Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1667

Bruksela, 6 grudnia 2010 r.

Zdrowie pszczół: Komisja zachęca UE do działania

Zdrowe pszczoły odgrywają ważną rolę zarówno w produkcji miodu, jak i w zapylaniu roślin takich jak drzewa owocowe. W ostatnich latach w różnych państwach na całym świecie odnotowano wzrost śmiertelności pszczół. Aby lepiej zrozumieć przyczyny wysokiej śmiertelności pszczół na świecie, Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje propozycje konkretnych działań. W badaniach naukowych nie udało się dotychczas ani ustalić dokładnych przyczyn tego problemu, ani precyzyjnie określić jego zasięgu. W trosce o sektor pszczelarski Komisja podjęła już kilka inicjatyw i planuje kolejne działania. Pszczelarstwo jest w UE szeroko rozpowszechnioną działalnością. W Unii działa około 700 000 pszczelarzy, z których większość traktuje to zajęcie jako hobby. Przyjęty dziś dokument ma pomóc w znalezieniu rozwiązań omawianego problemu.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: Ochrona zdrowia pszczół jest dla UE bardzo ważna. Unia powinna wzmocnić istniejące ramy zgodnie z przesłaniem strategii w dziedzinie zdrowia zwierząt: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, a także wspierać państwa członkowskie i pszczelarzy w ich dążeniach do poprawy i utrzymania zdrowia pszczół. Podsumowując: Przyjęty dziś komunikat ma rozbudzić dyskusję na temat zdrowia pszczół ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i utorować drogę zwiększonej aktywności UE w tej dziedzinie.

Przeciwdziałanie śmiertelności pszczół

Komunikat Komisji wyjaśnia kluczowe zagadnienia związane ze zdrowiem pszczół i opisuje inicjatywy i działania, jakie Komisja podjęła w tej dziedzinie. Komisja zapoczątkowała, zakończyła bądź zaplanowała wymienione poniżej konkretne działania, które umożliwią lepsze zrozumienie problemu śmiertelności pszczół, a następnie jakie środki naprawcze mogą być potrzebne do jego rozwiązania:

 • Wyznaczenie laboratorium referencyjnego UE do spraw zdrowia pszczół (ANSES - Sophia Antipolis - France)

 • Pilotażowy program nadzoru w celu oszacowania skali śmiertelności pszczół

 • Przegląd unijnych regulacji w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących pszczół, w szczególności pod względem najistotniejszych elementów takich jak definicje ogólne oraz zasady dotyczące środków zwalczania chorób i przemieszczania zwierząt

 • Częstsze korzystanie z wytycznych w odniesieniu do zagadnień, których uregulowanie na poziomie prawodawstwa UE nie byłoby właściwe

 • Szkolenia w dziedzinie zdrowia pszczół dla urzędników z państw członkowskich organizowane w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”

 • Ograniczona dostępność weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla pszczół zostanie wzięta pod uwagę podczas przeglądu unijnego prawodawstwa w dziedzinie weterynaryjnych produktów leczniczych

 • Zatwierdzanie pestycydów na poziomie UE pod warunkiem, że są bezpieczne dla pszczół miodnych

 • Ochrona pszczół poprzez przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej

 • Zwiększenie wkładu UE w finansowanie krajowych programów pszczelarskich o blisko 25% w okresie 2011–2013

 • Projekty badawcze dotyczące zdrowia pszczół miodnych oraz zmniejszania się populacji dzikich i udomowionych owadów zapylających, w tym rodzin pszczół miodnych w Europie

 • Ściślejsza współpraca z organizacjami międzynarodowymi (np. Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt, OIE)

Dalsze działania

Niniejszy komunikat powinien stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji z Parlamentem Europejskim, Radą oraz władzami państw członkowskich i zainteresowanymi stronami. Ma także pomóc w ustaleniu możliwych dalszych działań niezbędnych na poziomie UE.

Kluczową rolę w tych rozważaniach odgrywać będzie dalsza harmonizacja unijnych środków z uwzględnieniem zasad proporcjonalności i pomocniczości. Środki te mogą obejmować także inicjatywy o charakterze nieustawodawczym podejmowane w celu zwiększenia wśród pszczelarzy poczucia odpowiedzialności za choroby pszczół i poszerzenia ich wiedzy na ten temat.

Zarys problemu

Na zdrowie pszczół wpływa wiele różnych czynników chorobotwórczych (bakterii, wirusów, pasożytów itp.). Niewiele wiadomo na temat tego, jaką rolę w zwiększonej śmiertelności pszczół odgrywają choroby pszczół, jakie są zależności pomiędzy patogenami a pozostałymi czynnikami oraz w jaki sposób przyczyniają się one do negatywnych skutków dla zdrowia pszczół.

Do pozostałych czynników wpływających na zdrowie pszczół zalicza się praktyki pszczelarskie, ograniczoną dostępność leczenia oraz samo środowisko naturalne. Negatywne czynniki środowiskowe obejmują stosowanie pestycydów w rolnictwie, zmianę klimatu, brak pożywienia oraz zanik siedlisk.

Na sektor pszczelarski składają się różne rodzaje pszczelarstwa: zawodowe lub hobbystyczne, pasieki stacjonarne lub przenośne, pszczelarstwo wędrowne. Pod względem zdrowia i technologii istnieją zasadnicze różnice pomiędzy pszczołami i pozostałymi zwierzętami takimi jak bydło bądź drób, ponieważ pszczoły żyją w tak zwanych rodzinach i są bardziej podatne na wpływ środowiska naturalnego. Czynnikami, które odgrywają rolę w pszczelarstwie, są także uwarunkowania regionalne (klimat, produkcja tradycyjna/lokalna) oraz występowanie chorób.

Wszystkie te elementy składają się na wielorakie i złożone potrzeby, sposoby podejścia, opinie i praktyki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm


Side Bar