Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

V Bruseli 6. decembra 2010

Zdravie včiel: Komisia vo svojom dokumente naznačuje potrebu zintenzívnenia opatrení v EÚ

Zdravé včely sú dôležité tak z hľadiska produkcie medu, ako aj z hľadiska ich úlohy opeľovača rastlín, napríklad ovocných stromov. Nárast úmrtnosti včiel bol v posledných rokoch hlásený v rôznych svetových krajinách. Na účely lepšieho pochopenia príčin, ktoré sú zodpovedné za problém vysokej úmrtnosti včiel na celom svete, dnes Európska komisia vyjadrila svoj názor v súvislosti so súborom konkrétnych opatrení. Prostredníctvom vedeckých štúdií sa zatiaľ nezistili ani presné príčiny problému, ani jeho presný rozsah. Komisia začala niekoľko iniciatív zameraných na riešenie problémových otázok v odvetví včelárstva a zároveň sa už pripravujú ďalšie činnosti. Včelárstvo je v EÚ veľmi rozšírenou činnosťou. V Únii je približne 700 000 včelárov, z ktorých väčšina sa včelárstvu venuje ako záľube. Dokument, ktorý bol dnes prijatý, bude slúžiť ako podpora úsilí zameraných na hľadanie riešení tohto problému.

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Ochrana zdravia včiel medonosných je v EÚ veľmi dôležitá. EÚ by mala posilniť súčasný právny rámec v duchu zásady „prevencia je lepšia ako liečba“, ktorá je súčasťou našej stratégie týkajúcej sa zdravia zvierat, a pomáhať členským štátom a včelárom v ich snahe o lepšie a udržateľné zdravie včiel.“ Na záver komisár dodal: „Oznámenie, ktoré dnes bolo prijaté, posilní diskusiu o zdraví včiel so všetkými zúčastnenými stranami a mohlo by vydláždiť cestu ďalším opatreniam zo strany EÚ.“

Riešenie problému úmrtnosti včiel

V oznámení Komisie sa objasňujú základné otázky súvisiace so zdravím včiel a uvádzajú iniciatívy, ktoré Komisia začala s cieľom túto otázku riešiť, ako aj už vykonané opatrenia. Komisia začala, dokončila alebo navrhla tieto konkrétne opatrenia, ktoré umožnia lepšie porozumieť úmrtnosti včiel, a tým aj rôznym nápravným opatreniam, ktoré možno budú potrebné:

 • určenie referenčného laboratória EÚ pre zdravie včiel (ANSES - Sophia Antipolis - France)

 • pilotný program dohľadu na stanovenie rozsahu úmrtnosti včiel

 • revízia veterinárnych predpisov EÚ, pokiaľ ide o včely, predovšetkým v súvislosti so základnými prvkami ako všeobecné vymedzenia, zásady týkajúce sa opatrení na kontrolu chorôb a presunov

 • zvýšené využívanie usmerňovacích dokumentov na riešenie otázok, v súvislosti s ktorými by neboli vhodné právne predpisy na úrovni EÚ

 • odborná príprava v oblasti zdravia včiel pre úradníkov členských krajín v rámci iniciatívy s názvom Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny

 • zohľadnenie obmedzenej dostupnosti veterinárnych liekov pre včely počas revízie právnych predpisov EÚ v oblasti veterinárnych liekov

 • schvaľovanie pesticídov na úrovni EÚ iba v prípade, ak sú bezpečné pre včely medonosné

 • ochrana včiel prostredníctvom riešenia problému straty biodiverzity

 • zvýšenie príspevku EÚ na financovanie vnútroštátnych včelárskych programov na obdobie 2011 – 2013 takmer o 25 percent

 • výskumné projekty na riešenie otázky zdravia včiel medonosných a znižovania počtu tak voľne žijúcich, ako aj domestikovaných opeľovačov vrátane kolónií včiel medonosných v Európe

 • zvýšená spolupráca s medzinárodnými organizáciami (napr. Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat, OIE)

Ďalšie kroky do budúcnosti

Oznámenie by malo slúžiť ako základ na ďalšie diskusie s Európskym parlamentom, Radou, ako aj s orgánmi členských štátov a zúčastnenými stranami. Malo by tiež prispieť k stanoveniu možných budúcich opatrení, ktoré sú potrebné na úrovni EÚ.

V týchto súvislostiach bude hrať dôležitú úlohu ďalšia harmonizácia opatrení EÚ so zohľadnením proporcionality a subsidiarity. Medzi opatrenia by mohli patriť aj nelegislatívne iniciatívy na podporu vyššej úrovne zodpovednosti včelárov, pokiaľ ide o choroby včiel a povedomie o nich.

Problematika

Zdravie včiel ovplyvňujú patogénni pôvodcovia rôzneho druhu (baktérie, vírusy, parazity atď.). Existuje len málo poznatkov o úlohe, akú zohrávajú choroby včiel v súvislosti so zvýšenou úmrtnosťou včiel, alebo o interakcii medzi patogénnymi pôvodcami a ďalšími faktormi a o tom, ako to prispieva k negatívnym účinkom na zdravie včiel.

Ďalšími faktormi vplývajúcimi na zdravie včiel sú: včelárske postupy, obmedzená dostupnosť liečebných postupov a samotné životné prostredie. Medzi nepriaznivé environmentálne faktory, ktoré treba zohľadniť, patrí používanie pesticídov v poľnohospodárstve, klimatické zmeny, nedostatok potravy a strata prirodzeného prostredia.

Do tohto odvetvia patrí mnoho rôznych druhov včelárstva (profesionálne včelárstvo alebo záľuba, neprenosné alebo mobilné včelíny, transhumancia). Existujú značné rozdiely medzi zdravím včiel a súvisiacou technológiou, ak ich porovnáme s inými zvieratami ako napríklad dobytok alebo hydina, pretože včely žijú v tzv. kolóniách a viac ich ovplyvňuje ich prirodzené životné prostredie. Aj rôzne regióny (podnebie, tradičná/miestna produkcia) a rozšírenie chorôb patria medzi faktory, ktoré vo včelárstve zohrávajú svoju úlohu.

Všetky tieto prvky si vyžadujú komplexné a rôznorodé potreby, prístupy, pohľady a postupy.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar