Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

V Bruselu dne 8. prosince 2010

Jak posílit sankce za porušování pravidel EU v oblasti finančních služeb

Evropská komise dnes přijala sdělení uvádějící možnosti posílení systémů sankcí v sektoru finančních služeb EU. Pravidla jsou v současnosti v jednotlivých členských státech velmi odlišná. Má se za to, že často nemají potřebný odstrašující účinek. Komise popisuje oblasti, kde lze usilovat o zlepšení a přichází s možností celounijních sankcí s cílem systémy sankcí sblížit a zefektivnit. Vychází přitom z přehledu sankcí za porušování pravidel používaných v členských státech při implementaci nejvýznamnějších směrnic EU v oblasti finančních služeb. Zainteresované subjekty mohou zasílat své připomínky do 19. února 2011.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Dealeři i vedoucí pracovníci finančních institucí si musí uvědomit, že jakékoli nedodržování pravidel EU kdekoli v Unii nebude beztrestné a bude mít pro ně závažné důsledky. V současnosti tak tomu často není. Komise ve svém sdělení nastiňuje, jak zajistit, aby pravomoce v oblasti sankcí byly v rámci EU důraznější a jednotnější tak, abychom lépe chránili zájmy občanů.“

Sdělení vychází z inventury současného stavu v různých sektorech ekonomiky, která posuzuje, nakolik jsou sankce v jednotlivých členských státech ve vzájemném souladu, nakolik jsou ekvivalentní a jaká je stávající praxe při jejich používání. Inventuru provedly tři výbory zabývající se dohledem (Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním připojištěním (CEIOPS) a Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR)).1

Nejdůležitější části sdělení:

1. Mezi jednotlivými členskými státy existují v sankcích velké rozdíly

Během finanční krize se ukázalo, že pravidla pro finanční trhy nejsou v rámci Unie vždy respektována a aplikována v žádoucí míře. Správné používání pravidel EU je úkolem především pro národní orgány. Ty musí zajistit, aby finanční instituce neporušovaly pravidla EU a za taková porušení musí v rámci své pravomoci ukládat sankce. Orgány členských států však přitom musí jednat ve vzájemné součinnosti a jejich jednání na sebe musí logicky navazovat.

Ze sdělení vyplývá, že sankce se mezi jednotlivými členskými státy liší v tak zásadních oblastech, jako je druh disponibilní sankce a výše pokuty. Taková situace není normální. Platí-li pravidla v rámci celé Unie, měla by být ve vzájemném souladu na evropské úrovni i reakce na jejich porušování. Jinak vzniká riziko, že firmy i jednotlivci budou podnikat v zemích, kde jsou sankce nejmenší nebo tam, kde je riziko jejich uplatňování nejnižší. Stávající systém není zjevně zcela ideální, ani co do účinnosti a přiměřenosti, ani co do odstrašujícího účinku.

2. Návrhy na kovergenci a posílení systémů sankcí

Sdělení se zaměřuje na rozdíly, které mohou narušit hospodářskou soutěž v rámci vnitřního trhu. Hlavně však mohou podrývat ochranu spotřebitele, integritu trhu a podkopávat důvěru ve finanční sektor. Nedostatečné vymáhání pravidel EU v některém z členských států může mít závažné dopady na stabilitu a fungování finančního systému v jiném členském státu.

Komise se proto domnívá, že další sbližování systémů sankcí je nezbytné, aby se předešlo riziku nesprávného fungování finančních trhů. Toho lze dosáhnout stanovením minimálních společných standardů v oblastech, jež mají zásadní význam pro účinné a přiměřené sankce s potřebným odstrašujícím účinkem. Součástí mohou být i sankce stávající a zvážit lze i sankce trestně-právní a občansko-právní, jejich výši a použití jak proti finančním institucím tak i soukromým osobám, jež se porušení dopustí. Další možností je i zveřejňování sankcí.

Další postup

Komise s radostí uvítá připomínky k návrhům uvedeným ve sdělení, které lze zasílat do 19. února 2011 na adresu markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu. Komise na jejich základě v roce 2011 rozhodne o případném návrhu na posílení sankcí.

Souvislosti

Posílení sankcí je součástí reformy finančního sektoru. Tato část doplňuje další akce, které jsou již v realizační fázi, resp. jež jsou spíše „preventivního“ charakteru. Sem patří i účinný dohled a řádná správa a řízení společností.

Ve zprávě de Larosièra se uvádí: „Budou-li režimy sankcí slabé a výrazně se lišit, dohled nemůže být účinný. Orgány dohledu v EU i jinde ve světě musí mít k dispozici sankce, které budou obdobné, dostatečně přísné a budou mít potřebný odstrašující účinek. To je naprosto zásadní požadavek.“2

Účinné a co nejvíce obdobné sankce jsou přirozeným důsledkem vzniku nových Evropských orgánů dohledu (viz MEMO/10/434). Ty se zřizují od 1. ledna 2011 a přispějí ke zlepšení koordinace národních orgánů při zajišťování a dodržování pravidel.

O potřebě účinnějších sankcí existuje i celosvětový konsenzus. Vedoucí představitelé skupiny zemí G20 se na summitu ve Washingtonu konaném dne 15. listopadu 2008 shodli na realizaci akčního plánu na reformu finančních trhů. Opatření na ochranu trhů a investorů proti nedovolenému jednání a chování a zajištění existence vhodných sankcí jsou součástí tohoto plánu. Zvýšení účinného prosazování a zdokonalení nápravných opatření patří i k cílům nedávné reformy právních předpisů pro finanční sektor v USA.

Bližší informace najdete na následujících stránkách:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Zprávy vypracované uvedenými třemi výbory jsou k dispozici na jejich internetových stránkách: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, jíž předsedal Jacques de Larosière, 25. 2. 2009, odst. 201.


Side Bar