Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Bryssel den 6 december 2010

EU-kommissionen slår ett slag för bihälsan i EU

Friska bin är en förutsättning både för produktion av honung och för pollinering av växter, som till exempel fruktträd. Under de senaste åren har dödligheten hos bin ökat i flera länder. För att få bättre kunskaper om orsakerna till den höga dödligheten hos bin i världen har EU-kommissionen i dag lagt fram ett meddelande med förslag till konkreta åtgärder. Forskarna har hittills inte lyckats påvisa vare sig de exakta orsakerna till problemet eller hur omfattande det är. EU-kommissionen har tagit flera initiativ som svar på oron inom biodlingssektorn, och ytterligare initiativ är under planering. Biodling är en mycket utbredd verksamhet i EU. Det finns cirka 700 000 biodlare inom unionen, av vilka de flesta har biodling som hobby. Syftet med det meddelande som nu antagits är att bidra till att hitta lösningar på problemet med massdöd av bin.

– Det är viktigt att man i EU skyddar honungsbins hälsa. EU bör stärka det regelverk som finns, i enlighet med djurhälsostrategins princip att det är bättre att förebygga än att behandla, och hjälpa EU-länderna och biodlarna i deras strävan efter bättre bihälsa på lång sikt. Meddelandet ska stödja de berörda parternas diskussioner om bihälsa och även lägga grunden för insatser från EU:s sida, säger EU-kommissionären John Dalli, som ansvarar för hälso- och konsumentfrågor.

Åtgärder mot dödlighet hos bin

I meddelandet sammanfattas de viktigaste frågorna kring bihälsa, och de initiativ och åtgärder som redan har tagits på detta område beskrivs. EU-kommissionen har inlett, slutfört eller planerat följande åtgärder i syfte att förbättra kunskaperna om dödlighet hos bin och öka medvetenheten om vilka åtgärder som kan behövas för att minska dödligheten:

 • Utnämning av ett EU-referenslaboratorium för bihälsa (ANSES - Sophia Antipolis - France).

 • Ett pilotprogram för bitillsyn för att få en uppskattning av hur utbredd dödligheten hos bin är.

 • Översyn av de EU-djurhälsobestämmelser som gäller bin, särskilt i fråga om de allmänna definitionerna och principerna för sjukdomsbekämpning och förflyttningar.

 • Ökad användning av vägledningar på områden eller i frågor där det inte är lämpligt med lagstiftning på EU-nivå.

 • Utbildning om bihälsa för tjänstemän i EU-länderna inom ramen för programmet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

 • Hänsyn till den begränsade tillgången på veterinärmedicinska läkemedel för bin i samband med översynen av EU-lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel.

 • Godkännande av bekämpningsmedel i EU endast i det fall att de är ofarliga för honungsbin.

 • Skydd för bin genom åtgärder mot minskad biologisk mångfald.

 • Öka EU:s andel av finansieringen av nationella biodlingsprogram med nästan 25 procent under perioden 2011–2013.

 • Forskningsprojekt om honungsbins hälsa och tillbakagången bland vilda och tama pollinatörer, till exempel honungsbisamhällen, i Europa.

 • Närmare samarbete med internationella organisationer (t.ex. Världsorganisationen för djurhälsa, OIE).

Kommande åtgärder

Meddelandet ska fungera som ett underlag för fortsatta diskussioner med Europaparlamentet, rådet, EU-ländernas myndigheter och olika intressegrupper.

Det ska även bidra till att klarlägga vilka ytterligare åtgärder som eventuellt behövs på EU-nivå.

En central fråga att diskutera är om det behövs en ytterligare harmonisering av EU- bestämmelserna, med beaktande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Men EU kan även ta initiativ på andra områden än lagstiftning i syfte att öka biodlarnas kunskaper om sjukdomar och uppmuntra dem att ta ett större ansvar.

Bakgrund

Honungsbins hälsa hotas av många olika patogener (bakterier, virus, parasiter osv.). Det finns inte mycket kunskap om i vilken grad bisjukdomar bidrar till den ökade dödligheten hos bin eller om samverkan mellan patogenerna och andra faktorer och vilka negativa effekter detta har för bins hälsa.

Bihälsan påverkas även av biodlingsmetoder, den bristande tillgången på läkemedel och av miljön. Negativa faktorer i miljön är bland annat användningen av bekämpningsmedel i jordbruket, klimatförändringar, brist på näring och förlorade livsmiljöer.

Typiskt för biodlingssektorn är att det finns många olika former av odling (näringsverksamhet eller fritidssysselsättning, stationär biodling eller vandringsbiodling, flyttning av bisamhällen). Skillnaderna mellan de hälsokrav och produktionsmetoder som gäller bin och de som gäller till exempel nötkreatur eller fjäderfän är avsevärda, eftersom bin lever i samhällen och i högre grad påverkas av sin omgivning. Olika regioner (skillnader i klimat, traditionell/lokal produktion) och förekomsten av sjukdomar är också faktorer som påverkar biodling.

Samtliga dessa element leder till att behoven, strategierna, synsätten och metoderna varierar.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar