Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1678

Брюксел, 8 декември 2010 г.

Засилване на санкциите за нарушаване на правилата на ЕС за финансови услуги — бъдещи насоки

Европейската комисия прие днес съобщение, с което се определят възможните начини за засилване на санкционните режими в сектора на финансовите услуги в ЕС. Към настоящия момент правилата в различните държави-членки се различават значително, като може да се твърди, че често те нямат ефективен възпиращ ефект. Въз основа на преглед на националните санкционни режими за нарушаване на националните правила, които транспонират някои от най-важните директиви на ЕС, свързани с финансовите услуги, в съобщението са посочени области, в които са необходими по-нататъшни усилия, и се предлагат възможни действия на ЕС с оглед постигането на по-голямо сближаване и ефективност на тези режими. Заинтересованите лица могат да изпращат своите предложения до 19 февруари 2011 г.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Ако една финансова институция не се придържа към правилата на ЕС в областта на финансовите услуги, то съответните борсови оператори и ръководни кадри трябва да са наясно, че това няма да остане ненаказано и че реакцията ще е безкомпромисна, независимо къде в Европа е извършено нарушението. Днес обаче, в повечето случаи, това не е така. В днешното съобщение се определят бъдещи насоки, с които да се гарантира, че наказващите органи ще бъдат по-силни и по-единни в цяла Европа, за да можем да защитаваме по-добре интересите на гражданите.“

Съобщението се основава на комплексен междуотраслов преглед на последователността, съответствието и действителното прилагане на правомощията за санкциониране в държавите-членки от страна на трите надзорни комитета (Комитета на европейските банкови надзорници, Комитета на европейските органи за застрахователен надзор и надзор на схемите за професионални пенсии и Комитета на европейските регулатори на ценни книжа)1. В този преглед бяха обхванати някои от най-важните директиви, приложими във финансовия сектор, включително законодателството в областта на ценните книжа, банковото и застрахователното дело.

Ключови елементи на съобщението:

1. Правилата за санкциониране се различават значително в отделните държави-членки

Финансовата криза показа, че правилата на финансовите пазари не винаги се спазват и прилагат правилно в целия Съюз. Обезпечаването на правилно прилагане на правилата на ЕС е първостепенна и основна задача на националните органи, които отговарят за спазването на правилата на ЕС от страна на финансовите институции и за налагането на санкции за нарушения в рамките на своята компетентност. Но националните органи трябва да действат по координиран и единен начин.

В съобщението се посочва, че предвидените в държавите-членки санкции се различават по свои ключови аспекти, като например вида санкции и размера на глобите. Това е от значение, защото, след като правилата, които трябва да бъдат спазвани, касаят цяла Европа, логично е отговорът при тяхното нарушаване също да бъде последователен на европейско равнище. Съществува риск за компаниите и лицата да развиват стопанска дейност там, където санкциите са най-леки или съществува малка вероятност да бъдат наложени. Настоящата система не винаги е най-добрата по отношение на ефективността, пропорционалността и силата на възпиращия ефект.

2. Предложения за сближаване и засилване на санкционните режими

Различията, посочени в съобщението, могат да създадат пречки за конкуренцията на вътрешния пазар. Но, определено, тези различия могат да създадат също така риск от отслабване на защитата на потребителите, целостта на пазара и доверието във финансовия сектор. Неприлагането на правилата на ЕС в една държава-членка може да има значително отражение върху стабилността и функционирането на финансовата система в друга държава-членка.

Ето защо Комисията е на мнение, че, за да се предотврати рискът от неправилно функциониране на финансовите пазари е необходимо по-нататъшно сближаване на санкционните режими. Това може да бъде постигнато чрез общи минимални стандарти по определени въпроси, които са от ключово значение за постигането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкционни режими. Това може да включва съществуващите видове санкции, в това число и разглеждане на възможността за налагане на наказателни и гражданско-правни санкции; размера на тези санкции; наличието на санкции както по отношение на финансовите институции, така и по отношение на лицата, отговорни за нарушенията; и публичното разгласяване на санкциите.

Следващи стъпки

Комисията очаква коментари по предложенията, представени в съобщението. Мнения могат да бъдат изпращани на markt-sanctions-consultation@ec.europa.eu до 19 февруари 2011 г. Въз основа на получените коментари Комисията ще вземе решение през 2011 г. за възможните предложения как да се засилят санкционните режими.

Контекст:

Укрепването на санкционните режими е един от елементите на реформата на финансовия сектор. То допълва други насоки на дейност, вече въведени или с „по-превантивен“ характер, включително ефективен надзор и корпоративно управление.

Както се посочва в доклада на де Ларозиер: „Надзорът не може да бъде ефективен при слаби и силно различаващи се санкционни режими. Изключително важно е в ЕС, а и навсякъде другаде, всички надзорни органи да могат да прилагат санкционни режими, които са съгласувани, строги и имат възпиращ ефект.“2

Ефективни и достатъчно съгласувани санкционни режими — това е необходимото условие за новите европейски надзорни органи (вж. MEMO/10/434), които ще бъдат създадени на 1 януари 2011 г. и ще допринесат за подобряването на координацията между дейностите по правоприлагане от страна на националните органи.

Решението за въвеждане на по-ефективни санкции е одобрено също и на глобално равнище. По време на срещата, проведена във Вашингтон на 15 ноември 2008 г. лидерите на Г-20 се споразумяха по изпълнението на План за действие за реформа на финансовите пазари, включително по действия за защита на пазарите и инвеститорите от извършването на незаконни действия и осигуряването на подходящи санкционни режими. Засилването на регулаторните мерки в областта на правоприлагането е също една от целите на неотдавнашната реформа на финансовата уредба в Съединените щати.

За повече информация:

MEMO/10/660

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/sanctions_en.htm

1 :

Докладите, изготвени от трите комитета, са достъпни на техните интернет-страници: http://www.c-ebs.org/home.aspx, http://www.cesr-eu.org/, https://www.ceiops.eu/

2 :

Доклад на Групата на високо ниво по въпросите на финансовия надзор в ЕС, председателствана от Жак де Ларозиер, 25.2.2009 г., пар. 201.


Side Bar