liikmesriigiti väga erinevad

Finantskriis on näidanud, et finantsturgude eeskirjadest ei peeta alati kinni ja neid ei kohaldata kogu liidus nii, nagu peaks. ELi eeskirjade nõuetekohase kohaldamise peavad tagama eelkõige siseriiklikud ametiasutused, kes vastutavad selle eest, et finantseerimisasutused hoiduksid ELi eeskirjade rikkumisest ja et nende jurisdiktsioonis toimunud rikkumiste eest määrataks karistused. Siseriiklikud ametiasutused peavad sealjuures tegutsema kooskõlastatult ja integreeritult.

Teatisest selgub, et liikmesriikides kehtestatud sanktsioonid lahknevad olulistes aspektides, nagu olemasolevate sanktsioonide liigid ja trahvimäärad. See on probleem, sest kuna eeskirjad, millest tuleb kinni pidada, on üleeuroopalised, peaksid karistused rikkumise eest olema ühtsed kogu Euroopas. On oht, et ettevõtjad või üksikisikud teevad äri seal, kus sanktsioonid on kõige leebemad või vähemtõenäolised. Praegune süsteem ei tundu alati mõjususe, proportsionaalsuse ja hoiatavuse põhimõtetest lähtuvalt kõige optimaalsem olevat.

2. Ettepanekud karistussüsteemide lähendamiseks ja tugevdamiseks

Teatises väljatoodud lahknevused võivad siseturul konkurentsi moonutada. Samas on oht, et need lahknevused võivad kahjustada tarbijate huve, turu terviklikkust ja finantssektori usaldusväärsust. ELi eeskirjade mittenõuetekohane täitmine ühes liikmesriigis võib märkimisväärselt mõjutada finantssüsteemi stabiilsust ja toimimist teises liikmesriigis.

Seepärast leiab komisjon, et finantsturgude mittenõuetekohase toimimise ohtu saab ennetada karistussüsteemide ühtlustamisega. Seda võib saavutada, kui kehtestatakse ühtsed miinimumstandardid teatud valdkondades, mis on otsustavad tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistussüsteemide puhul. Need võivad hõlmata kehtivate sanktsioonide liike (kaasa arvatud nii kriminaal- kui ka tsiviilsanktsioonide kasutamise kaalumist), nende sanktsioonide tasemeid, sanktsioonide kasutamist nii finantseerimisasutuste kui ka üksikisikute sooritatud rikkumiste puhul ja sanktsioonide avalikustamist.

Edasised sammud

Komisjon ootab kommentaare teatises esitatud poliitikaettepanekute kohta. Arvamused tuleks saata markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu 19. veebruariks 2011. Saadud kommentaaride põhjal langetab komisjon 2011. aastal otsuse karistussüsteemide tugevdamise võimalike ettepanekute kohta.

Taustteave

Karistussüsteemide tugevdamine on osa finantssektori reformist. See täiendab muid meetmeid, mida on juba järk-järgult rakendatud või mis on ennetuslikuma iseloomuga, kaasa arvatud tõhus järelevalve ja hea ühingujuhtimise tava.

Nagu tõdeti Larosière`i aruandes: „Järelevalve ei saa olla tulemuslik nõrkade ja väga erinevate sanktsioonide puhul. On põhimõtteliselt tähtis, et ELis ja mujal saaksid kõik järelevalveasutused võtta kasutusele piisavalt ühtsed ja ranged, mõju omavad sanktsioonid.2

Tõhusad ja piisavalt ühtsed karistussüsteemid on vajalik täiendus Euroopa järelevalveasutustele (vt MEMO/10/434), mis luuakse 1. jaanuaril 2011, ja see aitab edendada siseriiklike ametiasutuste täitetegevuse kooskõlastamist.

Tõhusamate sanktsioonide osas on kokku lepitud ka ülemaailmsel tasandil. 15. novembril 2008 Washingtonis toimunud tippkohtumisel leppisid G20 juhid kokku finantsturgude reformimise tegevuskava rakendamises, mis hõlmab tegevusi, mille eesmärgiks on kaitsta turge ja investoreid ebaseadusliku tegevuse eest ning tagada asjakohaste karistussüsteemide kehtestamine. Regulatiivse jõustamise ja parandusmeetmete tugevdamine on ka USA finantsvaldkonda reguleeriva hiljutise reformi üks eesmärkidest.

Lisateave on esitatud aadressil:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Kolme komitee koostatud aruanded on kättesaadavad nende veebisaitidel: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Jacques de Larosičre`i juhitud finantsjärelevalvet ELis käsitleva kõrgetasemelise töörühma 25. veebruari 2009. aasta aruanne, punkt 201.


Side Bar